Po kreativni poti do praktičnega znanja

Naročnik (šifra): Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Tip projekta: Projekt strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2014


»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete » Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3: »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije » Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je dne 15. novembra 2013 objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja v letu 2014. 

Fakulteta za računalništvo in informatiko se je prijavila na Javni razpis z namenom, da študentom omogoči razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj v neposrednem sodelovanju s podjetji. S pomočjo pedagoških mentorjev s fakultete in delovnih mentorjev iz podjetij bodo večinoma interdisciplinarni študentski timi iskali kreativne in inovativne rešitve zelo raznolikih praktičnih problemov podjetij. Projekti tako omogočajo študentjom razvijanje različnih kompetenc, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev, obenem pa tudi prenos znanja v prakso.
V okviru projektov se bodo skladno s pogoji javnega razpisa in naravo problema razvijale idejne rešitve oz. izvedbene študije, analize, raziskave, ki potencialno vodijo do novega izdelka, storitve, inovacije oz. k uvajanju novih ali izboljšanih delovnih procesov, novih pristopov pri delovanju podjetja, prilagajanju trgu in tržnim zahtevam ter drugo, kar prispeva k razreševanju aktualnih potreb gospodarstva.
 
Za sofinanciranje je bilo na Fakulteti za računalništvo in informatiko izbranih vseh 10 prijavljenih projektov, v okviru Univerze v Ljubljani pa je bilo odobrenih za sofinanciranje 112  projektov s 23 članic v skupni vrednosti 1.614.922,00.
 
Na fakulteti potekajo naslednji projekti:
- Avtomatizacija testiranja spletnih aplikacij
- Brezžični vmesnik za Pitotovo cev
- Fotogrametrično zajemanje 3D podatkov
- GenExpres
- Integracija storitev SaaS
- Kdo ta hip gleda televizijo?
- Razvoj naprednih analitskih orodij za optimizacijo delovanja stavbnih sistemov
- Študija in primerjava naprednih metod računalniškega vida za modeliranje stopal v realnem okolju
- Študija za integracijo interaktivne računalniške instalacije v arhitekturo nove stavbe FRI
- Varnost in statistika e-vsebin