RAZPISANA DELOVNA MESTA

 

Samostojni strokovni delavec VII/2 (I) v SRD


V Službi za raziskovalno dejavnost (SRD) zaposlimo "Samostojnega strokovnega delavca VII/2 (I)", za nedoločen čas.


Tvoje naloge bodo:

 • skrbništvo nad projekti ARRS (raziskovalni projekti, raziskovalni programi, infrastrukturnimi programi, bilateralnimi projekti, mladi raziskovalci, paketi opreme, zlati dostop ter druga sredstva ARRS),
 • skrbništvo nad tržnimi projekti,
 • skrbništvo nad projekti EU, projekti strukturnih skladov in drugimi raziskovalno-razvojnimi projekti,
 • samostojno vodenje in opravljanje nalog v obdobju pred, med in po zaključku financiranja raziskovalno-razvojnih projektov (finančno vodenje, nadzor, spremljava projektov, pomoč raziskovalcem pri prijavljanju projektov, spremljanje razpisov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti),
 • samostojna priprava finančnih poročil za financerje projektov,
 • priprava internih poročil vodstvu in statističnih podatkov o raziskovalno-razvojni dejavnosti na fakulteti,
 • samostojno izvajanje promocijskih in predstavitvenih aktivnostih na fakulteti na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti,
 • obvladovanje informacijskega sistema SAP,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Pričakujemo:

 • Izobrazba:
  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri ali
  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri ali
  • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri
 • znanje angleškega jezika,
 • znanja za uporabo računalniških programov (MS Office, napredno znanje Excel-a, zaželeno poznavanje PIS SAP),
 • poznavanje predpisov področja,
 • razvite komunikacijske veščine,
 • zanesljivost, natančnost in organiziranost pri izvajanju nalog,
 • fleksibilnost,
 • želja po novih znanjih in izkušnjah ter pozitivni naravnanosti.

Ponujamo vam:

 • redno zaposlitev,
 • delo na domu (do 10 dni/mesec),
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje,
 • parkirno mesto,
 • plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasumus izmenjave, ipd.),
 • super sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • teambuilding in rekreacijo na delovnem mestu ter jabolka,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • klepet ob kavi z vodstvom fakultete,
 • učinkovito informiranje na delovnem mestu.

Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in dokazili pošljite do vključno 1.12.2022
na e-pošto kadrovska@fri.uni-lj.si.

 

Samostojni strokovni delavec VII/2 (II) v FRS

Na UL FRI zaposlimo samostojnega strokovnega delavca VII/2 (II) v Finančno-računovodski službi (FRS).


Tvoje naloge bodo:

 • vodenje glavne knjige v skladu z računovodskimi in davčnimi predpisi,
 • izdelava letnih davčnih in računovodskih obračunov,
 • priprava finančnih in poslovnih poročil fakultete, 
 • obračun DDV-ja,
 • knjiženje računovodskih listin,
 • naloge na področju modula prodaje (fakturiranje, kontrola saldakontov),
 • vodenje plačilnega prometa in evidenčno knjiženje,
 • spremljanje in nadziranje terjatev,
 • poročanje za statistične namene,
 • sodelovanje z revizorji, davčnimi inšpektorji in ostalimi institucijami ,
 • spremljanje in preučevanje zakonodaje, predpisov in računovodskih standardov,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega.

 

Pričakujemo:

 • Doseženo stopnjo izobrazbe:
  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri ali
  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali
  • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri.
 • delovne izkušnje: 3 leta,
 • znanja za uporabo računalniških programov (MS Office, napredno znanje Excel-a, zaželeno poznavanje PIS SAP),
 • znanje dveh tujih jezikov (obvezna angleščina),
 • poznavanje predpisov področja,
 • zanesljivost, natančnost in organiziranost pri izvajanju nalog,
 • fleksibilnost,
 • razvite komunikacijske veščine,
 • želja po novih znanjih in izkušnjah ter pozitivni naravnanost.

Ponujamo vam:

 • redno zaposlitev,
 • delo na domu (do 10 dni/mesec),
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje,
 • parkirno mesto,
 • plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasmus izmenjave, ipd.),
 • super sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • teambuilding in rekreacijo na delovnem mestu ter sadje,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • klepet ob kavi z vodstvom fakultete,
 • učinkovito informiranje na delovnem mestu.

Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in dokazili pošljite do vključno 5.12.2022
na e-pošto kadrovska@fri.uni-lj.si.

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE (1 prosto delovno mesto)

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (D019001), v nazivu: docent / izredni profesor / redni profesor za področje računalništva in informatike, za nedoločen čas, s polnim ali krajšim delovnim časom

 

1. Zaposlitev za: nedoločen čas s polnim ali krajšim delovnim časom (40 ur ali manj na teden) in s 4-mesečno poskusno dobo

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

a) zahtevana izobrazba: doktorat znanosti prejšnji ali sedanji s področja računalništva in informatike,

b) veljaven habilitacijski naziv za področje računalništvo in informatika (docent, izredni profesor, redni profesor, gostujoči učitelj). Če kandidat/ka v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat/ka priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.

c) znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

d) funkcionalna znanja: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

 

3. Opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Rok za prijavo:

Objava oglasa: 5. 10. 2022.

Oglas objavljen: do 4. 12. 2022

 

5. Prijava:

Kandidati naj priložijo:

a) življenjepis,

b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),

c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu/ izjava, da kandidat/ka soglaša, da prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UL,

d) dve priporočilni pismi,

e) kratko vizijo svojega dela na FRI,

f) opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško in raziskovalno deloval.

 

Kandidati prijavo s prilogami posredujejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom »VU RI-Ime Priimek«. Prosimo, da v prijavi navedete želeni delež zaposlitve.

 

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontakt na članici:

Kadrovska služba UL FRI

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

RAZISKOVALNA MESTA

 

Laboratorij za računalniške strukture in sisteme:

ARRS projekt:

Raziskovalno področje: pristopi za analizo ritmičnih podatkov in njihova aplikacija na biološke, okoljske ter prometne podatke.

Tip dela: zaposlitev na projektu

Čas trajanja zaposlitve: predvidoma od 1. 7. 2022 do 1. 7. 2025

Dodatne zahteve: veselje do interdisciplinarnega dela

 

Asistent stažist:

Raziskovalno področje: pristopi za vzpostavitev in analizo kontekstno-specifičnih modelov na področju sistemske medicine in sistemske biologije

Tip dela: asistent/doktorski študent (angl. teaching assistant)

Čas trajanje zaposlitve: predvidoma od 1. 10. 2022 do 1. 10. 2025

Dodatne zahteve: pripravljenost k izvedbi pedagoškega procesa v kombinaciji z raziskovalnim delom; dodiplomski študij s področja Računalništva in informatike oz. sorodnih področij

Kontakt: Miha Moškon (miha.moskon@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme:

Raziskovalno področje: Podatkovno usmerjeno ogrodje za razvoj rešitev strojnega vida

Tip dela: raziskovalno mesto

Čas trajanja zaposlitve: predvidoma tri leta, primerno za doktorskega študenta

Kontakt: Danijel Skočaj (danijel.skocaj@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za adaptivne sisteme in paralelno procesiranje:

Raziskovalno področje: visoko zmogljivo računalništvo, paralelno programiranje, arhitektura CPU, strojno-programska so-zasnova

Tip dela: raziskovalec, asistent, doktorski študent

Čas trajanja zaposlitve: predvidoma od 2022 do 2025

Dodatne informacije: Large scientific projects, such as the high-energy physics experiments at the Large Hadron Collider or Cherenkov Telescope Array and other astrophysical observatories, rely on unprecedented measurements, allowing for discoveries in physics. Most simulation and data-analysis tools traditionally exploit trivial parallelism. However, the evolution of computing architectures with fast GPU and FPGA accelerators and advances in CPU architecture dictates a different approach to algorithm design of the core software, focusing on specific elements at a fine-level granularity. Več v priponki.

Kontakt: Branko Šter (branko.ster@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za integracijo informacijskih sistemov:

Raziskovalno področje: razvoj aplikacij za oblačne arhitekture (cloud-native architecture)

Tip dela: doktorski študent - raziskovalec,

Čas trajanja zaposlitve: predvidoma od 2022 do 2025

Dodatne informacije: Če vas zanima pridobiti poglobljena znanja s področja cloud-native arhitektur, mikrostoritev in serverless, pri tem pa aktivno raziskovalno delati na evropskih raziskovalnih projektih H2020, vas vabimo k sodelovanju. Študent bo vključen v EU H2020 projekt XFlex, laboratorij krije šolnino za doktorski študij. K sodelovanju pa vabimo tudi študente višjih letnikov. Več o področjih, na katerih delamo, v priponki.

Kontakt: Matjaž Jurič (matjaz.juric@fri.uni-lj.si)

 

Visual Computing Center na KAUST (sodelovanje z UL FRI)

Raziskovalno področje: Računalniška grafika in/ali vizualizacija s pomočjo strojnega učenja

Tip dela: raziskovalec - doktorski študent

Dodatne informacije: UL FRI v sodelovanju z King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) iz Saudske Arabije izvaja dvojni doktorski študijski program na področju Računalniške grafike in/ali vizualizacije. Na voljo sta 2 vpisni mesti. Več informacij na povezavi.

Kontakt: Ciril Bohak (ciril.bohak@fri.uni-lj.si)