Projekti po kreativni poti do znanja (PKP)

 

Študente in študentke vabimo k sodelovanju pri projektih Po kreativni poti do znanja (PKP). Če vas zanima sodelovanje na omenjenih projektih, čim prej kontaktirajte mentorja posameznega projekta, navedenega spodaj.

 

DDPMS - Distribuirana digitalna platforma za mreženje potovalnih skupin s skupnimi interesi z uporabo tehnologije mikrostoritev


Vsebina: V projektu bomo naslovili izzive, ki jih vpeljava API ekonomije in drugih sodobnih digitalnih tehnologij prinaša na področju razvoja sodobnih aplikacij. Posvetili se bomo razvoju APIjev, mikrostoritev, okolju Kubernetes, Kafka, asinhroni REST, gRPC, GraphQL in razvoju uporabniškega vmesnika (Angular). Omenjene tehnologije bomo razvijali s ciljem razvoja rešitve za mreženje potovalnih skupin s skupnimi interesi.

Iščemo: Drugo stopnjo (MAG) in prvo stopnjo (UNI) računalništva in informatike ali računalništva in matematike z znanji razvoja APIjev, mikrostoritev (backend) in/ali razvoj uporabniških vmesnikov (Angluar). Študentje naj pošljejo kratek CV ali opis svojih znanj.

Kontakt: matjaz.juric@fri.uni-lj.si

Prijave so možne najkasneje do 4. 2. 2020.

 

Mobilni operacijski sistem za industrijsko uporabo


Vsebina: Razvoj programske opreme na sistemskem in uporabniškem nivoju. Poznavanje okolij iOS, Android in Windows Mobile ter programskih jezikov Java, C/C++, JavaScript. Delo v skupini. 

Iščemo: dva študenta/študentki FRI

Kontakt: tomaz.dobravec@fri.uni-lj.si

Prijave so možne najkasneje do 7. 2. 2020.

 

Računalniški sistem za prepoznavanje disleksije

 

Vsebina: Razvoj aplikacije za odkrivanje disleksije z napravo za sledenje pogledu. Aplikacija bo namenjena otrokom prve triade osnovne šole in bo vsebovala različne tipe bralnih nalog.

Iščemo: 1 študenta/študentko FRI, BUN-RI, 2. st. MAG.

Kontakt: jure.zabkar@fri.uni-lj.si

Prijave možne do najkasneje: 5.2.2020

 

Zunanji projekti: 

Digitalna Levstikova arkada: Aleja nagrajencev (DLAAN)


Vsebina: Projekt se osredotoča na Alejo Levstikovih nagrajencev za življenjsko delo, ki se nahaja ob Slovenski cesti v Ljubljani in je trenutno žal slabo izkoriščena. Alejo je zato več kot smiselno vsebinsko podpreti z digitalnimi podatki o nagrajencih in sicer s ključnimi biografskimi in bibliografskimi podatki ter značilnim besedilom (odlomkom) ali ilustracijo in to tako v  slovenščini kot v izbranih tujih jezikih. V okviru projekta bo potrebno izdelati spletno stran, mobilno aplikacijo povezano s podatkovno bazo in modulom za prepoznavo tlakovcev.

Iščemo: študenta/študentki študijskega programa Računalništvo in informatika – 1 študent/študentka 1. stopnje VS, 1 študent/študentka 1. stopnja UNI

Kontakt: Borut.Batagelj@fri.uni-lj.si

Prijave so možne najkasneje do 31. 1. 2020.

 

Razvoj in preizkušanje iger v navidezni resničnosti za vadbo ravnotežja in njegovo ocenjevanj
 

Vsebina: Projekt je zastavljen v smislu iskanja novih tehnoloških rešitev za reševanje konkretnih potreb ljudi z motnjami ravnotežja, s katerimi se soočajo fizioterapevti. Zajemal bo: (1) razvoj in preizkušanje iger v navidezni resničnosti za vadbo ravnotežja in (2) ocenjevanje ravnotežja.Obstoječo zasnovo iger v navidezni resničnosti in testov za ocenjevanje ravnotežja, ki jih razvija podjetje Kinestica, bodo ob sodelovanju pedagoških mentorjev in delovnega mentorja nadgradili študenti ZF, FE in FRI Univerze v Ljubljani. Na podlagi strokovne analize bodo pripravljeni predlogi in narejene izboljšave obstoječih iger ter nove igre v navidezni resničnosti, ki bodo omogočale doseganje specifičnih terapevtskih ciljev s primernim stopnjevanjem težavnosti, povratnimi informacijami in ocenjevanjem uspešnosti izvedbe iger. Namen projekta je tudi nadgraditi standardizirane teste za klinično ocenjevanje ravnotežja z objektivom merjenjem s pritiskovno ploščo: (2a) pod različnimi pogoji v stoje, (2b) med vstajanjem iz sedečega položaja in sedanjem. Pripravljene bodo izboljšave merilnega sistema, uporabniških vmesnikov in prikazi podatkov za klinično interpretacijo. Študenti bodo spoznali razvojno delo v visokotehnološkem podjetju in pridobili vpogled v razvoj produkta za trg medicinskih naprav.

Iščemo: 2 študenta/študentki študijskega programa Računalništvo in informatika (UN, 1. stopnja) in 1 študenta/študentko študijskega programa Računalništvo in informatika (MAG, 2. stopnja)

Kontakt: ciril.bohak@fri.uni-lj.si

Prijave so možne najkasneje do 31. 1. 2020.

 

Podatkovna analitika in uporaba umetne inteligence na finančnih in regulatornih podatkih (AI-FINREG)


Vsebina: Predlagani projekt bo dopolnil in nadgradil orodja podjetja Abelium za izboljšano upravljanje tveganj in predstavlja pomemben mehanizem za ohranjanje sodelovanja med gospodarstvom in izobraževalnimi institucijami, navezavo dolgoročnejših sodelovanj in povečanje potenciala pridobitve novih kadrov. Več informacij >>

Iščemo: 2 študenta/študentki interdisciplinarnega študija Računalništvo in matematika (2. stopnja MAG)

Kontakt: alen.orbanic@fmf.uni-lj.si

Prijave so možne najkasneje do 3. 2. 2020.

 

Fotogrametrija in kalibracija kamer v 3D prostoru (KaliGram)


Vsebina: Znotraj projekta bomo ustvarili dve rešitvi. Prva je avtomatska kalibracija optičnega senzorja brez potrebe po geodetskih meritvah. Druga pa je 3D zajem prostora, v katerem se nahajamo, z navadno kamero. Več informacij >>

Iščemo: 3 študente/študentke študijskega programa Računalništvo in informatika (2. stopnja MAG)

Kontakt: info@ektimo.si

Prijave so možne najkasneje do 3. 2. 2020.

 

Podporno okolje za digitalno mikroskopijo patoloških vzorcev (POMikro)


Vsebina: V okviru projekta bomo razvili metodologijo, potrebna orodja in podporno okolje za digitalno mikroskopijo patoloških vzorcev, vključujoč spektralno slikanje, manipulacijo in analizo slik ter korelacijo s podatki iz molekularno-bioloških tehnik. Podporno okolje bo nudilo dostop do podatkovnih baz z mikroskopskimi in drugimi podatki iz patoloških preiskav, orodja za manipulacijo podatkov ter programsko okolje za njihovo analizo. Več informacij >>

Iščemo: 1 študenta/študentko študijskega programa Računalništvo in informatika (1. stopnja UNI)

Kontakt: matija.milanic@fmf.uni-lj.si

Prijave so možne najkasneje do 3. 2. 2020.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
 

 

 

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (šipk)

 

Študente in študentke vabimo k sodelovanju pri študentskih inovativnih projektih za družbeno korist (ŠIPK). Program povezuje visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami (društvi, zavodi …). Če vas zanima sodelovanje na omenjenih projektih, čim prej kontaktirajte mentorja posameznega projekta, navedenega spodaj. Naknadna vabila za sodelovanje pri projektih ŠIPK bodo objavljena v forumu Ponudbe za delo in štipendije.

 

Evidenca in ponovna uporaba rabljene računalniške opreme


Vsebina: Projekt Evidenca in ponovna uporaba rabljene računalniške opreme se bo izvajal v partnerstvu z Biotehniško fakulteto, društvom Duh časa in podjetjem VOLOS, d.o.o. Cilj projekta je izdelava informacijskega sistema, s pomočjo katerega bo mogoče evidentirati rabljeno računalniško opremo in jo ponujati zainteresiranim posameznikom in organizacijam. Delo na projektu bo trajalo od 15. marca do 31. julija 2020. Vsak posamezen študent bo opravil največ 160 ur dela. V zameno bo prejel primerno plačilo in zaznamek v Cobissu.

 

Iščemo:

 • 5 študentov prve bolonjske stopnje (tri z univerzitetnega in dva z visokošolskega študijskega programa)

 

Prijavite se prek e-pošte (luka.fuerst@fri.uni-lj.si), vaša prijava pa mora med drugim vsebovati kratko motivacijsko pismo (do 300 besed), ki izkazuje interes za obravnavano temo in sodelovanje v projektu ter seznam vaših aktualnih znanj, s katerimi boste lahko prispevali k reševanju izzivov v projektu.  Vse podrobnosti boste našli v priloženem dokumentu. Prosimo, da ga natančno preberete; nepopolnih prijav žal ne bomo mogli upoštevati! Pri izboru kandidatov bodo imeli prednost študentje z izkušnjami s spletnimi tehnologijami (npr. PHP, Django, Flask, Node.js ... in HTML, CSS, Javascript ...) in podatkovnimi bazami (npr. MySQL, MongoDB ...)

Kontakt: luka.fuerst@fri.uni-lj.si

Prijave možne do najkasneje: 26. 2. 2020

 

Internet stvari kot uvod v računalništvo in elektroniko - množični spletni tečaj za osnovnošolce in srednješolce (iSURE)

 

Vsebina: Osrednji problem, ki ga nameravamo razreševati, je napraviti sodobne izobraževalne vsebine s področja Interneta stvari (IoT) dostopne vsem osnovnošolcem in srednješolcem v Sloveniji ne glede na krajevno oddaljenost in njihove časovne omejitve. To bomo dosegli s pripravo množičnega spletnega tečaja (MOOC), ki bo prosto dostopen vsem brez omejitev. Spletni tečaj bo omogočal udeležencem samostojno delo oziroma delo s pomočjo mentorjev - učiteljev na šolah. Učitelji ga bodo lahko uporabili tudi za poučevanje pri sodobnem pristopu obrnjenega učenja (flipped classroom).

 

Iščemo: 

 • 3 študente Računalništvo in informatika - univerzitetni program ali Računalništvo in matematika - univerzitetni interdisciplinarni program,
 • 2 študenta Računalništvo in informatika - visokošolski strokovni program,
 • 2 študenta magistrskega študija smer Slikarstvo: smer - Video in novi mediji,
 • 2 študenta Dvopredmetni učitelj: matematika in računalništvo - univerzitetni program,
 • 1 študenta Pedagogika in andragogika - univerzitetni program 

 

Kontakt: ales.jaklic@fri.uni-lj.si

Prijave možne do najkasneje: 28. 2. 2020 

 

Interaktivna e-knjiga Kriptografija, 2. del

 

Vsebina: Cilj projekta je z interaktivnimi metodami in problemsko motivacijo bralca širiti znanje (kriptografije) prek vabljivih in poenostavljenih vsebin, ki pri uporabniku sprožijo vedoželjnost in ga motivirajo za uporabo in nadaljnje osvajanje novih konceptov.  V prvih dveh predhodnikih tega projekta smo razvijali portal Kriptogram, kjer so predstavljene kriptografske tematike, kot so klasične šifre, vizualne sheme za deljenje skrivnosti, varna gesla, časovni žigi, itd.

V zadnjem projektu (ŠIPK) pa smo kriptografske vsebine predstaviti v obliki interaktivne e-knjige, a smo pokrili poleg osnovne aritmetike šele tri večja področja (ključi, zgoščevanje in šifre).

V 2. delu so na vrsti kode, kriptografski protokoli in digitalni podpisi. Naša e-knjiga bo še posebej namenjena izobraževanju in ozaveščanju mladih, saj so ti najpogostejši uporabniki sodobnih medijev in bodo najbolj občutili problem računalniške varnosti v prihodnosti.

 

Iščemo: (navedite potrebno št. študentov in študijske programe ter stopnjo)

 • Bolonjski univerzitetni študij računalništvo in informatika (UNI) – 3 študenti
 • Bolonjski visokošolski študij računalništvo in informatika (VS) – 2 študenta
 • Bolonjski univerzitetni študij  računalništvo in informatike (2.st. MAG) – 1 študent
 • Bolonjski univerzitetni študijski program multimedija (UNI) – 1 študent
 • Bolonjski univerzitetni interdisciplinarni študij  računalništvo in matematika (2. st. MAG) – 2 študenta
 • Bolonjski univerzitetni študij finančna matematika (UNI) – 1 študent

 

Kontakt: aleksandar.jurisic@fri.uni-lj.si

Prijave možne do najkasneje: 21.2.2020

 

Zunanji: 

Odprtokodni nizkocenovni sistem za dermoskopijo celotnega telesa (DERMOSKOP)

 

Vsebina: Maligni melanom, najnevarnejša oblika kožnega raka, se lahko pojavi kjerkoli na koži. Melanom se iz obstoječega kožnega znamenja (nevusa) razvije v 1/3 vseh primerov, v 2/3 pa se pojavi kot novo znamenje.

Če je melanom odkrit v zgodnji fazi razvoja, je preživetje skoraj 100-odstotno, nato pa dramatično pade, zaradi česar je potrebno preventivno spremljanje znamenj, še posebno pomembno pa zaznavanje novo nastalih.

V dermatološki praksi se za to uporablja sisteme za slikanje kože celotnega telesa, ki zajemajo slike iz več perspektiv in omogočajo kronološko spremljanje.  Zaradi svoje visoke cene pa taki sistemi niso zelo razširjeni.

V okviru projekta bomo poskusili izdelati nizkocenovni odprtokodni sistem za digitalno dermoskopijo celotnega telesa. Sestavljen bo iz strojnega dela za zajemanje slik in programske opreme za analizo in primerjavo zajetih slik.

 

Iščemo:

 • Medicina (enoviti magistrski študijski program, 2. stopnja)
 • Računalništvo in informatika (univerzitetni študijski program, 1. stopnja)
 • Računalništvo in informatika (visokošolski strokovni študijski program, 1. stopnja)
 • Računalništvo in informatika (magistrski študijski program, 2. stopnja)
 • Aplikativna elektrotehnika (visokošolski strokovni študijski program, 1. stopnja)
 • Fizika (univerzitetni študijski program, 1. stopnja)
 • Fizika (magistrski študijski program, 2. stopnja)
 • Matematika (univerzitetni študijski program, 1. stopnja)
 • Strojništvo - projektno aplikativni program (visokošolski strokovni študijski program, 1. stopnja)
 • Elektrotehnika (magistrski študijski program, 2. stopnja)

 

V  okviru vsakega navedenega študijskega programa bo izbran en študent.

Kontakt: natan.osterman@fmf.uni-lj.si

Prijave možne do najkasneje: 20. 2. 2020

 

 

MESTA ZA RAZISKOVALCE

 

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC – M/Ž (2 delovni mesti)

Za delo na projektu ARRS ERC Komplementarna shema na FRI razpisujemo dve mesti za raziskovalca:

·         delovno mesto RAZISKOVALEC; določen čas, predvidoma 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 (24 mesecev), s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo (razpis);

·         delovno mesto RAZISKOVALEC ali ASISTENT Z DOKTORATOM; določen čas, predvidoma 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 (24 mesecev), s krajšim (50 %) delovnim časom, s trimesečno (štirimesečno) poskusno dobo (razpis).

Rok za prijavo je podaljšan do 8. 12. 2019.

Več informacij na kadrovska@fri.uni-lj.si.

 

 

Študentsko delo v Računalniškem centru FRI

 

V Računalniškem centru FRI iščemo študente in študentke z vsaj osnovnim poznavanjem OS Windows in strojne računalniške opreme za občasno pomoč.

Delo bo obsegalo:

 • nameščanje programske opreme,
 • preverjanje pravilnosti delovanja OS Windows in strojne računalniške opreme ter
 • občasno pomoč uporabnikom.

Delovni čas je fleksibilen, glede na trenutne potrebe in vašo razpoložljivost.