Študij računalništva in informatike na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je študij z najdaljšo tradicijo na tem področju v Sloveniji. Študentom ponuja temeljna in praktična znanja, ki so potrebna za delo v stroki, v skladu z najsodobnejšimi merili in standardi, ki za tovrstno izobraževanje veljajo v svetu. Zaradi izbirnosti v programu naši diplomanti niso strogo usmerjeni le v stroko, temveč so široko razgledani in visoko usposobljeni strokovnjaki.
3 leta
6 semestrov
180
kreditnih točk
 • Pridobljeni naziv
 • diplomirani inženir računalništva in informatike (UN)
 • diplomirana inženirka računalništva in informatike (UN)
 • Predmetnik

Predmetnik UNI-RI

 

 • Predmetnik je objavljen v predstavitvenih zbornikih, opisi predmetov pa v učnih načrtih predmetov na dnu te strani.
 • The curriculum in English is published in detailed programme descriptions, and the courses are presented in course syllabuses at the bottom of the page in English.
 • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V univerzitetni študijski program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: Računalništvo, matematika ali fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil na poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu: 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 35 % točk,
 • uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku: 5 % točk;

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi: 20 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 35 % točk,
 • uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku: 5 % točk,
 • uspeh pri predmetu splošne mature: 40 % točk. 
 • Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Računalništvo in informatika je eno najbolj prodornih področij, ki že nekaj desetletij kroji praktično vse panoge gospodarstva, šolstvo, kulturo, upravo in druge dejavnosti. Silovit razvoj računalniške tehnologije terja izobraževanje ustreznih kadrov, ki so sposobni razvijati, upravljati in vzdrževati tako računalniško uporabniško in sistemsko opremo kot tudi informacijske sisteme, ki temeljijo na teh tehnologijah.

Univerzitetni študijski program privablja in motivira mlade kadre, posebno tiste, ki čutijo nagnjenje do računalništva in informatike. Program je primerljiv z mednarodno uveljavljenimi standardi in priporočili, pri tem pa upošteva hiter razvoj računalniških znanosti in pojavljanje novega znanja.

Študij da bodočim inženirjem dovolj strokovne podlage, da so tudi kasneje, po zaključku dodiplomskega študija, sposobni slediti tehnološkim spremembam in da bodo lahko v nadaljevanju svoje kariere uspešni tako v domačem kot tudi v mednarodnem okolju. Študijski program omogoča študentom usmerjanje lastnega študija glede na želje, motivacijo in nagnjenja ob upoštevanju različnih možnosti strokovne specializacije. Po začetnih skupnih osnovah omogoča študijski program nadaljevanje v izbirnih modulih študija v različnih strokovnih smereh.

 

Splošne kompetence pridobljene s programom:

 • razvijanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja,
 • sposobnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja strokovnih izzivov na področjih računalništva in informatike,
 • sposobnost posredovanja znanja, strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja,.
 • sposobnost iskanja virov in kritične presoje informacij,
 • poklicna, okoljska in socialna odgovornost,
 • usposobljenost za uporabo pridobljenih znanj pri samostojnem reševanju strokovnih in znanstvenih problemov v računalništvu in informatiki,
 • usposobljenost za pridobivanje novih in poglabljanje pridobljenih strokovnih znanj,
 • usposobljenost za skupinsko delo v stroki, tudi s strokovnjaki drugih tehniških profilov,
 • razvijanje profesionalne odgovornosti in etičnosti,
 • osvojena temeljna teoretična znanja na področjih računalništva in informatike in naravoslovno-matematičnih vsebin, ki dajo odlično osnovo za nadaljevanje študija na drugi stopnji, tako v računalniški smeri kot tudi drugih tehniških smereh.

 

Predmetnospecifične kompetence pridobljene s programom:

 • temeljna usposobljenost na področju računalništva in informatike, ki obsega osnovna teoretska znanja in veščine, bistvene za področji računalništva in informatike (matematična obravnava problemov, teoretične osnove računalništva),
 • razumevanje in sposobnost umeščanja računalniških in informacijskih znanj na druga področja tehnike in druga strokovno relevantna področja (ekonomija, organizacijske vede, itd.),
 • praktično znanje in veščine pri razvoju programske in strojne opreme ter informacijskih tehnologij, ki so potrebne za uspešno delo na strokovnem področju računalništva in informatike (programiranje, računalniška arhitektura, omrežja),
 • sposobnost samostojno opravljati zahtevne razvojne inženirske in organizacijske naloge na svojih specializiranih področjih ter samostojno reševati posamezne dobro definirane naloge na področju računalništva in informatike.

 

Podatki o mednarodni primerljivosti programa

Pri primerjavi smo se oprli na tri študije, ki se izvajajo v naši bližini, in so nam dokaj sorodni:

Več
 • Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

V okviru študijskega programa je možno priznavanje relevantnega znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Tovrstno znanje je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti, in sicer v višini največ 6 KT za en sklop (okvirno zaokrožena snov enega predmeta) zunaj fakultete pridobljenih znanj. Pri priznavanju se upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Prošnje za priznanje pridobljenih znanj bo obravnavala Komisija za študijske zadeve UL FRI.

 • Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v višji letnik

 • V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili obveznosti v obsegu 53 KT (ECTS).
 • V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse obveznosti 1. letnika in obveznosti v obsegu 53 KT (ECTS) iz 2. letnika.

 

Pogoji za ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

 • vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 KT),
 • vse izpite iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 • Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse izpite in druge študijske obveznosti, vključno z diplomskim seminarjem, v obsegu vsaj 180 ECTS.

 • Prehodi med študijskimi programi

Prehod je v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možen iz študijskih programov, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se po kriterijih za priznavanje lahko prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

 

Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija. 

 

Pogoji za prestop na univerzitetni program Računalništvo in informatika iz drugih programov (univerzitetnih in visokošolskih strokovnih) so:

 • izpolnjeni pogoji za vpis v program,
 • vsaj enakovreden učni načrt pri predmetih Matematika in Fizika v programu, iz katerega se prehaja (priznani predmeti morajo imeti vsaj toliko kreditnih točk, kot prej omenjena predmeta),
 • ustrezni organ fakultete na podlagi primerjave programov opredeli obveznosti, ki so mu priznane, in letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše ter o tem izda sklep.

Prehajanje je možno na podlagi določil, ki so veljavna za take programe. Pogoji za prehod na univerzitetni program Računalništvo in informatika iz višješolskih programov so:

 • priznane kreditne točke, ki jih je kandidat pridobil pri višješolskem študiju; zaradi raznolikosti in različne zahtevnosti višješolskih programov, nivo pridobljenega kandidatovega znanja oceni posebna vpisna komisija, ki jo vodi prodekan za pedagoško dejavnost in odobri predmete, ki se posameznemu študentu priznajo,
 • ustrezni organ fakultete na podlagi primerjave programov opredeli obveznosti, ki so mu priznane, in letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše ter o tem izda sklep.
Več
 • Načini ocenjevanja

Načini preverjanja znanja so opredeljeni v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja ureja Študijski red FRI UL. Pri vseh predmetih se preverja znanje s pisnim in/ali ustnim izpitom. Ti načini preverjanja so lahko: kolokviji iz vaj, zagovori kolokvijev, ustno preverjanje znanja iz vaj, seminarske in projektne naloge, zagovori seminarskih in projektnih nalog. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s statutom Univerze v Ljubljani.  Vse oblike preverjanja znanja se ocenjujejo z ocenami 5– 10, pri čemer so 6–10 pozitivne, 5 pa negativna ocena, ali opisne ocene "opravil z odliko" / "je opravil" / "ni opravil".

 • Podatki o mednarodni mobilnosti

Študent lahko obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk študijskega programa (celoten letnik študija, ne glede na obvezne ali izbirne predmete) opravi v okviru študijske izmenjave na institucijah, s katerimi ima FRI sklenjene bilateralne pogodbe (Erasmus+, Ceepus). Opravljene obveznosti se priznajo na podlagi sklepa Komisije za študijske zadeve UL FRI. 

 • Možnosti za nadaljnji študij

Diplomant univerzitetnega strokovnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje, skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.

 • ZBORNIKI
Več