Vpis v višje letnike

 

Vpis v višje letnike v študijskem letu 2020/2021 za vse stopnje poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, ki je dostopen na naslovu: studij.fri.uni-lj.si. Vpisni list lahko izpolnite predvidoma od 20. 8. 2020 dalje, dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati. Celotno vpisno dokumentacijo je potrebno dostaviti v Študentski referat FRI najkasneje do 25. 9. 2020.

Prijavni rok za vpis po merilih za prehode na študijskih programih prve stopnje je od 1. do 17. 9. 2020.  

Prijavni rok za prijavo v prvi letnik preko eVŠ portala za nove kandidate na študijskih programih druge stopnje je do 31. 8. 2020. 

 

Pogoji za napredovanje v višji letnik na študijskih programih prve stopnje:

V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili obveznosti v obsegu 53 KT.

V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse obveznosti 1. letnika (60 KT) ter obveznosti v obsegu 53 KT iz 2. letnika.

 

Pogoji za napredovanje v višji letnik na magistrskih študijskih programih druge stopnje:

 • Za vpis v 2. letnik magistrskega študijskega programa Računalništvo in informatika je potrebno opraviti vse obveznosti 1. letnika. Skladno s sklepom Senata FRI, veljajo pri vpisu v drugi letnik za študijsko leto 2020/2021 znižani pogoji. V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili obveznosti v obsegu 54 KT in so preko sistema Studis oddali vlogo za izredno odobren vpis v višji letnik.
 • Za vpis v 2. letnik interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Multimedija je potrebno opraviti obveznosti 1. letnika v obsegu 54 ECTS.

 

Pogoji za ponavljanje letnika:

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

 • vsaj polovico študijskih obveznosti študijskega programa tega letnika (torej 30 KT),
 • vse študijske obveznosti nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno samo enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Elektronski vpis v višje letnike/ponavljanje letnika študijskih programov UL FRI


 

Za vpis sledite naslednjim korakom:

 1. V informacijski sistem STUDIS se prijavite z digitalno identiteto UL-ID.
 2. Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis« in nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu.
 3. Po končanem vnosu in izpolnjenem soglasju k uporabi osebnih podatkov kliknite na povezavo »Nadaljuj« in nadaljujte z izbiro predmetov.
 4. Strokovno izbirne in splošno izbirne predmete v svojem predmetniku izberite iz ponujenih seznamov v skladu s pravili na vašem študijskem programu. Sistem sproti preverja ustreznost izbranih predmetov v skladu z izbirnimi pravili, kar lahko spremljate v razdelku »Pravila za izbor predmetov«. Premislite vnaprej, katere predmete želite izbrati. Svetujemo vam, da si pred izbiro preberete kratke vsebine predmetov, ki so na voljo v Učnih načrtih predmetov 2020/2021 na spletnih strani: https://www.fri.uni-lj.si/sl/studij, lahko pa si pomagate tudi z informacijami na spletni učilnici 2020/2021. 
 5. Po končani izbiri strokovno izbirnih in splošno izbirnih predmetov, mora vaš predmetnik obsegati 60 KT (v primeru, da boste izbrali več predmetov in presegli 60 KT, boste morali za uspešen zaključek študija opraviti vse predmete v vašem predmetniku). Vpisni postopek nadaljujte s klikom na gumb »Končaj z vpisom predmetov«. V primeru izbire splošno izbirnega predmeta druge fakultete morate v Študentski referat FRI skupaj z vpisnim listom poslati izpolnjeno prošnjo za vpis splošno izbirnega predmeta na drugi fakulteti skupaj s priloženim učnim načrtom tega predmeta.
 6. Po izboru predmetnika se vam bo na zaslonu izpisal vpisni list za ponovni pregled. Pod vpisnim listom se bo izpisal predmetnik letnika, v katerega se vpisujete (v primeru, da izpolnjujete vpisni list za ponavljanje letnika, se vam bodo izpisali vsi predmeti letnika ponavljanja, tudi tisti, ki ste jih že opravili). Vpisni list lahko na spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste pravilno vnesli podatke in izbrali želene predmete. Po potrebi se vrnite na predhodno stran in jih popravite.
 7. V kolikor so vneseni podatki točni, potrdite vpisni list. Vpisni list natisnete in obvezno podpišete. Scan podpisanega vpisnega lista skupaj s potrdilom o plačilu vpisnine naložite v informacijskem sistemu Studis, originalni dokument pa skupaj s preostalo dokumentacijo pošljite po pošti. Vaš vpis brez podpisa na natisnjenem vpisnem listu ne bo veljaven!
 1. Na naslov Fakulteta za računalništvo in informatiko, Študentski referat, Večna pot 113, 1000 Ljubljana priporočeno pošljite naslednje dokumente:
  • natisnjen in podpisan vpisni list,
  • študentsko izkaznico (študentsko izkaznico z novo nalepko vam bomo vrnili s priporočeno pošto na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni po uspešno zaključenem postopku vpisa),
  • fotokopijo potrdila o plačilu vpisnine (univerzalni plačilni nalog – UPN izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom; pri plačilu natančno upoštevajte navedeno referenco) oziroma ga v elektronski obliki priložite v sistem STUDIS ob izpolnjevanju vpisnega lista. Posebej vas opozarjamo, da sistem plačila ne bo evidentiral, če sklic pri plačilu ne bo pravilno naveden;
  • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu (velja samo za študente visokošolskega strokovnega študijskega programa Računalništvo in informatika, ki se prvič vpisujejo v 2. letnik).
 1. Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentski referat prejme vaš izpolnjen in podpisan izvod vpisnega lista in vpis potrdi. Zaradi postopka pošiljanja dokumentacije, preverjanja vaših podatkov v eVŠ sistemu Republike Slovenije, odpravljanja morebitnih nepravilnosti in potrjevanja vpisa vas prosimo, da vašo vpisno dokumentacijo na pošti oddate NAJKASNEJE 25. 9. 2020. V primeru oddaje nepopolne vloge ali drugih težav, se obrnite na Študentski referat preko elektronske pošte: studinfo@fri.uni-lj.si
 2. V študijskem informacijskem sistemu STUDIS spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentskega referata k popravkom na vpisnem listu. Po uspešno zaključenem postopku vpisa boste na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni prejeli šest potrdil o vpisu za študijsko leto 2020/2021 in študentsko izkaznico z novo nalepko (v kolikor jo boste priložili ob oddaji podpisanega vpisnega lista). 
 1. Skrajni rok za vpis je 30. 9. 2020. Po tem datumu vpis ne bo več možen, oziroma bo možen le v izjemnih primerih na podlagi sklepa ustrezne komisije.

Navodila za plačilo vpisnine


 

Po ceniku Univerze v Ljubljani znaša vpisnina za študijsko leto 2020/2021:

 
STROŠKI VPISA V 1. LETNIK  
Vpisnina in prispevek za dejavnost Študentskega sveta 32,00 €
STROŠKI VPISA V VIŠJI LETNIK ali PONOVNI VPIS V LETNIK  ali DODATNO LETO  
Vpisnina in prispevek za dejavnost Študentskega sveta 24,00 €

Univerzalni plačilni nalog (UPN) izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom v študijskem informacijskem sistemu STUDIS in natančno upoštevajte navedeno referenco. Prosimo vas, da podatke o referenci izpolnite natančno, saj sicer sistem vašega plačila ne bo evidentiral! Kopijo potrdila o plačilu vpisnine posredujte Študentskemu referatu skupaj z natisnjenim in  podpisanim vpisnim listom oziroma ga v elektronski obliki priložite v sistem STUDIS ob izpolnjevanju vpisnega lista.

 

Plačnik:

Ime in naslov študenta: Ime in naslov
Koda namena: STDY
Namen plačila: Vpisnina 2020/2021
Znesek: Vpisnina
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

 

Prejemnik:
IBAN: SI56 0110 0603 0708 768
Referenca: Navedena na natisnjenem vzorcu UPN
Ime in naslov prejemnika: UL FRI, Večna pot 113, 1000 Ljubljana 

 
 

Ponovni vpis v isti letnik in vpis v višji letnik v izjemnih primerih ter podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov


Vnos študentskih prošenj  poteka preko študijskega informacijskega sistema STUDIS od 4. do 14. 9. 2020. Prošnjo izpolnite in z obveznimi prilogami oddajte v informacijskem sistemu STUDIS najkasneje do 14. 9. 2020. V kolikor vloge ne morete oddati elektronsko, jo lahko do omenjenega datuma dostavite osebno v Študentski referat FRI. Prepozno oddanih vlog komisija ne bo obravnavala.

Prosimo vas, da si za smernice k oddaji prošenj in obveznih prilog preberete Pravilnik za vpis v višji letnik in ponavljanje letnika v izjemnih primerih ter podaljšanje statusa študenta za bolonjske študijske programe.

Pred oddajo prošnje preverite, ali imate v elektronskem indeksu evidentirane vse ocene opravljenih izpitov. Če ugotovite, da ocene niso evidentirane, se oglasite pri nosilcu predmeta.

Rešene prošnje za ponovni vpis v isti letnik in vpis v višji letnik v izjemnih primerih ter podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov bodo objavljene v študijskem informacijskem sistemu STUDIS najkasneje do petka, 25. 9. 2020. Vpis študentov pozitivno rešenih vlog bo možen do ponedeljka, 28. 9. 2020.

 

NAVODILA ZA PRIJAVO NA OPRAVLJANJE LABORATORIJSKIH VAJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021


Študenti, ki v študijskem letu 2020/2021 ne boste redno vpisani na FRI (osebe brez statusa) in želite v tem letu opravljati obveznosti pri posameznih predmetih, se morate pred začetkom študijskega leta prijaviti na laboratorijske vaje pri posameznem predmetu. Prijave so možne v obdobju od 10. do 21. 9. 2020.

Prijavo na opravljanje laboratorijskih vaj izvedete v študijskem informacijskem sistemu STUDIS.

Študenti, ki ste študij prekinili za več let in nimate dostopa do študijskega informacijskega sistema STUDIS, pošljete elektronsko sporočilo na studinfo@fri.uni-lj.si in vam bomo uredili vse potrebno za dostop. Uporabniško ime, ki ga boste prejeli za vstop v STUDIS, je hkrati tudi vaš fakultetni elektronski naslov, na katerega vam bomo pošiljali vsa obvestila in račune.

 

V študijskem informacijskem sistemu STUDIS izberite predmete, pri katerih želite opravljati laboratorijske vaje. Po končani izbiri boste na fakultetni elektronski naslov prejeli obvestilo o izbranih predmetih in univerzalni plačilni nalog za plačilo stroškov opravljanja laboratorijskih vaj v zimskem semestru. Rok za plačilo stroškov za laboratorijske vaje za zimski semester je 25. 9. 2020.

Podpisano prijavnico ter potrdilo o plačilu morate posredovati v Študentski referat FRI najkasneje do 25. 9. 2020. Scan podpisane prijavnice in potrdila o plačilu vpisnine naložite v informacijskem sistemu STUDIS, originalne dokumente pa pošljete po pošti na naslov: Fakulteta za računalništvo in informatiko (Študentski referat), Večna pot 113, 1000 Ljubljana. Na podlagi prejetega potrdila o plačilu bo Študentski referat potrdil vašo prijavo na laboratorijske vaje. Po potrditvi prijave s strani Študentskega referata boste na vaš fakultetni elektronski naslov prejeli obvestilo, da je bila vaša prijava potrjena.

Račun za laboratorijske vaje, ki jih boste opravljali v poletnem semestru, boste prejeli 25. 1. 2021 z rokom plačila 12. 2. 2021. Računov ne pošiljamo po pošti, temveč samo v elektronski obliki na študentov univerzitetni elektronski naslov, ki je identičen digitalni identiteti, s katero se vstopa v študijski informacijski sistem STUDIS.

 

Prijavljeni kandidati, ki v navedenem roku ne bodo poravnali finančnih obveznosti za laboratorijske vaje, bodo avtomatsko odjavljeni in vaj v tekočem študijskem letu ne bodo smeli opravljati!

 

V skladu z 8. členom Študijskih pravil FRI UL so vaje obvezen del študija, njihov sestavni del pa je sprotno delo. Veljavnost opravljenih laboratorijskih vaj in drugih sprotnih obveznosti poteče z zaključkom študijskega leta.

Prispevek za laboratorijske vaje posameznega predmeta se obračuna po veljavnem Ceniku FRI UL na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL ter Navodil za izvajanje cenika prispevkov, šolnin in stroškov FRI UL. Prispevek za laboratorijske vaje ne zajema opravljanja izpita.

V izogib dodatnim sodnim in odvetniškim stroškom vas prosimo, da finančne obveznosti poravnate pravočasno.

 

Vpis za ponavljalce vseh letnikov


Vpis za ponavljalce vseh letnikov bo odprt od 10. do 27. 9. 2020. Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 KT) in vse obveznosti iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Študenti, ki ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program, se po končanem zadnjem semestru študija ne morejo vpisati v dodatno leto.

Študenti, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 ponavljali letnik, lahko v skladu z 9. členom Študijskega reda FRI določeno število predmetov v višjih letnikih opravljajo vnaprej.

Študenti študijskih programov BUN-RI, BVS-R IN BM-RI se morate na predmete, ki jih nameravate opravljati vnaprej, prijaviti preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, in sicer tako, da predmete izberete ob vpisu v ponavljanje letnika. Študenti študijskega programa BUN-RM in BM-MM2 morate za predmete, ki jih nameravate opravljati vnaprej, oddati individualno prošnjo po elektronski pošti na naslov Študentskega referata: studinfo@fri.uni-lj.si. Če boste vpisani kot ponavljavci, vam laboratorijskih vaj ni potrebno plačati. 

 

Nadaljevanje študija po prekinitvi za več kot 2 leti


Študenti, ki ste več kot dve leti brez statusa, morate najprej oddati prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi za več kot 2 leti. Prošnjo oddate preko študijskega informacijskega sistema STUDIS.

Izjema velja za študente, ki želite vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija in še nikoli niste bili vodeni v študijskem informacijskem sistemu STUDIS. V tem primeru oddate prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani. Prošnjo pošljite v Študentski referat FRI po elektronski pošti (studinfo@fri.uni-lj.si), kjer vam bodo dodelili pravico do vpisa v študijski informacijski sistem STUDIS in po potrebi uredili digitalno identiteto.  

 

Menjave izbirnih predmetov in izpis iz predmeta

 
Tekom študija na študijskem programu lahko študent zamenja izbirne predmete samo v izrednih primerih (npr. zaradi prekrivanja urnika ali neizvajanja predmeta). Menjave izbirnih predmetov so možne samo v prvih 14 dneh po začetku izvajanja predmeta na podlagi utemeljene vloge, ki jo oddate preko študijskega informacijskega sistema STUDIS in jo obravnava prodekan za pedagoško dejavnost. 

 

Potrdila o vpisu


V študijskem informacijskem sistemu STUDIS spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentskega referata k popravkom na vpisnem listu. Po uspešno zaključenem postopku vpisa boste na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni prejeli šest potrdil o vpisu za študijsko leto 2020/2021 in ostalo dokumentacijo.
 

Študentska izkaznica


Študentsko izkaznico pošljite v Študentski referat s priporočeno pošto skupaj s podpisanim vpisnim listom. Po potrditvi vpisa vam bo Študentski referat študentsko izkaznico z novo nalepko vrnil s priporočeno pošto na vaš naslov za pošiljanje v roku sedmih delovnih dni.

 

Študent mora zaprositi za novo izkaznico, če se spremenijo osebni podatki, ki so navedeni na izkaznici. V tem primeru študent pošlje v Študentski referat  prošnjo za izdajo nove izkaznice in priloži dokument, ki dokazuje spremenjeno stanje. Stroške izdaje nove izkaznice krije študent. Ob prejemu nove izkaznice je študent dolžan vrniti staro izkaznico. 

 

 

Obvestilo glede oddaje študentskih prošenj 


Vnos študentskih prošenj  poteka preko študijskega informacijskega sistema STUDIS od 4. do 14. 9. 2020.  S tem je  študentom omogočeno spremljanje različnih faz reševanja prošnje in vpogled v sklep o dokončni rešitvi prošnje.

Izjema velja za študente, ki želijo vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija in še nikoli niso bili vodeni v študijskem informacijskem sistemu STUDIS. Ti oddajo prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani fakultete.