• ŠIPK 2 - Informacijski sistem za sledenje vzorcev, materiala in kemikalij v zdravstvu
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( ŠIPK 2 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2018 - 2018
  • Opis

Regulativa na področju Laboratorijske medicine že za namene pridobitve dovoljenja za delo medicinskega laboratorija, predvideva sistem za sledenje vzorcem, materialom in kemikalijam, ki se uporabljajo v diagnostični dejavnosti. Laboratoriji imajo za naročanje preiskav in podajanje rezultatov različnih testov na voljo enoten informacijski sistem, ki pa ne omogoča sledenja vzorcem, materialom in kemikalijam. Zato se laboratoriji glede na obseg preiskav temu prilagajajo po svoje. V prvi fazi je v uporabi sistem zapisov na papir, ki so zadovoljivi, ko je vzorcev, materialov in kemikalij malo. S povečevanjem števila testov postane tak sistem neobvladljiv. Težave nastanejo tudi pri preverjanju zaloge in roka trajanja posameznih materialov in kemikalij. V predlaganem projektu "Informacijski sistem za sledenje vzorcev, materiala in kemikalij v zdravstvu" bomo razvili prototip informacijskega sistema, ki bo pomagal laboratoriju Zdravstvenega doma Trbovlje vzpostaviti boljšo sledljivost materialom, kemikalijam in vzorcem, ki jih uporablja pri svojem rutinskem delu in v študijske namene.

Kot pomoč pri reševanju problemov pri uvajanju informacijskega sistema bo kot svetovalec v projektu nastopal gospodarski partner Labena d.o.o., katerega laboratorij Bia Separations CRO, zaradi storitev, ki jih opravlja za farmacevtsko industrijo, deluje po principu GMP (angl. good manufacturing practice), ki zahteva sledenje materialom, kemikalijam in vzorcem, ki so predmet raziskav.

  • Logo
Logo