Visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informatika


Tako kot drugi prvostopenjski študiji tudi Visokošolski strokovni študij traja tri leta. Prvi letnik je sestavljen iz nabora obveznih predmetov, ki študentom dajejo osnovna matematična, teoretična in strokovna znanja. V drugem in tretjem letniku se študenti z izbiranjem predmetov usmerijo v zaželene strokovne profile. Nabor predmetov pri posameznem profilu je določen z odvisnostmi med predmeti, ki nakazujejo poti oz. znanja, ki jih mora študent osvojiti. Ti predmeti predstavljajo različna področja računalništva (spletne tehnologije, programska oprema, strojna oprema, informacijski sistemi...) in študenta vodijo, da med študijem izbere dve različni področji računalništva, to je, dve ožji strokovni področji, ki ga najbolj zanimata.

Da bi omogočili tudi spoznavanje osnov drugih področij in širjenje strokovnega obzorja prek meja izbrane ožje specializacije, je študentom v tretjem letniku dovoljeno izbiranje dodatnih predmetov iz drugega letnika, ki jih dotlej še niso poslušali. V zadnjem semestru se študij zaključi s prakso v podjetju in z diplomskim delom.

Tako kot študenti prvostopenjskega univerzitetnega programa lahko tudi študenti visokega strokovnega programa nadaljujejo študij na bolonjski drugi in tretji stopnji.


Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v višji letnik:

V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili 53 KT.
V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse KT iz 1. letnika ter 53 KT iz 2. letnika.
 
Pogoji za ponavljanje letnika:

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

  • vsaj polovico študijskih obveznosti študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),
  • vse študijske obveznosti nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno samo enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Pogoji za prehode med programi

Prehod je v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možen iz študijskih programov, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija.
 
Pogoji za prehod na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Računalništvo in informatika iz drugih programov (univerzitetnih in visokih strokovnih) so:
 
• izpolnjeni pogoji za vpis v program,
• vsaj enakovreden učni načrt pri predmetih Matematika in Programiranje 1 v programu, iz katerega se prehaja (priznani predmeti morajo imeti vsaj toliko kreditnih točk, kot prej omenjena predmeta),
• ustrezni organ fakultete na podlagi primerjave programov opredeli obveznosti, ki so mu priznane in letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše ter o tem izda sklep.
 
Prehajanje je možno na podlagi določil, ki so veljavna za take programe.

Možnosti za nadaljnji študij

Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje, skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.