• J7-3158 - Trajnostna digitalna hramba slovenske novomedijske umetnosti
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J7-3158 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2021 - 2024
  • Opis

Cilji projekta:

C 1: Ovrednotiti (slovensko) umetnost novih medijev kot bogat vir teoretičnih pristopov in metod na področjih (digitalne) humanistike.

C 2: Predstaviti in preučiti pretekle pobude za ohranitev s strani novomedijskih umetnikov v Sloveniji, zlasti primer zgodnje medijske umetnosti Sreča Dragana in njene rekonstrukcije za razstavo v Moderni galeriji Ljubljana v sodelovanju s člani Fakultete za računalništvo in informatiko (UL).

C 3: Razviti model digitalne kulturne dediščine za dolgoročno ohranjanje izvorno digitalnih kulturnih artefaktov in ga preizkusiti.

C 4: Poudariti, da je pismenost v novih medijih orodje v boju proti neenakostim, izkoriščanju in izključevanju, ki temeljijo na IKT (kibernetsko ustrahovanje, omejeno digitalno znanje ...); projekt si prizadeva »zagotoviti odzivno, vključujoče, participativno in reprezentativno odločanje na vseh ravneh« in »javni dostop do informacij in [za] zaščito temeljnih svoboščin«.

C 5: Ponuditi smernice za ureditev avtorskih pravic, ki jih potrebujejo ustanove kulturne dediščine za ohranjanje in javno dostopnost novomedijske umetnosti v njihovi lasti.

Faze projekta:

DP 1: Vodenje projekta

DP 2: Izdelava modela novomedijskega objekta

N 2.1 Model z vidika medijske teorije (produkcija, recepcija, soustvarjanje ...) v multidisciplinarni perspektivi.
N 2.2 Model z vidika digitalnega shranjevanja, formatov, standardov, metapodatkov, povezanih podatkov …
N 2.3 Dostop do arhiviranih entitet prek vmesnikov (uporabniška izkušnja…).
N 2.4 Pravna podlaga in upravljanje avtorskih pravic za digitalizacijo in uporabo v javnosti.
N 2.5 Strategija za trajnostno ohranjanje izvorno digitalne umetnosti.
N 2.6 Prilagoditev osnutka modela na podlagi rezultatov druge pilotne študije (N 3.4) in izdelava končne različice modela za namene trajnostnega ohranjanja medijske umetnosti.
N 2.7 Priročnik za digitalno in medijsko pismenost za nestrokovno javnost, ki se osredotoča na krepitev svoboščin posameznika na področju sodobne komunikacije.

DP 3: Ohranjanje slovenske novomedijske umetnosti - Pilotne študije
N 3.1 Seznam slovenskih novomedijskih umetnikov.
N 3.2 Vzpostavitev strežnika za digitalni arhiv
N 3.3 Retrospektivna razstava Prostor, vržen iz tira Sreča Dragana v Ljubljani (2016-2017). Več digitalnih rekonstrukcij razstave in projektov.
N 3.4 Druga pilotna študija: Vuk Ćosić

DP 4: Informiranje o projektu
N 4.1 Spletna stran projekta
N 4.2 Znanstvena monografija
N 4.3 Panel na mednarodni konferenci
N 4.4 Razstava
N 4.5 Intervjuji s člani in članki članov projektne skupine v različnih medijih

Bibliografske reference:

SF, MEDEN, B. Light fountain - a virtually enhanced stone sculpture. Digital creativity 28.2 (2017): 89-102.


SF. New media art projects, panoramic images and live video as interface between real and virtual worlds. DESIDOC journal of library and information technology 34.3 (2014): 110-124.

SF, DRAGAN, S. Novomedijski umetniški projekti kot most med realnim in virtualnim svetom. Robotika in umetna inteligenca, Poglavje 7. Ljubljana: Slovenska matica, 2014.

SF. 15 seconds of fame. Leonardo: journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology 37.2 (2004):105-110.

BN. Umetnost v svetu pametnih strojev: novomedijska umetnost Sreča Dragana, Jake Železnikarja in Marka Peljhana. (Acta, 4). Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2009.

BN. Jezik gibljivih slik v računalniških vizualizacijah literarnozgodovinske podatkovne zbirke. Primerjalna književnost 37.2(2014):119-33, 235-42.

BN, VAUPOTIČ, A., KLEMENC, B., SOLINA, F. Atlas 2012 augmented reality: a case study in the domain of fine arts. V: HOLZINGER, A. et al.(ur.). Human factors in computing and informatics: proceedings, First International Conference, SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, 1-3 julij, 2013, (Lecture notes in computer science). Heidelberg [etc.]: Springer, 2013. 477-496.

BN. Pomenske mreže v arhivskih zbirkah - čas računalnikov in čas fotografije. Dialogi 46.11/12 (2010): 24-45.

PAVLIN, E., ELSNER, Ž., JAGODNIK, T., BB, SOLINA, F. From illustrations to an interactive art installation. Journal of information, communication & ethics in society 13.2 (2015): 130-145.

KVERH, B., LIPANJE, M., BB, SOLINA, F. Piano crossing - walking on a keyboard. Acta graphica 22.3/4 (2010): 25-38.

SOLINA, F., BB, GLAMOČANIN, S. Virtual skiing as an art installation. V: GRGIĆ, M., GRGIĆ, S. (ur.). Proceedings ELMAR - 2008: 50th International Symposium ELMAR - 2008, 10.-12. september 2008, Zadar. Zadar: Croatian society Electronics in Marine: ELMAR, 2008. 507-510.

MM. Art in weightlessness: from outer space to virtual worlds. Virtual creativity 7.1 (2017): 29-40.

MM. Follow me, comrades in flight, into the depths! : body-related performance art in Second Life. V: DOYLE, Denise (ur.). New opportunities for artistic practice in virtual worlds. Hershey (PA): Information Science Reference, an imprint of IGI Global, 2015. 216-231.

MM. Uprizoritvene umetnosti v dispozitivu tehnologij: telo in novomedijski performans. Dialogi 50.1/2 (2014): 39-50.

MM. Od teksta k telesnemu: problematika telesa v Bouchardonovem in Volckaertovem delu Loss of grasp. Primerjalna knjiž. 37.2(2014): 135-149.