• Referenčni model inoviranja - model celovitega obvladovanja inovacijskih procesov v podjetjih
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2008 - 2011
  • Opis

Namen raziskave je izdelava "Referenčnega modela inoviranja". Znanstveni pomen se izkazuje v konceptu obravnave sodobnih dejavnikov inovativnosti, razvitem na podlagi analize najboljših podjetij. Prav tako pomembni bodo tudi pričakovani konkretni rezultati raziskave, relevantni v mednarodnem merilu. Model bo prikazal nabor vplivnih in po pomembnosti rangiranih inovacijskih vplivnih dejavnikov, povezanih z gospodarsko uspešnostjo podjetja.

Raziskovalne rezultate (matematični model) bomo nadgradili z uporabniškim modulom, t.i. "Innovation beyond numbers", ki bo predstavljal dodano uporabno vrednost za podjetja. Večplastni model bo služil podjetjem na strateškem nivoju, obenem pa ga bodo lahko uporabljala tudi na taktičnem in operativnem nivoju za izboljšanje lastne gospodarske učinkovitosti. Če bodo stanje v svojem podjetju primerjali s konkretnimi vrednostmi iz najboljših podjetij (benchmarking), bodo svojo inovacijsko strategijo in cilje lažje določali in sprotno spremljali svoj napredek. Poleg navedenega bodo rezultati relevantni in pomembni tudi za pristojne državne ustanove, ki s sistemskimi ukrepi, izhajajočimi iz raziskave, lahko pripomorejo k izboljšanju stanja.