• Spletne e-knjige z aktivnostmi:internacionalizacija procesiranja naravnega jezika
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2018 - 2019
  • Opis

Raziskovalno področje Slovenija, tako kot mnoge druge moderne države, ima iz izobraževalnega stališča probleme z rekreativnim branjem mladostnikov. Veliko mladostnikov, ki se ne odločajo brati, se NE NAUČI pomembnih bralnih spretnosti, ki so ključne za kasnejši akademski in profesionalni uspeh. Mnogo srednješolcev ne bere rekreativno. To je resen problem za razvoj njihovih bralnih sposobnosti, akademskega uspeha ali profesionalnega življenja. Čeprav je rekreativno branje ključno za bralne sposobnosti, (Share, 2008), več kot polovica mladostnikov v Zahodnem svetu ne bere (OECD, 2010), kar se odraža v znižanju zanimanja za branje, v času porabljenega za branje in v upadu bralnih spretnosti (Mol & Bus, 2011). To zmanjšuje akademske in strokovne uspehe (Schlackman, Gottfried, & Boutin-Martinez, 2015; Mol & Bus, 2011; Notten, 2011; OECD, 2010; Taylor, 2013). Spletne e-knjige z aktivnostmi oziroma igrami (projekt IMapBook) na Univerzi v Južni Floridi so bile zasnovane za povečanje zanimanja za rekreativno branje in približanje knjig v digitalno okolje mladostnikov. Te spletne knjige s socialnimi interakcijami in igrami, ki temeljijo na pogovorih s knjižnimi junaki, so bile uspešno uporabljene v več uspešnih izobraževalnih projektih in raziskovalnih sodelovanjih v Združenih državah Amerike, na Nizozemskem in na Kitajskem. S pomočjo IMapBook knjig otroci preberejo poglavje, čemur sledi igra, ki jo lahko osvojijo le na podlagi razumevanja predhodnega poglavja. Šele z osvojitvijo igre lahko nadaljujejo branje. Na primer, pogovor s knjižnim junakom uporablja tehnike procesiranja naravnega jezika (NLP), kar omogoči bralcu bolj naravno izkušnjo pri pogovoru s knjižnim junakom. Torej, NLP tehnike omogočajo bralcem, da z junakom komunicirajo preko glasovnega ali besedilnega vmesnika. Cilji Cilj projekta IMapBook je povečati zanimanje za branje in pisanje s pomočjo nadgradnje spletnih e-knjig z vključitvijo spletnih iger, pogovorov s knjižnimi junaki iz zgodb in socialno interakcijo. Cilji sodelovanja med slovensko in ameriško raziskovalno skupino bodo sledeči: RAZISKOVALNI: Razširitev obstoječih ciljev projekta IMapBook z NLP tehnikami za slovenski jezik in vključitvijo aktivnosti, povezanih s pogovori s knjižnimi junaki in pogovori med bralci ter (a) promoviranje rekreativnega branja med mladostniki v Sloveniji in (b) priprava testnih scenarijev NLP za slovenščino. Čeprav 315 milijonov ljudi govori slovanske jezike, le ti NISO dovolj dobro podprti z orodji NLP. Na drugi strani je angleščina de-facto standarden jezik, ki je že dobro podprt z različnimi orodji NLP. Končni cilj tega projekta bo priprava bogatejših in novih lingvističnih korpusov ter implementacija novih tehnik NLP za boljšo opremljenost slovenščine z novimi jezikovnimi tehnologijami. SOCIALNI: Prizadevali si bomo za povečanje uporabniške izkušnje ob branju knjig, še posebej za tiste, ki ob tem ne uživajo in to na način, da bomo bralcem približali način branja bolj zavzetih bralcev. Na primer, bolj zavzet bralec daljše knjige bere s presledki. Medtem, ko ne bere, se skuša podzavestno vživeti v vlogo knjižnih junakov, v različne situacije, in si predstavljati nadaljevanje zgodbe na podlagi refleksije iz besedila. Aktivnosti oziroma igre znotraj knjige lahko manj zainteresiranim bralcem podobno povečajo bralno izkušnjo. Slednje je možno s pomočjo boljšega razumevanja besedila in z vključitvijo v opisano dogajanje knjige na podlagi namigov za sklepanje (brez razkrivanja zaključkov). Sodelovanje in uspešnost Raziskovalna skupina IMapBook je del večjega Oddelka za pedagoške in psihološke študije na Univerzi v Južni Floridi. Ustanovljena je bila v letu 2007 in od takrat je predstavila nove tehnologije spletnih knjig, za katere je pridobila več raziskovalnih projektov (National Science Foundation, ZDA), izvedla raziskovalne projekte v več državah po svetu, pridobila patent v ZDA, izboljšala več učnih vsebin za srednješolce, na primer o spremembi ozračja, in objavila niz člankov v uglednih znanstvenih revijah. Trenutni člani sestojijo iz profesorjev, podoktorskih raziskovalcev, doktorskih študentov in asistentov. V raziskovalni skupini Laboratorija za podatkovne tehnologije sodelujejo številni raziskovalci, ki se poglobljeno ukvarjajo z analizo in obdelavo besedil, z omrežij ter podatki na sploh. Tako ocenjujemo, da v sodelovanju s partnersko raziskovalno skupino iz ZDA, s katero smo pred kratkim začeli sodelovati, odlično dopolnjujemo naša znanja in lahko predlagan projekt uspešno izvedemo. Poleg tega so v skupino vključeni tudi mladi raziskovalci na fakulteti in iz gospodarstva (podiplomski študentje na Univerzi v Ljubljani), ki bodo v prihodnosti predstavljali temelj pri raziskovanju področja prijave. Doprinos Dodatne komponente, ki jih bomo pripravili za projekt IMapBook za slovenski jezik in knjižnico NLP, bodo izboljšale tudi angleški del avtorskega orodja priprave spletnih knjig in povsem podprle tudi slovenski jezik, kar predstavlja glavni doprinos našega sodelovanja. Poleg tega predlagan projekt omogoča lažje raziskovanje na sicer izjemno interdisciplinarnem področju, kjer je sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami še posebej potrebno. Tesnejše sodelovanje z izjemno uveljavljeno raziskovalno skupino iz ZDA tako predstavlja pomembno povezavo, ki lahko vodi še do številnih drugih skupnih projektov. Pomembnejši rezultati in novi izsledki, ki bodo sledili iz sodelovanja na projektu, bodo predstavljeni na priznanih mednarodnih znanstvenih konferencah ter objavljeni v znanstevnih revijah. Skupno delo bo tako zelo izboljšalo projekt IMapBook, tudi z razširitvami za podporo novim jezikovnim skupinam. Vključevalo bo nova orodja za rekreacijsko branje za mladostnike, izboljšalo bo obstojoča avtorska orodja za pripravo gradiv in pripravilo nove tipe integriranih aktivnosti oziroma iger. Rezultati sodelovanja bodo torej medsebojni in sinergijski.