Status rednega študenta preneha:

 • študentu z rednim statusom študenta, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu z rednim statusom študenta, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 • če se izpiše,
 • če je bil izključen.

Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.
 

 • PAVZIRANJE

 

Študenti, ki nimajo pogojev za napredovanje v višji letnik ali ponavljanja letnika v naslednjem študijskem letu, lahko pavzirajo in se prijavijo na opravljanje predmetov (prijava na laboratorijske vaje)

 

V času pavziranja nimajo statusa rednega študenta in s tem povezanih bonitet (zdravstveno zavarovanje, prehrana, prevoz, delo preko študentske napotnice,...). 

Predvsem obvezno zdravstveno zavarovanje si morajo v najkrajšem možnem času urediti sami na Zavodu za zdravstveno zavarovanje na občini stalnega bivališča.

 

Opravljanje laboratorijskih vaj in izpitov je tekom pavziranja plačljivo skladno z veljavnim Cenikom UL FRI. Plačilo laboratorijskih vaj poteka skladno z navodili pri prijavi, računi za izpite pa so izdane šele po vpisu končne ocene izpita v sistem STUDIS.

 

 

 

 • NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI ZA VEČ KOT 2 LETI/ 10 LET OD POTEKA REDNEGA STATUSA ŠTUDENTA

 

Če sta minili najmanj več kot dve leti od poteka rednega statusa študenta, je za nadaljevanje študija najprej potrebno oddati prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi preko sistema STUDIS. 

Po obravnavi prošnje se v sistemu STUDIS izda sklep o možnosti nadaljevanja.

 

 

Študenti, z rednim statusom, imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravice in ugodnosti, ki izhajajo iz naslova statusa študenta, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov. 

 

Status študenta s posebnimi potrebami

 

Študenti s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za posebne olajšave pri opravljanju izpitov, odvisno od vrste in stopnje telesne okvare. Študent, ki želi pridobiti status študenta s posebnimi potrebami, mora preko informacijskega sistema STUDIS ob vpisu predložiti prošnjo za priznanje tega statusa, skupaj z ustreznim mnenjem komisije za kategorizacijo otrok in mladoletnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ali mnenjem invalidske komisije. Iz mnenja mora biti razvidno, kakšne so potrebe študenta.  

Prošnje so razrešene na sejah Komisije za študijske zadeve, predhodno ob oddaji popolne prošnje pa je študent vabljen na pogovor s koordinatorjem študentov s posebnimi potrebami. Glede na posebne potrebe študenta komisija določi pogoje in olajšave za opravljanje izpitov in študijskih obveznosti študenta.  

Možne olajšave pri opravljanju izpitov so:

 • opravljanje izpitov v izrednih rokih, določenih v dogovoru z izvajalcem predmeta, če se ne more udeležiti rednih izpitnih rokov,
 • podaljšan čas pisnih izpitov,
 • opravljanje tudi ustnega dela izpita v pisni obliki (na primer v primeru slušne prizadetosti), 
 • opravljanje tudi pisnega dela izpita v ustni obliki, pri predmetih, kjer je to smiselno,
 • opravljanje pisnih izpitov z uporabo računalnika ali kakšne druge ustrezne in dostopne priprave,
 • opravljanje pisnih izpitov ob pomoči (pomoč pri pisanju),
 • olajšave pri časovnih rokih za opravljanje obveznih vaj, seminarskih in domačih nalog ipd. v skladu z dogovorom z izvajalcem predmeta,
 • morebitne druge smiselne olajšave v posebnih primerih.

 

Koordinator za študente s posebnimi potrebami je doc. dr. Aljaž Zalar (aljaz.zalar@fri.uni-lj.si).

 

Nova priročnika na temo vključevanja študentov s posebnimi potrebami v študijski proces, ki sta nastala v sodelovanju s Pedagoško fakulteto UL:

 1.  
 • Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami

Priročnik namenjen  dijakom (bodočim študentom) in študentom s posebnimi potrebami za lažji in učinkovitejši študij:

 • kako se znajti v univerzitetnem okolju;
 • kako, komu in kdaj razkriti svoje posebne potrebe;
 • kako komunicirati s profesorji o prilagoditvah;
 • kako krepiti samozagovorništvo;
 • kako krepiti druge veščine in znanje za samostojno odločanje pri študiju.

            Objavljeno na: https://www.uni-lj.si/studij/studenti-s-posebnim-statusom

 

 1.  
 • Poučevanje študentov posebnimi potrebami

Priročnik je namenjen visokošolskim učiteljem, strokovnim sodelavcem in drugim, ki se v študijskem procesu srečujejo s študenti s posebnimi potrebam, vključuje priporočila za poučevanje in prilagoditve študijskega procesa študentom s posebnimi potrebami.

Objavljeno bo v decembru 2020 na: https://www.uni-lj.si/studij/studenti-s-posebnim-statusom

 

 • Brezplačne svetovalne ure za študente s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, ki se pri študiju srečujejo s težavami, ali pa jih morda skrbi prilagoditev študijskega procesa, iskanje in izvedba študijske prakse ali pa se sprašujejo, kako bo potekala njihova poklicna pot in kakšne so njihove možnosti na trgu dela, se lahko prijavijo na brezplačne svetovalne ure, ki jih preko Zoom-a nudijo sodelavci projekta Prehod mladih. Za prijavo na svetovanje lahko študenti pišejo preko e-svetovalnice  projekta Prehod mladih in prejeli bodo povezavo na Zoom svetovanje.

 

 • Duševno zdravje, psihosocialna in druga podpora

Del aktivnosti Kariernega centra Univerze v Ljubljani je namenjen tudi lajšanju stisk študentov in hkrati podpori zaposlenim na UL pri srečevanju s tovrstno problematiko pri študentih. V ta namen se je zbralo in pripravilo:

- gradiva za zaposlene, ki so lahko v pomoč študentom in drugim, ki se znajdejo v duševni stiski. Med gradivi so vključeni priročniki, priporočila, konkretni napotki, viri pomoči in podpore, videonasveti in priporočena literatura. Tukaj.

- pregled koristnih informacij, podpore in dogodkov za študente, ki se jih redno posodablja. Tukaj.

 

Status študenta športnika

 

Status študenta športnika lahko uveljavljajo tisti študenti, ki so na osnovi kategorizacije Olimpijskega komiteja  Slovenije - Združenja športnih zvez (OKS) pridobili enega od naslednjih nazivov: zaslužni športnik, športnik svetovnega razreda, športnik mednarodnega razreda, športnik perspektivnega razreda, športnik državnega razreda ali športnik mladinskega razreda.  

Za pridobitev statusa študenta športnika mora študent preko informacijskega sistema STUDIS oddati prošnjo Komisiji za študijske zadeve s priloženimi dokazili o kategorizaciji (Obvestila OKS, v katerih so objavljeni seznami kategoriziranih športnikov, ali potrdilo OKS).

Prošnje so razrešene na sejah Komisije za študijske zadeve. Možni posebni pogoji so:  

 • opravičena odsotnost pri obveznih vajah in predavanjih, ki se jih študent zaradi svojih športno-tekmovalnih obveznosti ni mogel udeležiti,
 • opravljanje ustnega dela izpita v izrednih rokih, določenih v dogovoru z izvajalcem predmeta,
 • opravljanje pisnih izpitov v izrednih rokih, določenih v dogovoru z izvajalcem predmeta, vendar samo v izjemnih primerih, kadar se študent zaradi športno-tekmovalnih obveznosti ne more udeležiti vsaj polovice vseh razpisanih rednih rokov,
 • predčasno opravljanje izpitov, če je mogoče,
 • pomoč pri usklajevanju študijskega in športno-tekmovalnega urnika (obiskovanje vaj  pri drugih skupinah ali opravljanje vaj iz prejšnjih letnikov, olajšave pri časovnih rokih za seminarske in domače naloge ipd.).