Študenti, ki so vpisani ali se vpisujejo na programe, pri katerih je predvidena izbira splošnih izbirnih predmetov, lahko le-te izbirajo iz ponudbe predmetov študijskih programov Fakultete za računalništvo in informatiko (če niso del njihovega obveznega predmetnika oz. če jih še niso izbrali) ali drugih fakultet ljubljanske univerze ali drugih univerz.
 

Fakulteta za računalništvo in informatiko ponuja pester izbor predmetov.

Predmete UL FRI izberete iz nabora predmetov ob elektronskem izpolnjevanju vpisnega lista ob vpisu.

 

Možnosti menjave izbirnih predmetov določa 4. člen Študijskega reda UL FRI.

 

Za študente UL FRI, ki želijo izbrati zunanji splošni izbirni predmet na drugi fakulteti

 

Študenti UL FRI, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti morajo izpolniti obrazec in ga skupaj s potrjenim učnim načrtom predmeta in vpisno dokumentacijo (najkasneje do 25. 9. 2020) poslati po pošti na fakulteto. Obrazec mora biti popolno izpolnjen in žigosan s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda. Ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista je v tem primeru potrebno izbrati predmet Izbirni predmet druge fakultete v ustreznem obsegu kreditnih točk, ki bo na podlagi obrazca nato ustrezno nadomeščen.

Seznam zunanjih izbirnih predmetov na fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani

Obrazec: Izbira predmetov na drugih visokošolskih zavodih za študente UL FRI

 

Za študente drugih fakultet, ki želijo izbrati zunanji splošni izbirni predmet na Fakulteti za računalništvo in informatiko

 

Določene predmete, ki jih izvaja Fakulteta za računalništvo in informatiko, lahko izbirajo tudi študenti drugih visokošolskih zavodov. V ta namen izpolnijo obrazec in ga pošljejo po pošti na naslov: FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, ŠTUDENTSKI REFERAT, VEČNA POT 113, 1000 LJUBLJANA najkasneje do 25. 9. 2020. Če je mesto na izbranem predmetu prosto, prodekan za pedagoško dejavnost UL FRI potrdi obrazec. Študentski referat UL FRI vnese študenta in predmet v študentski informacijski sistem Studis, obrazec pa žigosa in posreduje na študentovo matično fakulteto.

Obrazec: Izbira predmetov na UL FRI za študente drugih visokošolskih zavodov

 

Ponudba splošno izbirnih predmetov na drugih fakultetah - 2020/2021Za promocijo izbire predmetov na drugih fakultetah je vsaka fakulteta Univerze v Ljubljani ponudila do tri predmete, ki so najbolj primerni za študente drugih fakultet in za katere niso potrebna posebna predznanja. Univerza je oblikovala spletno stran z opisi teh predmetov. Izmed teh predmetov po primernosti za študente FRI najbolj izstopajo naslednji predmeti, ker navezujejo študijske programe FRI na koristne dopolnilne vsebine:

  • Podjetništvo za naravoslovce in tehnologe, Ekonomska fakulteta,
  • Inovativnost in razvoj novih izdelkov, Ekonomska fakulteta,
  • Komunikacije in družba, Fakulteta za elektrotehniko,
  • Interdisciplinarni projekti, Fakulteta za elektrotehniko,
  • Kako stvari delujejo, Fakulteta za matematiko in fiziko,
  • Pravo intelektualne lastnine, Pravna fakulteta.

Vabimo vas, da si ogledate katalog in premislite o morebitnem interesu za vpis katerega izmed ponujenih predmetov kot splošno izbirnega v študijskem letu 2020/21 (v kolikor ga boste imeli v predmetniku). Pri tem velja:

  1. Katalog in priporočeni seznam predmetov vas ne omejujeta, da lahko še vedno izbirate tudi poljuben drugi predmet, ki bi ga želeli poslušati.
  2. Bodite pozorni na število kreditnih točk in semester izvajanja ponujenih predmetov. V kolikor boste kasneje ugotovili, da zaradi urnika zunanjega predmeta ne boste mogli obiskovati, ga boste lahko zamenjali za drugega v okviru redne menjave.

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete na študentski referat.

 

Katalog športnih programov

 

Študenti lahko splošne izbirne predmete izbirate tudi iz ponudbe športnih dejavnostih, ki potekajo na Univerzi v Ljubljani pod okriljem Centra za obštudijsko dejavnost.

Katalog športnih programov 2020/2021 je dostopen na spletnih straneh COD.
 
Zbiranje prijav za študijsko leto 2020/2021 bo potekalo od 5. 10. 2020 od 12.00 do 9. 10. 2020 do 12.00 ure oziroma do zapolnitve prostih mest.
Menjava kreditno ovrednotenih športnih programov ni mogoča.  
 

Obštudijske dejavnosti na Univerzi v Ljubljani

 

Obštudijska dejavnost je organizirana aktivnost študentov, ki se izvaja na Univerzi v Ljubljani poleg študijske dejavnosti, skladno s standardi kakovosti izobraževanja, dvigovanja ugleda in prepoznavnosti Univerze v Ljubljani doma in v tujini. Potrjena in sprejeta obštudijska dejavnost lahko obsega 3 ali 4 ECTS kreditne točke.