1. Osnovni podatki o katalogu

 

 

Naziv zavoda: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana
  Tel: 01 47 98 100
Odgovorna uradna oseba:  prof. dr. Bojan Orel, dekan
Datum prve objave kataloga: 18. 12. 2006
Datum zadnje spremembe: 20. 4. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.fri.uni-lj.si/

 

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: 
Fakulteta za računalništvo in informatiko (v nadaljevanju FRI) je izobraževalni in znanstvenoraziskovalni zavod in je članica Univerze v Ljubljani. Skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Statutom UL in Pravili o organizaciji in delovanju FRI, izvaja nacionalni program visokega šolstva na področju (48) računalništvo (računalništvo in informatika), (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev.

Znanstveno raziskovalno delo se izvaja kot del obveznega pedagoškega dela in v sklopu temeljnih aplikativnih, razvojnih in drugih projektov.

FRI samostojno izvaja dva dodiplomska študijska programa in sicer:

 • Univerzitetni program Računalništvo in informatika ter
 • Visokošolski strokovni program Računalništvo in informatika.


FRI skupaj z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za matematiko in fiziko izvaja univerzitetni interdisciplinarni program Računalništvo in matematika. Skupaj z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za upravo izvaja FRI tudi interdisciplinarni program Upravna informatika. 

Podiplomsko izobraževanje se izvaja v okviru magistrskih programov Računalništvo in informatika ter Informacijski sistemi in odločanje. Poleg tega FRI dejavno in uspešno sodeluje tudi z gospodarstvom.

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

Organi Univerze v Ljubljani, Fakultete za računalništvo in informatiko so: 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 

Pristojna oseba:

Dekan: prof. dr. Bojan Orel
tel: 01 4798 100, e-pošta: dekanat@fri.uni-lj.si

Tajnica fakultete: Nives Macerl
tel: 01 4798 113, e-pošta: dekanat@fri.uni-lj.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Najpomembnejši notranji predpisi:

Državni predpisi:

 • Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije, Zakon o visokem šolstvu
 • Odlok o preoblikovanju UL
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Predpisi EU:

 • Sklep, št. 2/00 - Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
 • Sklep št. UE-SI 959/99 - Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja
 • Program "Socrates" - Sklep, št. 3/2001: Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006 
 • Šesti okvirni program - Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v višje letnike visokošolskega študija
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • Habilitacijski postopek z matičnih področij FRI

 

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Seznam evidenc:

 • Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov
 • Osebni karton študenta
 • Zapisnik o izpitu
 • Evidenca o diplomantih
 • Evidenca o nostrifikacijah tujih diplom
 • Evidenca o priznavanju izobrazbe
 • Evidenca uporabnikov knjižnice
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o raziskovalcih
 • Evidenca o poškodbah pri delu
 • Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji)

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 • Seznam predavanj za tekoče leto
 • Študijski koledar za tekoče leto
 • Cenik storitev za tekoče leto

 

2.i Letno poročilo UL FRI za leto 2016

 

Poročilo UL FRI za leto 2016 je dostopno tukaj.

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Večina informacij je dostopna prek spleta (http://www.fri.uni-lj.si) ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne vsak delavnik med 9.00 in 14.00 na sedežu Univerze v Ljubljani, Fakultete za računalništvo in informatiko.

 
 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 • O študiju in možnostih nadaljevanja študija
 • O priznavanju izobraževanja
 • O merilih za volitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
 • O ceniku storitev