Interdisciplinarni študijski program Uporabna statistika se izvaja skupaj s Biotehniško fakulteto, Ekonomsko fakulteto, Fakulteto za družbene vede, Fakulteto za elektrotehniko, Fakulteto za matematiko in fiziko in Medicinsko fakulteto  Univerze v Ljubljani. Študentu omogoča obvladanje statistične metodologije na izbranem področju, ga opremlja s poglobljenim razumevanjem statističnega sklepanja in mu nudi vrsto praktičnih znanj, ki mu bodo omogočila neposredno vključitev v delo v gospodarstvu oziroma javni sferi. Diplomant bo obvladal statistični način razmišljanja in bo usposobljen za samostojno opravljanje vseh stopenj kakovostne statistične analize na izbranem področju, od načrtovanja raziskave do dela s podatki, izbire ustrezne metodologije in interpretacije. S pomočjo osvojenih temeljnih znanj statistike bo sposoben svoje znanje razširjati z novimi oziroma alternativnimi pristopi in črpati ideje iz sorodnih problemov. Pri svojem delu si bo pomagal z zahtevnimi informacijskimi oz. programskimi orodji za urejanje in analizo podatkov ter predstavitev rezultatov.
2 leti
4 semestri
120
kreditnih točk
 • Pridobljeni naziv
 • magistrica uporabne statistike
 • magister uporabne statistike
 • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Podrobne informacije o študiju so na voljo na spletni strani: Uporabna statistika - Vpis 2023/24

 

Osrednji informativni dan programa Uporabna statistika bo preko spleta, v četrtek, 9. 5. 2024 ob 16.00 (povezava).

 • Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilji programa so:

 • izobraževanje strokovnjakov, ki obvladajo tako temeljna znanja iz statistične teorije kot tudi statistična znanja, ki so specifična za posamezna področja oziroma znanstvene discipline,
 • kandidatom omogočiti obvladati statistično metodologijo na izbranem področju,
 • kandidatom dati poglobljeno razumevanje statističnega sklepanja,
 • ponuditi praktična znanja, ki bodo omogočila neposredno vključitev v delo v gospodarstvu oziroma javni sferi,
 • kandidatom zagotoviti dovolj temeljnih znanj teoretične statistike za razširitev kompetenc kasneje na nova področja oziroma za lastno raziskovalno delo na področju statistike,
 • usposobiti kader za profesionalne izzive moderne družbe, za samostojno in ustvarjalno delo pri reševanju statističnih problemov bodočih delodajalcev,
 • položiti temelje za vseživljenjsko izobraževanje in/ali nadaljevanje študija do doktorata znanosti na področju statistike in drugih sorodnih znanstvenih področjih.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so:

 • obvladati statistični način razmišljanja,
 • sposobnost samostojnega opravljanja statističnih analiz in statističnega svetovanja,
 • sposobnost sodelovati s strokovnjaki s področja raziskave, posredovati znanja in rezultate s pomočjo strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja,
 • znati definirati probleme, predvideti rezultate in poiskati optimalne rešitve,
 • sposobnost poiskati vire in kritično presojati informacije,
 • neposredno prenašati znanja v prakso in razumeti težav, ki pri tem lahko nastopijo,
 • sposobnost komunikacije v mednarodnem okolju.
 • Možnost za nadaljnji študij

Program diplomantom omogoči statistična znanja s katerimi lahko nadaljujejo študij statistike (npr. doktorski študij Statistike na Univerzi v Ljubljani) ali eni izmed disciplin, ki so z njo povezane.

 

Več informacij o študijskem programu najdete na spletni strani Uporabna statistika