1. Kako se prijavim na izpit?

 

2. Kako poteka naročanje in izdaja potrdil?

 

3. Kako se lahko vpišem v višji letnik?

https://www.youtube.com/embed/KTgfd7_LGgs

 

4. Kakšen je postopek za oddajo in zagovor diplomskega dela?

https://www.youtube.com/watch?v=Uf4ZbQ3N6Ys

 

5. Nisem naredil vaj. Grem lahko kljub temu na izpit?
Ne. Vaje predstavljajo del sprotnih obveznostih pri predmetu in se vrednotijo kot del končne ocene. Za uspešno opravljanje predmeta morate imeti pozitivno ocenjene vaje in izpit, zato brez opravljenih vaj predmeta ne morete uspešno opraviti.

 

6. Koliko časa veljajo vaje pri predmetu?
Vaje imajo veljavnost do konca tekočega študijskega leta. V kolikor ne opravite vseh obveznosti pri predmetu, se morate v naslednjem študijskem letu ponovno prijaviti na laboratorijske vaje in ponovno opravljati vse obveznosti.
 

7. Koliko predmetov in kreditnih točk moram imeti za vpis v 2. letnik dodiplomskega študija?
Za vpis v 2. letnik bolonjskih študijskih programov prve stopnje zadošča 9 opravljenih predmetov in pri tem zbrati vsaj 53 kreditnih točk (ECTS).

 

8. Koliko predmetov in kreditnih točk moram imeti za vpis v 2. letnik magistrskega študija?
Za vpis v 2. letnik na magistrski študijski program Računalništvo in informatika druge stopnje je potrebno opraviti vse obveznosti 1. letnika.V študijskem letu 2019-2020 se študentom možnost vpisa v 2. letnik pod znižanimi pogoji ponudi na podlagi oddane vloge v informacijskem sistemu Studis za izredni vpis v višji letnik in opravljenih obveznosti v obsegu 54 KT.

Za vpis v 2. letnik na magistrski študijski program Multimedija druge stopnje je potrebno opraviti obveznosti 1. letnika v obsegu 54 ECTS.

 

9. Nisem izpolnil pogojev za vpis v višji letnik. Kakšne so moje možnosti? 

  • Tekom študija imate enkrat pravico koristiti dodatno leto statusa (lahko ponavljate, se prepišete na drug študijski program ali koristite dodatno leto po zaključenem rednem vpisu v zadnjem letniku). Če izpolnjujete pogoje za ponavljanje letnika in dodatnega leta še niste izkoristili, se vam bo izstavil vpisni žeton za ponovni vpis v trenutni letnik. 
  • V kolikor študijskih obveznosti niste uspeli opraviti, lahko iz upravičenih razlogov oddate eno od sledečih prošenj: Ponovni vpis v isti letnik in vpis v višji letnik v izjemnih primerih ter podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov. Upravičeni razlogi so, npr.: starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze.

Za vse navedene vrste vpisov morate izpolnjevati določene pogoje, ki so navedeni v Pravilniku za vpis v višji letnik in ponavljanje letnika v izjemnih primerih ter podaljšanje statusa študenta

 

10. Koliko predmetov in kreditnih točk je potrebnih za ponavljanje letnika?
Za ponavljanje letnika je potrebno opraviti najmanj 5 predmetov in pri tem zbrati vsaj 30 kreditnih točk (ECTS).
 

11. Ponavljal bom letnik. Kako opravljam obveznosti pri ponovnem vpisu?
Pri neopravljenih predmetih iz 1. letnika je potrebno ponovno obiskovanje in opravljanje vaj in sprotnih obveznosti.
Glede na število opravljenih predmetov iz 1. letnika je dovoljeno tudi vnaprejšnje opravljanje predmetov 2. letnika

  • v vrednosti 30 kreditnih točk (ECTS) 2. letnika, če je v 1. letniku opravljenih 48 kreditnih točk (ECTS).
  • v vrednosti 18 kreditnih točk (ECTS) 2. letnika, če je v 1. letniku opravljenih 42 kreditnih točk (ECTS).
  • v vrednosti 6 kreditnih točk (ECTS) 2. letnika, če je v 1. letniku opravljenih 36 kreditnih točk (ECTS).

* Ponavljavcem letnikov na interdisciplinarnih študijskih programih se lahko dovoli opravljanje izpitov vnaprej na podlagi individualne vloge, ki se jo odda na fakulteti.

Več: Študijski red FRI (8. in 9. člen).
 

12. Ali lahko ponavljam letnik in koristim dodatno leto?
Ne. Dodatno leto lahko koristite samo v primeru, če še niste ponavljali letnika ali zamenjali študijskega programa.
 

13. Kako poteka vpis v višji letnik?
Vpis v višje letnike za vse stopnje poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, ki je dostopen na naslovu: https://studij.fri.uni-lj.si. Vpisni list lahko izpolnite, dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati. Celotno vpisno dokumentacijo je potrebno poslati v Študentski referat FRI. Vsi roki in postopki so podrobneje razloženi na ločeni podstrani.

Kandidati se za vpis po merilih za prehode prijavijo preko portala eVŠ.

 

14. Kaj lahko naredim v primeru težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista?
V primeru oddaje nepopolne vloge ali drugih težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista lahko vnos podatkov oziroma vpis opravite tudi na fakulteti osebno v skladu z razporedom vpisa.

 

15. Koliko znaša vpisnina? 

Po ceniku Univerze v Ljubljani vpisnino poravnate z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) v skladu z vzorcem in navodili.


16. Ali se lahko vpišem na izredni študij na FRI?

Na izredni študij se lahko na FRI vpišete v doktorski študijski program tretje stopnje Računalništvo in informatika.

 

17. Študij sem prekinil za več kot 2 leti. Ali lahko nadaljujem in dokončam študij? 
Študenti, ki ste več kot dve leti brez statusa, morate najprej oddati prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi za več kot 2 leti. 
 

18. Kako in kdaj dobim potrdilo o vpisu? 
V študijskem informacijskem sistemu spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentskega referata FRI k popravkom na vpisnem listu. Po uspešno zaključenem postopku vpisa boste na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni prejeli šest potrdil o vpisu za naslednje študijsko leto in študentsko izkaznico z novo nalepko.


19. Kje dobim novo nalepko za študentsko izkaznico?
Študentsko izkaznico pošljite ob vpisu v Študentski referat FRI s priporočeno pošto skupaj s podpisanim vpisnim listom. Po potrditvi vpisa vam bo Študentski referat FRI študentsko izkaznico z novo nalepko vrnil s priporočeno pošto na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni.

20. Spremenili so se moji osebni podatki. Ali moram zaprositi za novo študentsko izkaznico?
Za novo študentsko izkaznico morate zaprositi, če se spremenijo osebni podatki, ki so navedeni na izkaznici. V tem primeru predložite v Študentski referat FRI prošnjo za izdajo nove izkaznice in priložite dokument, ki dokazuje spremenjeno stanje. Stroške izdaje nove izkaznice krijete sami. Ob prejemu nove izkaznice ste dolžni vrniti staro izkaznico. 

21. Kdaj preneha veljati študentska izkaznica?
Izkaznica preneha veljati med študijskim letom iz naslednjih razlogov:

  • študentu, ki zaključi študijski program prve ali druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
  • z dnevom izpisa, če se študent izpiše,
  • če je bil študent izključen, z dnem pravnomočnosti sklepa o izključitvi,
  • s smrtjo študenta,
  • z dnem, ko nastopijo razlogi iz 8. člena Pravilnika o študentski izkaznici (npr. pogrešitev, izguba ali tatvina, uničenje zaradi neskrbnega ravnanja, …)

Takoj ob nastanku primerov iz 1., 2. in 3. alineje mora študent izkaznico izročiti Študentskemu referatu FRI v uničenje.

22. Študij bi rad nadaljeval po merilih za prehode. Kakšni so postopki? 
Podrobnosti o postopkih prijave za vpis po merilih za prehode so objavljeni v razpisu in se prijavijo preko portala eVŠ.

 

23. Kako poteka oddaja prošnje? 
Vnos študentskih prošenj poteka preko študentskega informacijskega sistema STUDIS. S tem je študentom omogočeno spremljanje različnih faz reševanja prošnje in vpogled v sklep o dokončni rešitvi prošnje. 
Izjema velja za študente, ki želijo vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija in še nikoli niso bili vodeni v študentskem informacijskem sistemu STUDIS. Ti oddajo prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani. 
 

24. Študijski red FRI UL: https://fri.uni-lj.si/upload/2018_december_%C5%A0tudijski_red_FRI.pdf