• ŠIPK 3 - Sledilec medijskih objav
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( ŠIPK 3 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2018 - 2018
  • Opis

Republika Slovenija je kot članica EU aktivno vključena v izvajanje strategij treh makroregij Podonavske, Jadransko-jonske in Alpske. Vsem trem makroregijam je skupno, da informacije o rezultatih projektov, ki se financirajo preko različnih instrumentov EU, ne pridejo do državljanov, kljub temu, da so le ti največkrat projektni deležniki. Poleg tega se o aktivnostih in rezultatih premalo poroča v splošnih nacionalnih in lokalnih medijih, najsibodo to spletni ali klasični mediji.

Večina projektov ima svojo spletno stran in pogosto tudi profile na socialnih omrežjih, preko katerih zainteresirane obveščajo o svojih dejavnostih. A nemalokrat se tu prenos informacij ustavi, s čimer pomembno izgubijo vsi vpleteni - tako izvajalci projektov, ker se o njihovem delu premalo poroča, kot potencialni koristniki rezultatov projekta, ki ne dobijo informacij o možnostih, ki jih izvedeni projkeki odpirajo.

Dodatno vpleteni akter je EU, ki posredno ali neposredno financira številne projekte, državljani pa (četudi vedo za projekte), se pogosto ne zavedajo, da gre za podporo s strani EU. Ker slednja daje velik poudarek prepoznavnosti (vsi projekti imajo obvezno uporabo ustreznih logotipov in EU zastave), so se predstavniki vseh makroregij odločili, da je potrebno veliko več truda vložiti v ozaveščanje EU državljanov o aktivnostih, ki se izvajajo zaradi EU financiranja.

Glavni izziv predlaganega projekta je preučiti možnosti ugotavljanja sledljivosti medijskim objavam s področja izvajanja EU projektov. Pri tem gre za uporabo inovativnih tehnologij, ki bi omogočale semi-avtomatsko analizo sledljivosti, preko kreativnega grafičnega uporabniškega vmesnika.

FRI, ULJ ima, kot vodilna slovenska izobraževalno-raziskovalno-razvojna ustanova s področja IKT, ogromno izkušenj z razvojem podobnih rešitev. Partner ustanova CEP je kot eden od koordinatorjev Podonavske strategije ključen pri ozaveščanju državljanov in problematiko obveščanja o aktivnostih dobro pozna.

  • Logo
Logo