AKADEMSKI ZBOR

 

Akademski zbor voli člane Senata in Upravnega odbora ter predsednika in podpredsednika Akademskega zbora, obravnava poročila dekana o delu fakultete ter daje predloge in pobude senatu. Sestane se najmanj enkrat letno.

 

Akademski zbor sestavljajo vsi zaposleni z nazivom visokošolski učitelj, znanstveni sodelavec ter visokošolski in raziskovalni sodelavec, ter predstavniki študentov in strokovnih delavcev. Število predstavnikov študentov in predstavnikov strokovnih delavcev se določi tako, da predstavlja vsakih najmanj eno petino članov akademskega zbora.

 

Predsednik: prof. dr. Borut Robič

Podpredsednica: izr. prof. dr. Polona Oblak

 

SENAT 

 

Senat je najvišji strokovni organ fakultete. Razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih z raziskovalnega, razvojnega in pedagoškega področja dela ter predlaga Senatu Univerze v Ljubljani sprejem ustreznih sklepov.

Senat Fakultete za računalništvo in informatiko ima 15 članov, pri čemer je 12 izvoljenih izmed visokošolskih učiteljev, 3 člane izvoli Študentski svet FRI. Dekan je vedno član Senata izmed zaposlenih, in sicer je predsednik Senata po svojem položaju. Prodekani, če niso izvoljeni v Senat, niso člani Senata, vendar prisostvujejo na sejah, brez pravice glasovanja. Na sejah, brez pravice glasovanja, prisostvujejo tudi tajnik fakultete, zapisnikar, predlagatelji in poročevalci posameznih točk ter predstavnik reprezentativnega sindikata.

 

Člani Senata FRI (za mandatno obdobje 1. 9. 2021-30. 9. 2025):

 

V skladu s pravilnikom Senat FRI imenuje stalne komisije ter druga delovna telesa: podstran Delovna telesa senata fakultete.

 

 

UPRAVNI ODBOR

 

Upravni odbor odloča o gospodarjenju s sredstvi, pridobljenimi z izobraževalnimi, raziskovalnimi, razvojnimi, strokovnimi ter svetovalnimi dejavnostmi, ki niso del izvajanja nacionalnega programa visokega šolstva ter nacionalnega raziskovalnega in razvojnega program, ter skrbi za materialno poslovanje fakultete, kadar fakulteta v pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

 

V zadevah iz nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega programa raziskovalnega in razvojnega dela, za katera sredstva zagotavlja država, Upravni odbor odloča v skladu s pooblastili, ki jih Univerza v Ljubljani prenese na fakulteto.

 

Upravni odbor ima sedem (7) članov: od tega pet (5) iz vrst visokošolskih učiteljev, en (1) iz vrst strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev in en (1) iz vrst študentov. Pri njegovem delu na rednih in izrednih sejah sodelujejo tudi dekan, tajnik in vodja finančno-računovodske službe ter predstavnik reprezentativnega sindikata.

 

Člani Upravnega odbora FRI (za mandatno obdobje 1. 10. 2023-30. 9. 2027):

 

 

ŠTUDENTSKI SVET FRI

 

Študentski svet Fakultete za računalništvo in informatiko (ŠS FRI) je neodvisen organ študentov FRI in je edini predstavnik študentov v strukturi fakultete, kjer zastopa mnenja in interese vseh študentov.

 

ŠS FRI o svojem delovanju in dejavnostih obvešča na spletni strani: http://svet.fri.uni-lj.si.

 

Člani Študentskega sveta FRI:

  • Vasja Lev Kirn, predsednik
  • Matjaž Vuherer, podpredsednik