Študenti, ki so vpisani ali se vpisujejo na programe, pri katerih je predvidena izbira splošnih izbirnih predmetov, lahko le-te izbirajo iz ponudbe predmetov študijskih programov Fakultete za računalništvo in informatiko (če niso del njihovega obveznega predmetnika oz. če jih še niso izbrali) ali drugih fakultet ljubljanske univerze ali drugih univerz.
 

 

Predmete UL FRI izberete iz nabora predmetov ob elektronskem izpolnjevanju vpisnega lista ob vpisu.

 

 

Za študente UL FRI, ki želijo izbrati zunanji splošni izbirni predmet na drugi fakulteti

 

Študenti UL FRI, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti morajo izpolniti obrazec in ga skupaj s potrjenim učnim načrtom predmeta najkasneje do 25. 9. 2023 poslati po elektronski pošti na naslov: studinfo@fri.uni-lj.si. Obrazec mora biti popolno izpolnjen, podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda. Ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista je v tem primeru potrebno izbrati predmet Izbirni predmet druge fakultete v ustreznem obsegu kreditnih točk, ki bo na podlagi obrazca nato ustrezno nadomeščen. V primeru nepopolne oddane dokumentacije, ta ne bo obravnavana. 

Predmet je v informacijski sistem STUDIS vnesen le v primeru odobrene oddane dokumentacije (obrazec in potrjen učni načrt predmeta). 

Ko študent zaključi s predmetom in pridobi oceno, na fakulteti, kjer opravlja predmet, zaprosi za izdajo potrdila o opravljeni oceni. Potrdilo odda v Študentski referat FRI, kjer gre zadeva nato v postopek vnosa ocene v STUDIS. 

 

Seznam zunanjih izbirnih predmetov na fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani

Obrazec: Izbira predmetov na drugih visokošolskih zavodih za študente UL FRI

 

Za študente drugih fakultet, ki želijo izbrati zunanji splošni izbirni predmet na Fakulteti za računalništvo in informatiko

 

Določene predmete, ki jih izvaja Fakulteta za računalništvo in informatiko, lahko izbirajo tudi študenti drugih visokošolskih zavodov. V ta namen izpolnijo obrazec in ga pošljejo po elektronski pošti na naslov: studinfo@fri.uni-lj.si najkasneje do 25. 9. 2023. V primeru ustrezno izpolnjenega prejetega obrazca, gre ta v nadaljnjo obravnavo in reševanje. O preostalem postopku pa je študent obveščen po elektronski pošti.

Obrazec: Izbira predmetov na UL FRI za študente drugih visokošolskih zavodov

 

Ponudba splošno izbirnih predmetov na drugih fakultetah - 2023/2024Za promocijo izbire predmetov na drugih fakultetah je vsaka fakulteta Univerze v Ljubljani ponudila do tri predmete, ki so najbolj primerni za študente drugih fakultet in za katere niso potrebna posebna predznanja. Univerza je oblikovala spletno stran z opisi teh predmetov. Izmed teh predmetov po primernosti za študente FRI najbolj izstopajo naslednji predmeti, ker navezujejo študijske programe FRI na koristne dopolnilne vsebine:

  • Podjetništvo za naravoslovce in tehnologe, Ekonomska fakulteta,
  • Inovativnost in razvoj novih izdelkov, Ekonomska fakulteta,
  • Komunikacije in družba, Fakulteta za elektrotehniko,
  • Interdisciplinarni projekti, Fakulteta za elektrotehniko,
  • Kako stvari delujejo, Fakulteta za matematiko in fiziko,
  • Pravo intelektualne lastnine, Pravna fakulteta.

Vabimo vas, da si ogledate katalog in premislite o morebitnem interesu za vpis katerega izmed ponujenih predmetov kot splošno izbirnega v študijskem letu 2023/24 (v kolikor ga boste imeli v predmetniku). Pri tem velja:

  1. Katalog in priporočeni seznam predmetov vas ne omejujeta, da lahko še vedno izbirate tudi poljuben drugi predmet, ki bi ga želeli poslušati.
  2. Bodite pozorni na število kreditnih točk in semester izvajanja ponujenih predmetov. V kolikor boste kasneje ugotovili, da zaradi urnika zunanjega predmeta ne boste mogli obiskovati, ga boste lahko zamenjali za drugega v okviru redne menjave.

 

 

 

Obštudijske dejavnosti COD UL

Obštudijska dejavnost je organizirana aktivnost študentov, ki se izvaja na Univerzi v Ljubljani poleg študijske dejavnosti, skladno s standardi kakovosti izobraževanja, dvigovanja ugleda in prepoznavnosti Univerze v Ljubljani doma in v tujini. 

V študijskem letu 2023/2024 Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani razpisuje kreditno ovrednotene dejavnosti, na katere se lahko vpišete v sklopu splošne zunanje izbirnosti in pridobite 3 ali 4 ECTS  kreditne točke. 

Ponudba in informacije o vpisu.