Rok za prijavljanje na izpite preko spletnega študijskega informacijskega sistema STUDIS: studij.fri.uni-lj.si se izteče ob 23:59 dva dni pred dnevom izpita. Po tem roku prijava na izpit ni več možna. Odjava od izpita preko spletnega študijskega informacijskega sistema STUDIS je možna SAMO v roku za prijavo na izpit.

 

Študent se na izpit obvezno pravočasno prijavi preko sistema: studij.fri.uni-lj.si. Pri prijavi izbere predmet, za katerega se prijavlja, učitelja, ki je predmet predaval in izpitni rok. 

 

Pregled prijav na izpite študentu omogoča pregled na katere izpite je prijavljen. Pregled izpitnih rokov pa študentu omogoča pregled vseh izpitnih rokov ter prostor in ura poteka izpita.

 

Postopek prijave na izpit je predstavljen tudi v kratkem stripu.

 

  • PONAVLJANJE IZPITA V PRIMERU PONAVLJANJA LETNIKA

Če je študent ponovno vpisan v isti letnik, se šteje, da posamezni izpit iz tega letnika opravlja prvič, ko po ponovnem vpisu prvič pristopi k temu izpitu, ne glede na to, ali je ob prvem vpisu v ta letnik k temu izpitu že pristopil (skladno s ŠTUDIJSKIM REDOM FRI UL

 

  • 4. ali 5. OPRAVLJANJE IZPITA

 

Študent, ki izpita ni opravil, lahko izpit ponavlja trikrat, na študiju tretje stopnje pa enkrat. Pristojni organ članice lahko študentu na njegovo obrazloženo prošnjo izjemoma dovoli peto, na doktorskem študiju pa tretje opravljanje izpita. 

 

Za 5. opravljanje izpita mora študent najkasneje 30 dni pred izpitnim rokom oddati ustrezno izpolnjeno prošnjo v Študentski referat (po elektronski pošti na naslov: studinfo@fri.uni-lj.si oziroma po pošti na naslov: FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, ŠTUDENTSKI REFERAT, VEČNA POT 113, 1000 LJUBLJANA). Prošnja mora biti podpisana tudi s strani nosilca predmeta (v primeru elektronsko oddane prošnje, se štejejo elektronski podpis).

 

Za 4. opravljanje izpita se študent sam preko sistema STUDIS prijavi na izpitni rok (Rok za prijavljanje na izpite (1., 2., 3. ali 4. opravljanje izpita) je preko spletnega študijskega informacijskega sistema STUDIS: studij.fri.uni-lj.si in se izteče ob 23:59 dva dni pred dnevom izpita. Po tem roku prijava na izpit ni več možna. Odjava od izpita preko spletnega študijskega informacijskega sistema STUDIS je možna SAMO v roku za prijavo na izpit.)

 

Četrto in peto opravljanje izpita, na študiju tretje stopnje pa tretje, se opravlja pred komisijo, ki jo sestavljajo najmanj trije člani. Na prošnjo študenta lahko pristojni organ članice odobri tudi drugo in tretje opravljanje izpita pred komisijo. Ocena komisijskega izpita je dokončna. Stroške opravljanja četrtega in petega izpita ter tretjega na študiju tretje stopnje je študent dolžan poravnati po veljavnem ceniku univerze. Določila novega Statuta UL glede opravljanja izpitov veljajo za vse študente, ki so se v študijskem letu 2017/2018 prvič vpisali v katerikoli letnik študijskega programa. V primeru ponovnega vpisa v letnik se šteje, da študent posamezni izpit tega letnika opravlja prvič, ne glede na to, kolikokrat ga je neuspešno opravljal ob prvem vpisu v letnik. Če študent še ni opravil izpitov letnika, v katerega je že bil vpisan, jih opravlja v skladu s starim Statutom UL, četudi k izpitu prvič pristopa.

Primer: študent je v študijskem letu 2017/2018 vpisan v 3. letnik in mora opraviti še nekaj izpitov iz 2. letnika. Izpite iz 2. letnika opravlja v skladu s starim Statutom UL (jih lahko opravlja 6 – krat), izpite 3. letnika opravlja v skladu z novim Statutom UL (5- krat). 

 

 

Plačilo izpitov

 

Če študenta STUDIS pri prijavi na izpit obvesti, da je plačnik izpita, bo račun prejel šele po vpisu končne ocene v sistem STUDIS (prejel ga bo na elektronski naslov pridobljen s strani Univerze v Ljubljani), po veljavnem ceniku UO Univerze v Ljubljani in ceniku UO Fakultete za računalništvo in informatiko.

 

Opozorilo za podiplomske študente

Za generacijo podiplomskih študentov, ki se je vpisala v prvi letnik do študijskega leta 2005/2006  v skladu s pogodbo o kritju podiplomskega študija, velja naslednje pravilo:

  • če študent ne zaključi študija v petih letih od prvega vpisa, se mu zaračunavajo manjkajoče obveznosti po veljavni ceni v letu opravljanja obveznosti.
Za generacijo študentov, ki se je vpisala v prvi letnik od študijskega leta 2006/2007 dalje pa velja naslednje pravilo:
  • če študent  ne zaključi študija v štirih letih od prvega vpisa, se mu zaračunavajo manjkajoče obveznosti po veljavni ceni v letu opravljanja obveznosti.
     

Študijska pravila

 

V skladu s 6. členom Zakona o visokem šolstvu in Statutom Univerze v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, ureja opravljanje izpitov, napredovanje med študijem in pogoje za dokončanje študija po vseh odobrenih študijskih programih s Študijskim redom.