Vpis v višje letnike

 

Vpis v višje letnike v študijskem letu 2017/2018 za vse stopnje poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, ki je dostopen na naslovu: studij.fri.uni-lj.si. Vpisni list lahko izpolnite predvidoma od 28. 8. 2017 dalje, dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati. Celotno vpisno dokumentacijo je potrebno poslati v Študentski referat FRI najkasneje do 29. 9. 2017.

Vpis za ponavljavce vseh letnikov bo odprt od 15. do 29. 9. 2017.

Prijavni rok za vpis po merilih za prehode je od 1. do 15. 9. 2017.  

 

Pogoji za napredovanje v višji letnik na študijskih programih prve stopnje:

V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili obveznosti v obsegu 53 KT.

V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse obveznosti (60 KT) iz 1. letnika ter obveznosti v obsegu 53 KT iz 2. letnika.

 

Pogoji za napredovanje v višji letnik na magistrskih študijskih programih druge stopnje:
Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti vse obveznosti 1. letnika.

 

Pogoji za ponavljanje letnika:

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

 • vsaj polovico študijskih obveznosti študijskega programa tega letnika (torej 30 KT),
 • vse študijske obveznosti nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno samo enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 

Elektronski vpis v višje letnike študijskih programov UL FRI


 

Za vpis sledite naslednjim korakom:

 1. V sistem se prijavite z digitalno identiteto UL-ID. V primeru težav z identiteto se obrnite na ID portal za pomoč uporabnikom https://id.uni-lj.si, prijava napake.
 2. Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis« in nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu.
 3. Po končanem vnosu in izpolnjenem soglasju k uporabi osebnih podatkov kliknite na povezavo »Nadaljuj« in nadaljujte z izbiro predmetov.
 4. Strokovno izbirne in splošno izbirne predmete v svojem predmetniku izberite iz ponujenih seznamov v skladu s pravili v vašem študijskem programu. Sistem sproti preverja ustreznost izbranih predmetov s pravili, kar lahko spremljate v razdelku »Pravila za izbor predmetov«. Premislite vnaprej, katere predmete želite izbrati. Preberite kratke vsebine predmetov, ki so na voljo na spletnih straneh, lahko pa si pomagate tudi z informacijami na letošnji spletni učilnici, vendar bodite v tem primeru pozorni na spremembe in novosti v študijskih programih. 
 5. Po končani izbiri strokovno izbirnih in splošno izbirnih predmetov, ki so v vašem predmetniku predmeti v skupnem obsegu 60 KT, kliknite na gumb »Končaj z vpisom predmetov«. V primeru izbire splošno izbirnega predmeta druge fakultete se morate oglasiti v Študentskem referatu z izpolnjeno prošnjo za vpis splošno izbirnega predmeta na drugi fakulteti.
 6. Po izboru predmetnika se vam bo na zaslonu izpisal vpisni list za ponovni pregled. Pod vpisnim listom se bo izpisal predmetnik letnika, v katerega se vpisujete. Vpisni list lahko na spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste pravilno vnesli podatke in izbrali želene predmete. Po potrebi se vrnite na predhodno stran in jih popravite.
 7. V kolikor so vneseni podatki točni, potrdite vpisni list. Na naslednji strani izberite tisk vpisnega lista, ga natisnite obojestransko, preglejte in obvezno podpišite. Vaš vpis brez podpisa na natisnjenem vpisnem listu ne bo veljaven!
 8. Na naslov Fakulteta za računalništvo in informatiko, Študentski referat, Večna pot 113, 1000 Ljubljana priporočeno pošljite naslednje dokumente:
  • natisnjen in podpisan vpisni list,
  • študentsko izkaznico (študentsko izkaznico z novo nalepko vam bomo vrnili s priporočeno pošto na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni po uspešno zaključenem postopku vpisa),
  • izpolnjene obrazce, ki jih potrebujete za različne vrste javnega prevoza in jih dobite pri podjetjih, ki prevoz izvajajo,
  • fotokopijo potrdila o plačilu vpisnine (univerzalni plačilni nalog – UPN izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom; pri plačilu natančno upoštevajte navedeno referenco) oziroma ga v elektronski obliki priložite v sistem STUDIS ob izpolnjevanju vpisnega lista. Posebej vas opozarjamo, da sistem plačila ne bo evidentiral, če sklic pri plačilu ne bo pravilno naveden;
  • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu (velja samo za študente visokošolskega strokovnega študijskega programa Računalništvo in informatika, ki se prvič vpisujejo v 2. letnik).
 9. Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentski referat FRI prejme vaš izpolnjen in podpisan izvod vpisnega lista in vpis potrdi. Zaradi postopka pošiljanja dokumentacije, preverjanja vaših podatkov v eVŠ sistemu Republike Slovenije, odpravljanja morebitnih nepravilnosti in potrjevanja vpisa vas prosimo, da nam vašo vpisno dokumentacijo posredujete čim prej, oziroma najkasneje do 25. 9. 2017. V primeru oddaje nepopolne vloge ali drugih težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisa lahko vnos podatkov oziroma vpis opravite tudi na fakulteti osebno po razporedu. S seboj obvezno prinesite potrdilo o plačani vpisnini.
 10. V študijskem informacijskem sistemu STUDIS spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentskega referata k popravkom na vpisnem listu. Po uspešno zaključenem postopku vpisa boste na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni prejeli šest potrdil o vpisu za študijsko leto 2017/2018 in študentsko izkaznico z novo nalepko ter potrjeno vlogo o subvencioniranem prevozu (v kolikor jo boste priložili ob oddaji podpisanega vpisnega lista). 
 11. Skrajni rok za vpis je 29. 9. 2017. Po tem datumu vpis ne bo več možen, oziroma bo možen le v izjemnih primerih na podlagi sklepa ustrezne komisije.

 

Vpis na fakulteti v primeru težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista


 

V primeru oddaje nepopolne vloge ali drugih težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisa lahko vnos podatkov oziroma vpis opravite tudi na fakulteti osebno v skladu z razporedom vpisa za študijsko leto 2017/2018. Vpis bo v računalniški učilnici R14. K vpisu obvezno prinesite: potrdilo o plačilu stroškov vpisa, podpisan vpisni list, študentsko izkaznico, potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu (samo študenti, ki se prvič vpisujete v 2. letnik).

Vpis na fakulteti bo potekal po naslednjem razporedu:
 

DATUM
URA
LETNIK IN VRSTA ŠTUDIJA
petek,
11. 8. 2017
9.00-11.00 
1. letnik 1. stopnje BUN-RI, BUN-RM in BVS RI (1. prijava)
torek,
19. 9. 2017
9.00-11.00
Vpis v vse letnike 
torek,
26. 9. 2017
9.00-14.00
ZAMUDNIKI za vpis v vse letnike
 
NOVINCI:
1. letnik 1. stopnje BUN-RI, BVS-RI, BUN-RM (2. prijava)
1. letnik 1. stopnje VPIS TUJCEV
1. letnik 2. stopnje BM-RI, BM-PRI, BM-MM
1. letnik 3. stopnje BDR-RI     
četrtek,
28. 9. 2017 
9.00-11.00
REŠENE PROŠNJE - vpis v izjemnih primerih, podaljšanje statusa študenta
 
Legenda:
 • BVS-RI visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Računalništvo in informatika
 • BUN-RI   univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in informatika
 • BUN RM interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in matematika
 • BM-RI  magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in informatika
 • BM-PRI magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoško računalništvo in informatika
 • BM-MM magistrski študijski program 2. stopnje Multimedija
 • BDR-RI doktorski študijski program 3. stopnje Računalništvo in informatika

 

Navodila za plačilo vpisnine


 

Po ceniku Univerze v Ljubljani znaša vpisnina za študijsko leto 2017/2018:

 
STROŠKI VPISA V 1. LETNIK  
Vpisnina in prispevek za dejavnost Študentskega sveta 32,00 €
STROŠKI VPISA V VIŠJI LETNIK ali PONOVNI VPIS V LETNIK  ali DODATNO LETO  
Vpisnina in prispevek za dejavnost Študentskega sveta 24,00 €

Univerzalni plačilni nalog (UPN) izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom v študijskem informacijskem sistemu in natančno upoštevajte navedeno referenco. Prosimo vas, da podatke o referenci izpolnite natančno, saj sicer sistem vašega plačila ne bo evidentiral! Kopijo potrdila o plačilu vpisnine posredujte Študentskemu referatu skupaj z natisnjenim in  podpisanim vpisnim listom oziroma ga v elektronski obliki priložite v sistem STUDIS ob izpolnjevanju vpisnega lista.

 

Plačnik:

Ime in naslov študenta: Ime in naslov
Koda namena: STDY
Namen plačila: Vpisnina 2017/2018
Znesek: Vpisnina
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

 

Prejemnik:
IBAN: SI56 0110 0603 0708 768
Referenca: Navedena na natisnjenem vzorcu UPN
Ime in naslov prejemnika: UL FRI, Večna pot 113, 1000 Ljubljana 

 
 

Ponovni vpis v isti letnik in vpis v višji letnik v izjemnih primerih ter podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov


Prošnjo izpolnite v informacijskem sistemu STUDIS. Prepozno oddanih vlog komisija ne bo obravnavala.

Preverite, ali imate v elektronskem indeksu evidentirane vse ocene opravljenih izpitov (v ta namen ne naročajte potrdil o opravljenih izpitih). Če ugotovite, da ocene niso evidentirane, se oglasite pri nosilcu predmeta.

Rešene prošnje za ponovni vpis v isti letnik in vpis v višji letnik v izjemnih primerih ter podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov bodo objavljene v informacijskem sistemu STUDIS najkasneje do četrtka, 28. 9. 2017. Vpis študentov pozitivno rešenih vlog bo potekal v četrtek, 28. 9. 2017 (glej razpored vpisa).

 
 

Vpis za ponavljalce vseh letnikov


Vpis za ponavljavce vseh letnikov bo odprt od 15. do 29. 9. 2017. Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 KT) in vse obveznosti iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Študenti, ki ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program, se po končanem zadnjem semestru študija ne morejo vpisati v dodatno leto.

Študenti, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 ponavljali letnik, lahko v skladu z 9. členom Študijskih pravil FRI določeno število predmetov v višjih letnikih opravljajo vnaprej.

Na predmete, ki jih nameravate opravljati vnaprej, se morate prijaviti preko študijskega informacijskega sistema, in sicer tako, da predmete izberete ob vpisu v ponavljanje letnika. Če boste vpisani kot ponavljavci, vam laboratorijskih vaj ni potrebno plačati. O odobritvi/zavrnitvi opravljanja predmetov vnaprej boste obveščeni preko informacijskega sistema ob potrditvi vpisa.

 
 

Prijava na opravljanje laboratorijskih vaj v študijskem letu 2017/2018


Študenti, ki v študijskem letu 2017/2018 ne boste redno vpisani na UL FRI (osebe brez statusa) in želite v tem letu opravljati obveznosti pri posameznih predmetih, se morate v začetku študijskega leta prijaviti na laboratorijske vaje pri posameznem predmetu. Prijave so možne v obdobju od 15. do 25. 9. 2017.

Prijavo na opravljanje laboratorijskih vaj izvedete v študijskem informacijskem sistemu Studis.

Študenti, ki ste študij prekinili za več let in nimate dostopa do študijskega informacijskega sistema Studis, se najprej zglasite v študentskem referatu FRI, kjer vam bomo uredili vse potrebno za dostop do Studisa. Uporabniško ime, ki ga boste prejeli za vstop v Studis, je hkrati tudi vaš fakultetni elektronski naslov, na katerega vam bomo pošiljali vsa obvestila in tudi račune.

V informacijskem sistemu Studis izberite želene laboratorijske vaje. Po končani izbiri boste na fakultetni elektronski naslov prejeli obvestilo o izbranih predmetih in univerzalni plačilni nalog za plačilo stroškov opravljanja laboratorijskih vaj v zimskem semestru. Rok za plačilo stroškov za laboratorijske vaje za zimski semester je 25. 9. 2017.

Podpisano prijavnico ter potrdilo o plačilu morate posredovati v študentski referat najkasneje do 25. 9. 2017; dokumenta prinesete osebno, pošljete s priporočeno pošto na naslov Fakulteta za računalništvo in informatiko (Študentski referat), Večna pot 113, 1000 Ljubljana ali pa pošljete na elektronski naslov studinfo@fri.uni-lj.si. Na podlagi prejetega potrdila o plačilu bo študentski referat potrdil vašo prijavo na laboratorijske vaje. Po potrditvi prijave s strani študentskega referata boste na vaš fakultetni elektronski naslov prejeli obvestilo, da je bila vaša prijava potrjena.

Račun za laboratorijske vaje, ki jih boste opravljali v poletnem semestru, boste prejeli 25. 1. 2018 z rokom plačila 12. 2. 2018. Računov ne pošiljamo po pošti, temveč samo v elektronski obliki na študentov univerzitetni elektronski naslov, ki je identičen digitalni identiteti, s katero se vstopa v STUDIS.

Prijavljeni kandidati, ki ne bodo v navedenem roku poravnali finančnih obveznosti za laboratorijske vaje, bodo avtomatsko odjavljeni in vaj v tekočem študijskem letu ne bodo smeli opravljati!

V skladu z 8. členom Študijskih pravil UL FRI so vaje obvezen del študija, njihov sestavni del pa je sprotno delo. Veljavnost opravljenih laboratorijskih vaj in drugih sprotnih obveznosti poteče z zaključkom študijskega leta.

Prispevek za laboratorijske vaje posameznega predmeta se obračuna po veljavnem Ceniku UL FRI na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL ter Navodil za izvajanje cenika prispevkov, šolnin in stroškov UL FRI. Prispevek za laboratorijske vaje ne zajema opravljanja izpita.

V izogib dodatnim sodnim in odvetniškim stroškom vas prosimo, da finančne obveznosti poravnate pravočasno.

 
 

Nadaljevanje študija po prekinitvi za več kot 2 leti


Študenti, ki ste več kot dve leti brez statusa, morate najprej oddati prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi za več kot 2 leti. Prošnjo oddate preko študentskega informacijskega sistema STUDIS.

Izjema velja za študente, ki želite vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija in še nikoli niste bili vodeni v študentskem informacijskem sistemu STUDIS. V tem primeru oddate prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani. Prošnjo oddate v Študentski referat FRI, kjer vam bodo dodelili pravico do vpisa in po potrebi uredili digitalno identiteto.  

 

Menjave izbirnih predmetov in izpis iz predmeta

 
V teku študija na študijskem programu lahko študent zamenja izbirne predmete samo v izrednih primerih (npr. zaradi prekrivanja urnika ali neizvajanja predmeta). Menjave izbirnih predmetov so možne samo v prvih 14 dneh po začetku izvajanja predmeta na podlagi utemeljene vloge (priloga 2), ki jo odobri prodekan za pedagoško dejavnost. 
 

Potrdila o vpisu


V študijskem informacijskem sistemu spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentskega referata FRI k popravkom na vpisnem listu. Po uspešno zaključenem postopku vpisa boste na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni prejeli šest potrdil o vpisu za študijsko leto 2017/2018 in študentsko izkaznico z novo nalepko.
 

Študentska izkaznica


Študentsko izkaznico pošljite v Študentski referat FRI s priporočeno pošto skupaj s podpisanim vpisnim listom. Po potrditvi vpisa vam bo Študentski referat FRI študentsko izkaznico z novo nalepko vrnil s priporočeno pošto na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni.

 

Študent mora zaprositi za novo izkaznico, če se spremenijo osebni podatki, ki so navedeni na izkaznici. V tem primeru študent predloži v Študentski referat FRI prošnjo za izdajo nove izkaznice in priloži dokument, ki dokazuje spremenjeno stanje. Stroške izdaje nove izkaznice krije študent. Ob prejemu nove izkaznice je študent dolžan vrniti staro izkaznico.

 

Izkaznica preneha veljati med študijskim letom iz naslednjih razlogov:

 • ko študent zaključi študij,
 • z dnevom izpisa, če se študent izpiše,
 • če je bil študent izključen, z dnem pravnomočnosti sklepa o izključitvi,
 • s smrtjo študenta,
 • z dnem, ko nastopijo razlogi iz 8. člena Pravilnika o študentski izkaznici (npr. pogrešitev, izguba ali tatvina, uničenje zaradi neskrbnega ravnanja, …)

Takoj ob nastanku primerov iz 1., 2. in 3. alineje mora študent izkaznico izročiti Študentskemu referatu FRI v uničenje.

nadaljevanje študija po merilih za prehode

 

Prijavni rok za vpis po merilih za prehode je od 1. do 15. septembra 2017. Kandidati za vpis v višji letnik po merilih za prehode oddajo prijavo za vpis po merilih za prehode preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis in merila za prehode.

Če se kandidat prijavi s kvalificiranim digitalnim potrdilom, mora obrazec prijave za vpis poslati v eVŠ najkasneje do 15. septembra 2017. Priporočeno po pošti na naslov UL FRI, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, mora poslati priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). Priporočena pošta mora biti oddana najkasneje do 20. septembra 2017.

Če se kandidat prijavi brez kvalificiranega digitalnega potrdila, mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 15. septembra 2017, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa priporočeno poslati na naslov UL FRI, Večna pot 113, 1000 Ljubljana. Priporočena pošta mora biti oddana najkasneje do 20. septembra 2017.

V skladu z razpisom za nadaljevanje študija po merilih za prehode Fakulteta za računalništvo in informatiko omogoča vpis v tretji letnik izrednega študija za študente starih študijskih programov, ki so že izkoristili vse možnosti rednega vpisa in lahko študij zaključijo samo s prehodom v 3. letnik izrednega študija na bolonjskih študijskih programih prve stopnje. Pogoji za prepis v tretji letnik izrednega študija prvostopenjskih študijskih programov so vse opravljene obveznosti prvega letnika (60 KT) in vsaj 53 KT opravljenih obveznosti iz drugega letnika starih študijskih programov.

 

Dne 7. 7. 2017 je  UO UL FRI sprejel sklep, da se študentom starih programov (UNI-RI, VSŠ-RI, IŠRM), ki so bili prevedeni na bolonjski študijski program (BUN-RI, BVS-RI in BUN-RM) in se bodo vpisali v 3. letnik izrednega študija, namesto celotne šolnine v znesku 5.500,00 €  obračuna le njen sorazmeren delež glede na število predmetov, ki jih mora študent po prevedbi v 3. letnik še opraviti, ter strošek diplomskega dela z zagovorom (506,50 € za BVS-RI in 634,30 € za BUN-RI in BUN-RM).

 

V primeru, če izračunani stroški iz prejšnjega odstavka presegajo ceno šolnine (5.500,00 €), se v skladu s 16. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL (v nadaljevanju Pravilnika) študentu obračuna zanj bolj ugodna rešitev, torej celotna cena šolnine.

 

Stroški študenta za opravljanje posameznega predmeta (cena vključuje stroške lab. vaj in brezplačno opravljanje treh izpitnih rokov v študijskem letu vpisa) se skladno s Pravilnikom vrednotijo sorazmerno s številom kreditnih točk predmeta in znašajo:

 

 • 275 € za predmete, ovrednotene s 3 KT (splošno izbirni predmeti),
 • 366,67 € za predmete, ovrednotene s 4 KT (predmeti FMF na BUN-RM),
 • 458,33 € za predmete, ovrednotene s 5 KT (predmeti FMF na BUN-RM),
 • 550 € za predmete, ovrednotene s 6 KT (večina predmetov FRI),
 • 641,67 € za predmete, ovrednotene s 7 KT (predmeti FMF na BUN-RM).

Študentom starih nebolonjskih programov, ki so bili prevedeni v 3. letnik izrednega študija bolonjskih študijskih programov BVS-RI in BUN-RM ter se jim bo šolnina obračunala v sorazmernem deležu glede na neopravljen delež kreditnih točk, se ne obračunajo stroški opravljanja naslednjih predmetov (glede na študijski program, v katerega so vpisani):

program

predmet

vrednost KT

BVS-RI

63700 Diplomsko delo

6

BUN-RM

63282 Diplomski seminar

4

Navedeni obveznosti se ne izvajata kot predmeta s predavanji, vajami in izpitom, temveč predstavljata le obseg KT, ki jih študent pridobi z izdelavo zaključnega dela (izjema je študij BUN-RI, ki zgoraj ni naveden, ker se Diplomski seminar na njem izvaja kot predmet z obveznostmi in ločeno oceno).

V kolikor se bo šolnina študentom obračunala v sorazmernem deležu glede na neopravljen delež kreditnih točk, se jim bodo stroški diplomskega dela z zagovorom že obračunali v skladu s Cenikom UL (506,50 € za BVS-RI in 634,30 € za BUN-RM), zato dodatno zaračunavanje istih obveznosti ni smiselno.

V nasprotnem primeru (t. j., da se bo študentu šolnina zaračunala v celotnem znesku), pa so stroški diplomskega dela z zagovorom v to ceno že vključeni.

 

Celotna šolnina za letnik mora biti poravnana obvezno pred vpisom. 

 

Obvestilo glede oddaje študentskih prošenj 


Vnos študentskih prošenj  poteka preko študentskega informacijskega sistema STUDIS do 20. 9. 2017.  S tem je  študentom omogočeno spremljanje različnih faz reševanja prošnje in vpogled v sklep o dokončni rešitvi prošnje.

Izjema velja za študente, ki želijo vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija in še nikoli niso bili vodeni v študentskem informacijskem sistemu STUDIS. Ti oddajo prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani fakultete. 

VPIS ZA PONAVLJALCE VSEH LETNIKOV


Vpis za ponavljavce vseh letnikov bo odprt od 15. do 29. 9. 2017. Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 KT) in vse obveznosti iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Študenti, ki ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program, se po končanem zadnjem semestru študija ne morejo vpisati v dodatno leto.

Študenti, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 ponavljali letnik, lahko v skladu z 9. členom Študijskih pravil FRI določeno število predmetov v višjih letnikih opravljajo vnaprej.

Na predmete, ki jih nameravate opravljati vnaprej, se morate prijaviti preko študijskega informacijskega sistema, in sicer tako, da predmete izberete ob vpisu v ponavljanje letnika. Če boste vpisani kot ponavljavci, vam laboratorijskih vaj ni potrebno plačati. O odobritvi/zavrnitvi opravljanja predmetov vnaprej boste obveščeni preko informacijskega sistema ob potrditvi vpisa.