SAKE: Spletna arhitektura kot učna tehnologija za konstruktivistično e-učenje

Naročnik (šifra): ESS in MVZT (3211-09-000541)
Tip projekta: Projekt strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2009 - 2010
Spletna stran projekta

IZVAJALCI PROJEKTA
 
NIL d.o.o., koordinator projekta
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 
 
OPIS PROJEKTA
 

Dosedanje učne arhitekture so večinoma temeljile na frontalnem učenju in so bile predvsem objektivistično usmerjene. S pojavom e-učenja ob podpori internetnih tehnologij pa konstruktivistični pristop postaja vse pomembnejši. Za razliko od objektivizma (znanje prihaja od zunaj in je objektivno) konstruktivizem poudarja znanje kot konstrukcijo znotraj posameznika, kot sintezo naučenega, kar vodi k ustvarjalnosti, inovacijam in k tvorjenju novega znanja.

Sodobno spletno učenje, podprto s tehnologijami spleta druge generacije (Web 2.0), deloma omogoča konstruktivistično učenje, vendar smo prepričani, da spletne arhitekture trenutno še niso dovolj prilagojene takemu načinu. Čeprav e-učenje, ki vključuje spletno sodelovanje (web collaboration), podpira sintezo znanja, je jasno, da je objektivistični pristop globoko ukoreninjen v sami človekovi naravi in bo zato (vsaj deloma) vključen tudi v vse bodoče učne arhitekture.

Cilj projekta Spletna arhitektura kot učna tehnologija za konstruktivistično e-učenje je predlagati spletno arhitekturo, ki bo bistveno bolje podprla konstruktivistične principe e‑učenja, in to dokazati na prototipnem primeru. Gre za definicijo arhitekture – od sistemov za upravljanje učenja, prenosljivosti posameznikovega portfelja znanja, do samih učnih in informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Pomembno pri projektu je:

  • osredotočenje na kognitivne principe (kratkoročno in dolgoročno pomnjenje, učenje z aktivnostmi, učenčeva vključenost),
  • upoštevanje psihosocialnih vidikov učenja (npr. pozornost, socialna mreža),
  • poseben poudarek na poučevanju naravoslovnih in tehničnih vsebin z uvajanjem navideznih laboratorijev.

Projekt bo na osnovi primera – scenarija učne ure – dokazal primernost in izvedljivost nove spletne arhitekture, ki bo ob ohranitvi nekaterih objektivističnih principov učenja omogočila znaten premik v konstruktivistično smer in s tem spodbudila inovativnost, kreativnost in dala nov razvojni zagon uporabi e-učenja v spletnem okolju.


Evropski sklad za regionalni razvoj