DELOVNA PRAKSA (63743), 18 ECTS

 

Delovna praksa je redna študijska obveznost študenta, saj predstavlja obvezni del prvostopenjskega visokošolsko strokovnega študijskega programa Računalništvo in informatika. Namen delovne prakse je prilagoditi znanje študentov potrebam gospodarstva in javnega sektorja ter jih usposobiti do take mere, da se bodo ob zaposlitvi sposobni produktivno vključiti v delo v podjetjih in ustanovah, le-tem pa dati možnost, da si poiščejo in izoblikujejo svoje bodoče kadre.

 

Delovna praksa mora študentu omogočiti hitro in produktivno vključitev v delovni proces pri bodočem delodajalcu, spoznati osnovne poslovne funkcije in organiziranost podjetja, nadgraditi in poglobiti teoretična in praktična znanja, pridobljena z dosedanjim študijem na UL FRI ter samostojno in pod mentorjevim vodstvom opravljati dela na posameznih področjih računalništva in informatike.

 

Delovna praksa traja 9 tednov neprekinjeno in se izvaja praviloma v poletnem semestru 3. letnika. Delovna praksa poteka pod vodstvom mentorja na fakulteti in mentorja v izbranem podjetju, ustanovi oziroma njihovih oddelkih, katerih področje dela je pretežno računalništvo in informatika. Podjetje oziroma ustanovo, v katerem bo študent opravljal delovno prakso, si študent lahko poišče sam ali pa mu pri tem pomaga organizator praktičnega usposabljanja na UL FRI. Medsebojne obveznosti fakultete, študenta in podjetja, ustanove se podrobneje opredelijo s pogodbo o medsebojnem sodelovanju.

 

Vsebino delovne prakse določa program, ki ga za posameznega študenta sestavita mentor na fakulteti in mentor v podjetju oziroma ustanovi. Ob zaključku delovne prakse izdela študent zaključno poročilo o izvedbi posameznih nalog. Poročilo in kvaliteta izvedenih nalog sta osnova za ocenitev uspešnosti študenta. Končno oceno delovne prakse poda mentor na fakulteti v sodelovanju z mentorjem v podjetju, ustanovi na osnovi predloga končne ocene in predloženega zaključnega poročila, podjetje, ustanova pa izda potrdilo o opravljeni delovni praksi.

 

 

Potek aktivnosti in roki

 

1.  Prijava na delovno prakso in izbor mentorja na fakulteti

Prijava na delovno prakso poteka preko STUDISa. Pred prijavo na delovno prakso se mora študent dogovoriti za opravljanje delovne prakse s podjetjem ali ustanovo, v katerem namerava opravljati delovno prakso.

 

Študent se nato z enim izmed učiteljev na fakulteti dogovori za mentorstvo za delovno prakso. Študent potrdi dogovor med učiteljem in študentom z izborom učitelja - mentorja v STUDISu. Učitelj - mentor potrdi ali zavrne dogovorjeno mentorstvo za delovno prakso. Vsak učitelj je lahko mentor največ 9 študentom.

 

Organizator praktičnega usposabljanja svetuje študentom v zvezi z izborom podjetja ali ustanove, kjer naj bi študent opravljal delovno prakso. Prijava in izvedba delovne prakse nista pogojeni z opravljenimi izpiti in drugimi študijskimi obveznostmi.

 

Rok: najkasneje 1 mesec pred pričetkom opravljanja delovne prakse

 

 

 

2.  Izbor podjetja ali ustanove, mentorja v podjetju ali ustanovi ter podpis pogodbe o delovni praksi

 

Delovna praksa se izvaja tako v podjetjih ali ustanovah, katerih primarno področje dela je računalništvo in informatika in v večjih podjetjih ali ustanovah, ki imajo svoj  IT oddelek ali Računalniški center.

 

Opravljanje delovne prakse ni mogoče pri samostojnem podjetniku (s.p.) ter v podjetjih ali ustanovah, ki imajo manj kot 5 redno zaposlenih.

 

Podjetje ali ustanovo, v katerem bo študent opravljal delovno prakso, si študent praviloma poišče sam ali pa mu pri tem pomaga organizator praktičnega usposabljanja na fakulteti.

 

Podjetje ali ustanova dodeli študentu mentorja, ki ima vsaj VI. stopnjo izobrazbe in izkušnje s področja računalništva in informatike. Študent se do navedenega roka pogovori z organizatorjem praktičnega usposabljanja v zvezi z izborom podjetja ali ustanove in mentorja v podjetju ali ustanovi. Podjetje ali ustanova potrdi svojo pripravljenost za sodelovanje z Izjavo o sodelovanju.

 

Študent po epošti pošlje izpolnjeno in podpisano Izjavo o sodelovanju najkasneje do navedenega roka organizatorju praktičnega usposabljanja, ki na osnovi le-te pripravi pogodbo o delovni praksi. S pogodbo se določijo medsebojne obveznosti študenta, podjetja ali ustanove in fakultete.

 

Rok: najkasneje 3 tedne pred pričetkom opravljanja delovne prakse

 

 

3.  Priprava programa delovne prakse

 

Vsebino delovne prakse določa program, ki ga pripravita mentor v podjetju v sodelovanju s študentom. Mentor na fakulteti pregleda vsebino programa in ga potrdi. Študent se do navedenega roka z mentorjema dogovori o vsebini in izvedbi programa.

 

Originalni izvod podpisanega programa dostavi študent organizatorju praktičnega usposabljanja, kopijo odobrenega programa pa dostavi obema mentorjema (po epošti).

 

Rok: 2 tedna pred pričetkom opravljanja delovne prakse

 

 

4.  Izvajanje delovne prakse

 

Delovna praksa se izvaja praviloma v poletnem semestru 3. letnika in traja 9 tednov neprekinjeno. Delovna obveznost študenta na delovni praksi je 40 ur tedensko. Dnevna delovna obveznost študenta na delovni praksi je 8 ur na dan neprekinjeno.

 

Študent lahko opravlja delovno prakso tudi kasneje, če zaradi študijskih ali drugih obveznosti, zaradi potreb v podjetju ali ustanovi ali iz drugih razlogov, ni mogoče opravljati delovne prakse v poletnem semestru 3. letnika.

 

Mentor v podjetju ali ustanovi med izvajanjem delovne prakse skrbi za študenta, tako da ga seznani s cilji in organizacijo podjetja ali ustanove ter z zahtevami in delom na delovnem mestu ter študentu dodeli v reševanje eno ali več primernih strokovnih nalog.

 

 

5.  Zaključno poročilo in ocena delovne prakse

 

Ob zaključku delovne prakse izdela študent zaključno poročilo v 2 izvodih, ki naj bo izdelano po predpisanem navodilu. Zaključno poročilo študenta pregledata mentor na fakulteti v sodelovanju z mentorjem v podjetju ali ustanovi. Zaključno poročilo naj kot prvi pregleda mentor v podjetju ali ustanovi. Ko je zaključno poročilo pregledano in odobreno s strani mentorja v podjetju ali ustanovi, študent odda zaključno poročilo v STUDIS v pregled in odobritev še mentorju na fakulteti in organizatorju praktičnega usposabljanja. Pregledano in odobreno zaključno poročilo podpiše poleg študenta tudi mentor v podjetju ali ustanovi.

 

Na osnovi zaključnega poročila in kvalitete izvedenih nalog poda mentor v podjetju ali ustanovi predlog končne ocene uspešnosti delovne prakse študenta.

 

Ob zaključku delovne prakse izda podjetje ali ustanova potrdilo o opravljeni delovni praksi.

 

En izvod zaključnega poročila zadrži mentor v podjetju ali ustanovi, en izvod pa študent odda organizatorju praktičnega usposabljanja skupaj s kopijo predloga končne ocene mentorja v podjetju ali ustanovi in potrdilom podjetja ali ustanove o opravljeni delovni praksi.

 

Končno oceno delovne prakse poda mentor na fakulteti v sodelovanju z mentorjem v podjetju ali ustanovi na osnovi predloženega zaključnega poročila in predloga končne ocene mentorja v podjetju ali ustanovi.

 

Rok: 2 tedna po opravljeni delovni praksi oziroma v primeru potrebnih popravkov pri zaključnem poročilu je rok za oddajo zaključnega poročila najkasneje 1 mesec po zaključku delovne prakse

 

 

Študentje, ki ne oddajo zaključnega poročila, kopije predloga končne ocene mentorja v podjetju ali ustanovi in potrdila o opravljeni delovni praksi v roku enega meseca po zaključku delovne prakse, morajo, po 1. sklepu 20. seje Komisije za študijske zadeve z dne 03. 09. 2010, ponovno opravljati delovno prakso.

 

Več informacij o predmetu Delovna praksa se nahaja na spletni učilnici