Bolonjski doktorski študijski program Računalništvo in informatika se izvaja od študijskega leta 2009/2010. Študij je namenjen poglabljanju znanja računalništva in urjenju v raziskovalnem delu. Priporočamo ga tako študentom, ki nameravajo ostati v akademski sferi kot tistim, ki bodo opravljali zahtevnejša razvojno-inovacijska dela v računalniški industriji.
4 leta
8 semestrov
240
kreditnih točk
 • Pridobljeni naziv
 • doktor znanosti
 • doktorica znanosti
 • Predmetnik

In study year 2023/2024 you can choose from several specialist elective courses, that deal with most prominent current research topics in computer science.

A selected list of elective doctoral courses that include topics from computer and information science. Courses are offered at UL and elsewhere.

 

 • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na podlagi določil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, ki velja od 9. 9. 2006, se v podiplomski študijski program Računalništvo in informatika 3. stopnje lahko vpiše kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS,
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
 • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 60 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in informatika. Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi študijska komisija fakultete, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil),
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
 

Za sprejem tujcev v doktorski program veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane, v kolikor so v tujini dokončali enakovredno izobraževanje. Enakovrednost izobrazbe za nadaljevanje izobraževanja se ugotavlja v skladu s statutom UL, vodi ga pooblaščena oseba na UL, vsebinsko pa o njem odloča senat članice oziroma senat UL. 

 

Predvideno največje število vpisnih mest vsako leto določi Senat FRI oziroma Univerza v Ljubljani. O morebitnem omejevanju vpisa za sprejem na doktorski študij bo na predlog prodekana za raziskovalno dejavnost sklepal senat. Izbira kandidatov bo temeljila na: 

 • povprečni oceni študija (50 %) in
 • oceni diplomske ali magistrske naloge (50 %).

 

Več
 • Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilji študijskega programa

 • Izobraziti visoko usposobljene strokovnjake, razvijalce, raziskovalce in bodoče znanstvenike za področje računalništva in informatike.
 • Usposobiti doktorande za samostojno raziskovalno in razvojno delo, za uporabo znanstvenih pristopov pri delu in za obvladanje najsodobnejših razvojnih postopkov na področju računalništva in informatike.
 • Razviti sposobnosti doktorandov za delo v skupinah, razviti komunikacijske sposobnosti in sposobnosti poročanja o znanstveno-raziskovalnem delu, ter razviti sposobnosti doktorandov za delo v interdisciplinarnih skupinah in okrožjih.
 • Doktorandom omogočiti poglobljeno razumevanje računalništva in informatike.
 

Splošne kompetence 

Po končanem študiju bo doktorand sposoben za kreativno in samostojno znanstveno raziskovalno in razvojno delo in reševanje znanstvenih-razvojnih problemov bodočih delodajalcev. Pridobil bo sposobnost razumevanja in kritične presoje pri razreševanju zahtevnih in kompleksnih problemov. Usposobljen bo za kreativno ter samostojno obravnavo znanstveno-raziskovalnega problema, kritično presojo raziskovalnih rezultatov, razvoja novih raziskovalnih metod in prenosa novih tehnologij in znanja v prakso. Sposoben bo načrtovati razvoj rešitev kompleksnih problemov, pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo ter voditi in sodelovati pri izvedbi raziskovalnih in razvojnih projektov.

 

Specifične kompetence 

Doktorand bo pridobil sposobnost uporabe sodobnih računalniških in informacijskih metod in postopkov pri reševanju raziskovalno-razvojnih problemov, sposobnost umeščanja računalništva in informatike v širši družbeni kontekst, sposobnost uporabe inženirskih prijemov pri reševanju kompleksnih problemov, komunikacijske sposobnosti ter sposobnosti poročanja o delu in rezultatih svetovni računalniški znanosti in družbi. Dodatne predmetno specifične kompetence so navedene v okviru učnih načrtov za vsak predmet posebej (glej učni načrt).

Več
 • Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

V okviru študijskega programa je možno priznavanje relevantnega znanja na področju, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Podlaga za priznavanje je Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki je dostopen tukaj.

 

Tovrstno znanje je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti, in sicer v višini največ 6 KT za en sklop (okvirno zaokrožena snov enega predmeta) zunaj fakultete pridobljenih znanj. Pri priznavanju se upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Prošnje za priznanje pridobljenih znanj bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij UL FRI in jih na njeno priporočilo odobraval Senat FRI.

Največ 60 ECTS iz primerljivih vsebin, ki so pridobljene na drugih študijskih programih tretje stopnje (ali enakovrednih), se lahko prizna za študijske obveznosti tega programa. Največ 6 ECTS je lahko pridobljenih z neformalnim ali izkustvenim učenjem. 

 • Pogoji za napredovanje po programu
 • Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti obveznosti v obsegu 55 KT, oz. vse obveznosti prvega letnika z izjemo enega poglobljenega ali izbirnega predmeta.
 • Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent opraviti obveznosti v obsegu 115 KT, oz. vse obveznosti prvih dveh letnikov z izjemo enega poglobljenega ali izbirnega predmeta,  ter imeti potrjeno pozitivno oceno Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije na Senatu FRI.
 • Za napredovanje iz tretjega v četrti letnik mora študent opraviti vse obveznosti prvih treh letnikov študija v skupnem obsegu 180 KT ter imeti potrjeno temo doktorske disertacije na Senatu UL.

​​​

Več
 • Načini ocenjevanja

V skladu s Statutom Univerze v Ljubljani se uspeh na izpitu ocenjuje z ocenami od 5–10, pri čemer za pozitivno oceno šteje ocena od 6 do 10. V oceno bo, odvisno od predmeta, vključen uspeh dosežen pri pisnem in ustnem izpitu ter pri pripravi in ustni predstavitvi seminarjev in projektov – domačih nalog.

Predmeti Seminar 1 do 5, Veščine v znanstvenem delu 1 in 2, Raziskovalno delo 1, 2, 3 in Doktorska disertacija se ocenjujejo z opisnimi ocenami »opravil z odliko«, »opravil« ali »ni opravil«. 

 • Podatki o mednarodni mobilnosti

Fakulteta za računalništvo in informatiko je zelo vpeta v mednarodno znanstveno dogajanje. Člani fakultete sodelujejo na mednarodnih projektih in v mednarodnih strokovnih združenjih, organizirajo mednarodne dogodke in so tudi sicer povezani s svojimi kolegi iz tujine. Zelo se tudi spodbuja mobilnost študentov in učiteljev, ki se izvaja v sodelovanju z Univerzitetno službo za mednarodno sodelovanje (http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/).

 

Mednarodne izmenjave UL FRI s tujimi institucijami po različnih programih so razvidne iz podatkov na spletnem naslovu: http://izmenjave.fri.uni-lj.si/seznam-bilateralnih-partnerjev/Fakulteta je tudi vključena v mrežo "International Cooperation in Computer Science" v okviru programa CEEPUS (https://www.ceepus.info/), ki omogoča izmenjave visokošolskih učiteljev in doktorskih študentov. S študijskim letom 2014/2015 se je fakulteta vključila tudi v program Erasmus Mundus INdia To Europe – EMINTE (http://eminte.eu). Poleg zgoraj omenjenih programov se na fakulteti izvajajo tudi drugi programi in sporazumi, ki so sklenjeni na nivoju Univerze v Ljubljani.

 

Razpisi povezani s področjem mobilnosti študentov ter štipendiranja so redno objavljeni na oglasnih deskah ter na spletni strani UL FRI.

Več
 • Možnosti zaposlitve doktorandov

Možnosti za zaposlitev doktorandov doktorskega študija Računalništvo in informatika so zelo široke. Primarno bo program usposabljal doktorje znanosti, ki se bodo kot vrhunski strokovnjaki vključevali v delo v podjetjih in družbenih institucijah, ki razvijajo računalniške ali informacijske rešitve ali pa te uporabljajo inovativno v namene pridobivanja konkurenčne prednosti oziroma izboljšanje kvalitete poslovanja in dela. Tipični vlogi kadrov, ki jih bo izobrazil predlagani programi, sta vodstvena in raziskovalno-razvojna.

 

Zaradi velike potrebe po tovrstnih kadrih doma in po svetu ocenjujemo, da bo zaposljivost doktorandov izšolanih po predlaganem programu visoka, in da veliko povpraševanje po takih kadrih pomeni dodatno motivacijsko spodbudo za vpis na študij. To dokazujejo tudi izkušnje študentov, ki so na tem programu že doktorirali, saj so vsi zlahka našli zaposlitev.

 • ZBORNIKI
Več