• NIO8 - Digitalna UL - z inovativno uporabo IKT do odličnosti
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ( NIO8 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2018 - 2020
  • Opis

Namen in cilj operacije je razvijanje inovativnih učnih okolij in uvajanje metod ter pedagoških praks z vključevanjem novih tehnologij ter vzpostavitev Univerzitetnega centra za inovativne didaktične pristope z uporabo IKT v pedagoškem procesu.

Cilj projekta je tudi spodbujanje prožnih oblik učenja z vključevanjem didaktične uporabe IKT v visokošolski pedagoški proces na vseh študijskih področjih UL preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja ter učenja za krepitev digitalnih spretnosti in znanj ter digitalne pismenosti študentov ter diplomantov. Pomemben cilj projekta je tudi hitrejši in vidnejši doprinos k uspehu gospodarstva in širše družbe ter krepitev vseživljenjskih kompetenc študentov ter njihovih spretnosti in znanj za boljšo vključenost v družbo in zaposljivost na trgu.

  • Logo
Logo