• Šifra predmeta:63714
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Informacijske sisteme dandanes srečamo dobesedno na vsakem koraku. Kot uporabniki se soočamo z informacijskimi sistemi v trgovinah, na avtobusnih postajah, kinodvoranah,... da niti ne omenjamo vrste informacijskih sistemov dostopnih preko interneta. Za bolj ali manj prijaznim uporabniškim vmesnikom pa stojijo kompleksni informacijski sistemi, ki zbirajo, procesirajo, hranijo in porazdeljujejo podatke. Informacijski sistemi igrajo eno od ključnih vlog tudi pri poslovanju podjetij. Pri tem ne gre le za to, da podjetja informatizirajo svoje obstoječe poslovne procese, ampak zlasti za to, da vpeljava informacijskih tehnologij omogoči pomembne izboljšave le teh pa tudi uvajanje povsem novih poslovnih modelov, ki podjetjem prinašajo pomembno konkurenčno prednost.

Vse to boste spoznavali v okviru predmeta Informacijski sistemi. Spoznali boste tudi ključne vrste poslovnih informacijskih sistemov (npr. ERP, SCM, CRM,…). Predstavljene bodo informacijske tehnologije za podporo delovanja informacijskih sistemov, povezava sodobnih informacijskih sistemov s poslovnimi procesi, pomen poslovno informacijske arhitekture, itd. V okviru predmeta bodo predstavljeni tudi konkretni primeri, ko so podjetja (npr. Amazon, Citibank, …) z vpeljavo novih informacijskih sistemov in tehnologij dosegla pomembno konkurenčno prednost. V okviru laboratorijskih vaj boste spoznavali temeljne implementacijskih koncepte informacijskih sistemov z uporabo sodobnih razvojnih okolij. Predmet informacijski sistemi podaja temeljna znanja za razumevanje sodobnih informacijskih sistemov in za uspešno profesionalno delo na področju poslovne informatike.

Predmetno delo vključuje seminarsko nalogo, ki se se zagovarja v dveh delih in sicer konec novembra in konec semestra. Obveznost izpita je možno opraviti s kolokvijema, ki se izvedeta sredi in konec semestra.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.59 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.72 - Laboratorij LRK