Univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika


Študij računalništva in informatike na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je študij z najdaljšo tradicijo na tem področju v Sloveniji. Študentom ponuja temeljna in praktična znanja, ki so potrebna za delo v stroki, v skladu z najsodobnejšimi merili in standardi, ki za tovrstno izobraževanje veljajo v svetu. Zaradi izbirnosti v programu naši diplomanti niso strogo usmerjeni le v stroko, temveč so široko razgledani in visoko usposobljeni strokovnjaki.


Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v višji letnik:

V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili 53 KT.
V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse KT iz 1. letnika ter 53 KT iz 2. letnika.

Pogoji za ponavljanje letnika:

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

  • vsaj polovico študijskih obveznosti študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),
  • vse študijske obveznosti nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno samo enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Pogoji za prehode med programi

Prehod je v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možen iz študijskih programov, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija.
 
Pogoji za prehod na univerzitetni program Računalništvo in informatika iz drugih programov (univerzitetnih in visoko strokovnih) so:
• izpolnjeni pogoji za vpis v program,
• vsaj enakovreden učni načrt pri predmetih matematika in fizika v programu, iz katerega se
prehaja; priznani predmeti morajo imeti vsaj toliko kreditnih točk, kot prej omenjena predmeta,
• ustrezni organ fakultete na podlagi primerjave programov opredeli obveznosti, ki so mu priznane in letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše ter o tem izda sklep. Prehajanje je možno na podlagi določil, ki so veljavna za take programe.
 
Pogoji za prehod na univerzitetni program Računalništvo in informatika iz višješolskih programov so:
• priznane kreditne točk, ki jih je kandidat pridobil pri višješolskem študiju; zaradi raznolikosti in različne zahtevnosti višješolskih programov, nivo pridobljenega kandidatovega znanja oceni posebna vpisna komisija, ki jo vodi prodekan za pedagoško dejavnost in odobri predmete, ki se posameznemu študentu priznajo,
• ustrezni organ fakultete na podlagi primerjave programov opredeli obveznosti, ki so mu priznane in letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše ter o tem izda sklep.

Možnosti za nadaljnji študij

Diplomant univerzitetnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje, skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.