e-VIZUS: Informatizacija izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski

Naročnik (šifra): ARRS in MORS (M5-0164)
Tip projekta: Slovenski ciljno-razvojni projekt
Trajanje projekta: 2006 - 2007

Sodelavci na projektuIZVAJALCI PROJEKTA
 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
 
 
PROGRAM DELA
 
Projekt je sestavljen iz dveh delov, ki sta medsebojno tesno povezana. Prvi del zajema pregled obstoječega stanja elektronskega izobraževanja v SV in izbiro najustreznejše rešitve za pripravo in upravljanje e-vsebin. Drugi del pa se osredotoča na tehnološko izvedbo elektronskih učnih vsebin, v okviru katere so nastale delne vsebine več predmetov v elektronski obliki ter en celovit e-tečaj za predmet s področja računalništva.
 
Priprava e-vsebin in upravljanje z njimi
 
Eden glavnih problemov, s katerim se srečamo pri izdelavi elektronskih gradiv, je (poleg seveda njihove vsebinske in didaktične priprave) izbira tehnologij ter določitev smernic in standardov za pripravo e-gradiv. Seveda je od te odvisna tudi izbira orodij za izdelavo e‑gradiv ter posredno tudi izbira ustreznega sistema za upravljanje s temi vsebinami (LMS), saj mora le-ta podpirati izbran (standarden) format pripravljenih e-gradiv.
 
Tako iz ekonomskih kot tudi iz varnostnih razlogov se je pri izbiri orodij za izdelavo e‑gradiv in sistemov LMS smiselno opreti na odprtokodne rešitve, ki jih predlaga stroka kot najboljše prakse. Poleg tega odprtokodne rešitve nudijo tudi možnost nadgradnje in prilagoditve našim specifičnim potrebam.
 
Tehnološka izvedba e-vsebin
 
 
 
Na podlagi izbranih rešitev za pripravo e-vsebin smo v okviru projekta pripravili tudi prototipne izvedbe interaktivnih elektronskih gradiv v skladu s priznanimi standardi na tem področju, kar omogoča tudi njihovo prenosljivost in večkratno uporabljivost.
 
Pripravljena e-gradiva temeljijo na standardu SCORM, ki je kljub nekaj očitnim pomanjkljivostim še vedno brez prave konkurence v svetu e-izobraževanja. SCORM je namreč ena tistih tehnologij na področju e-izobraževanja, ki se najhitreje razvija in je že postala de fakto standard na tem področju. Poleg tega izhaja iz vojaškega okolja in ga pri e-tečajih Partnership for Peace Courses uporablja tudi NATO.
 
Pri pripravi e-vsebin predmetov smo se naslonili na predpostavko, da se poučevanje večine teh predmetov izvaja na kombiniran način, tako v e-učilnici kot tudi v klasični predavalnici z živim stikom s predavateljem. Tako smo poiskali tiste učne vsebine posameznega predmeta, ki so najbolj primerne za izvedbo v elektronski obliki in tako prinesejo v učni proces neko dodatno vrednost.
 
 
 
 
CILJI PROJEKTA
 
 
Glavni cilj projekta je bil izdelati primeren model e-izobraževanja v Slovenski vojski, od priprav standardiziranih e-vsebin do ustreznega sistema za upravljanje učnih vsebin s podporo skupinskemu delu in personalizaciji. Za dosego tega cilja smo si zadali več manjših podciljev, ki jih lahko zajamemo v naslednjih točkah:
 • Pregled in analiza obstoječega stanja e-izobraževanja v SV.
 • Primerjalna analiza odprtokodnih sistemov LMS.
 • Predlog najustreznejše rešitve LMS za SV, vključno z ustreznimi prilagoditvami in modifikacijami sistema.
 • Izdelava osnovnih smernic za postavitev e-vsebin različnih predmetov v okviru šol SV, tehnološka izvedba priprave e-vsebin ter njihova prilagoditev standardu SCORM.
 • Razvoj učnih e-vsebin zaključenega predmeta s področja računalništva.
 • Analiza možnosti uvedbe skupinskega dela ter personalizacije učenja.

Raziskovalni dosežki

 
 
REZULTATI PROJEKTA
 
V okviru projekta smo dosegli vse glavne cilje, ki smo si jih zastavili ob pripravi plana dela na projektu, katerega smo zasnovali v sodelovanju z našim vsebinskim spremljevalcem s strani MORS. Rezultate projekta lahko povzamemo v naslednjih točkah:
 • pripravljen pregled stanja e-izobraževanja v SV,
 • pregled obstoječih e-tečajev v SV,
 • narejen pregled obstoječih e-tečajev v NATO (projekt ADL),
 • primerjalna analiza treh odprtokodnih sistemov za upravljanje učnih vsebin,
 • pregled možnosti za izvoz vsebin v obliki SCORM paketov iz sistema Moodle in možnih alternativ,
 • predlog najustreznejše rešitve sistema za upravljanje učnih vsebin za potrebe SV,
 • predloge za pripravo e-vsebin za potrebe predavateljev vojaških šol,
 • proučitev možnosti povezovanja s projektom DIKIC,
 • pregled SCORM urejevalnikov,
 • izdelane osnovne smernice in predloge za pripravo e-gradiv,
 • učne e-vsebine za pet predmetov vojaških šol (Pravila komuniciranja, Oborožitev: Minomet 82mm, Mednarodne vojaške operacije, Angleški jezik, Vojaška doktrina in Vojaško voditeljstvo) v obliki SCORM paketov,
 • učne e-vsebine predmeta s področja računalništva Osnove računalništva (SCORM paketi),
 • analiza možnosti uvedbe skupinskega dela in personalizacije učenja,
 • diseminacija pridobljenega znanja v obliki člankov.