Tehnologije znanja in podpore odločanja v zdravstvenih informacijskih portalih

Naročnik (šifra): Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in šport (V2-0221)
Tip projekta: Slovenski ciljno-razvojni projekt
Trajanje projekta: 2006 - 2008


Računalniška omrežja, podatkovne baze in skladišča, ter osnovna informacijska struktura, ki jo je v zdravstvu Slovenija razvila v preteklem desetletju, so dobra podlaga za uvedbo tehnologij znanja, ki predstavljajo logično nadaljevanje v razvoju in izboljšanju kakovosti ter povečanju konkurenčnosti zdravstvenih institucij in zdravstvenega sistema v naši državi. Čeprav so tehnologije znanja, kot so na primer odkrivanje znanj iz podatkov in sistemi za podporo odločanja metodološko že razvite, pa je njihova uporaba v Slovenskem zdravstvu pri vsakodnevnem delu zdravnikov in v pri osveščanju in informiranju uporabnikov zdravstvenih storitev praktično neobstoječa. V projektu bomo zato za izbrano področje zdravstva (traumatologija) pilotno uvedli tovrstne sisteme ter razvili portalne in spletne tehnologije, ki bodo zdravstvu omogočale enostavno implementacijo podobnih rešitev na drugih področjih. Pri tem se bomo zgledovali po že obstoječih rešitvah iz drugih držav in okolij (npr. nomogrami za rak na prostati) ter te poskušali posplošiti in izboljšati. Izkušnje, ki jih bomo pridobili ob predlagani pilotni uvedbi bomo uporabili pri izdelavi predloga celovite strategije za uvajanje tehnologij znanja in sistemov za podporo odločanja v slovenske zdravstvene informacijske sisteme.