Analiza I

  • Uvod: realna števila, naravna, števila, matematična indukcija, zaporedja, limita
  • Funkcije: osnovne lastnosti, grafi, elementarne funkcije, zveznost in limita funkcije, lastnosti zveznih funkcij
  • Odvod: Definicija in geometrijski pomen odvoda, pravila za računanje in odvodi elementarnih funkcij, lastnosti odvedljivih funkcij, uporaba odvoda: risanje grafov, računanje limit, ekstremi, preprosti primeri diferencialnih enačb
  • Integral: Nedoločeni integral, elemetarni integrali, osnovna pravila za računanje, določeni integral, zveza med določenim in nedoločenim integralom, primeri neelementarnih funkcij, posplošeni integral, uporaba integrala, integrali s parametrom, primeri: gama in beta funkcija, Fourierjeva in Laplaceova transformacija

Izvajalci

prof.dr. Peter Šemrl , nosilec
as.dr. Peter Marjan Kink , asistent
izr. prof. dr. Polona Oblak , asistentka
uni. dipl. ing. Damjan Vrenčur , asistent
doc.dr. Emil Žagar , asistent

Šifra predmeta

20165

Kreditne točke

6,5