RAZPIS ŠTUDIJSKIH IZMENJAV NA UNIVERZI KNU V JUŽNI KOREJI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

Objavljeno: FEBRUAR 2021

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja razpis za študijske izmenjave na Kyungpook National University, College of IT Engineering (Južna Koreja) za obdobje enega ali dveh semestrov. Na voljo so štiri mesta za semestrsko izmenjavo na vseh treh stopnjah študija, prednost pri izbiri pa imajo študenti dodiplomskega študija.

 

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

  • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI;
  • študent mora pred izmenjavo uspešno zaključiti najmanj eno leto študija na UL FRI (oz. opraviti najmanj 60 ECTS obveznosti);
  • na trenutno vpisani stopnji študija ima skupaj opravljenih 30 ECTS ali manj obveznosti s predhodnih mednarodnih študijskih izmenjav;
  • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00.

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti, zdravstvenega zavarovanja ter drugi osebni stroški, so obveznost izbranih študentov.

 

V prijavi na ta razpis mora študent navesti oz. priložiti naslednje:

  • okvirno obdobje izmenjave (zimski semester je od začetka septembra do konca decembra, poletni semester pa od začetka marca do konca junija, možna je tudi celoletna izmenjava);
  • predlog predmetov, ki jih študent namerava opraviti na gostujoči instituciji (seznam predmetov za letošnje leto je na voljo na spletni strani);
  • ime mentorja za izmenjavo, ki bo študentu svetoval pri izmenjavi in izboru predmetov (katerikoli učitelj na UL FRI);
  • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh).

 

Prijave sprejemamo preko informacijskega sistema Studis (nova prošnja Prijava za študijsko izmenjavo v tujini). Rok za prijave je do vključno ponedeljka, 15. 3. 2021.

 

Na podlagi prejetih prijav bo Komisija za študijske zadeve UL FRI izbrala kandidate za izmenjavo ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 25. 3. 2021. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh in motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika). Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Izbrani študenti lahko zaprosijo za štipendijo za izmenjavo tudi na razpisih, ki jih objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 


 

PoDALJŠAN ROK PRIJAVE: Razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021

 

 

Objavljeno: SEPTEMBER 2020

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI opravijo praktično usposabljanje. V ta namen UL FRI objavlja razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021.

 

Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 1. 2021 do 31. 12 2021

 

Na razpis se študent prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Rok za prijavo na razpis je do porabe sredstev.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Prijavnici mora študent obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ LIKARJEVEGA SKLADA ZA LETO 2021/2022

 

Objavljeno: DECEMBER 2020

 

Likarjev sklad je objavil razpis za pridobitev štipendije za študij na Tehniški univerzi München (TUM) v študijskem letu 2021/2022.

 

Razpis ponuja štipendije za študente na 2. in 3. stopnji za študij inženirskih znanosti na TUM s pričetkom v zimskem semestru 2021/2022 za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem študijskem letu.

 

Več informacij o samem razpisu in pogojih se nahaja v priponki. Prijave na razpis sprejema Fakulteta za strojništvo UL, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, do vključno 10. 3. 2021.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Fakulteto za strojništvo UL v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 10. 3. 2021.