• Šifra predmeta:63564
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Data. Povzemanje podatkov. Vizualizacija podatkov. Temeljna težava pri analizi podatkov: negotovost v našem razumevanju procesa, ki generira podatke.

Probability. Aksiomatski, bayesovski in klasičen (frekventistični) pogled na verjetnost. Skupne, robne in pogojne gostote. Bayesov izrek.

Porazdelitve. Standardne porazdelitve. Porazdelitev kot orodje za izražanje verjetnostnega mnenja. Porazdelitev kot generator podatkov.

Fundamental statistical techniques. Metode Monte Carlo. Metoda bootstrap. Maksimiziranje verjetja. Bayesovsko sklepanje.

Osnovne naloge statistike. Testiranje hipotez proti bayesovskem ocenjevanju parametrov.

Multivariatna normalna porazdelitev. Kot linearna transformacija. Linearna regresija. PCA.
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.04 - Kabinet
Nosilec predmeta
Prostor:R3.70 - Kabinet