PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (po merilih za prehode OZ. POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE)

 

Prijavni rok za vpis v višji letnik traja od 1. do 17. septembra 2020Kandidati za vpis v višji letnik oddajo prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI-računom (račun avtentikacije in avtorizacijske infrastrukture),natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 17. septembra 2020. Po pošti mora priporočeno poslati na naslov Fakulteta za računalništvo in informatika, Študentski referat, Večna pot 113, 1000 Ljubljana priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). Priporočena pošta mora biti oddana najkasneje do 17. septembra 2020.

Če se kandidat prijavi brez kvalificiranega digitalnega potrdila, mora obrazec prijave za vpis izpolniti elektronsko v portalu eVŠ in ga nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa priporočeno poslati na naslov Fakulteta za računalništvo in informatiko, Študentski referat, Večna pot 113, 1000 Ljubljana. Priporočena pošta mora biti oddana najkasneje do 21. septembra 2020.

 

V skladu z razpisom za nadaljevanje študija po merilih za prehode Fakulteta za računalništvo in informatiko omogoča vpis v tretji letnik rednega študija za študente starih študijskih programov, ki so že izkoristili vse možnosti rednega vpisa in lahko študij zaključijo samo s prehodom v 3. letnik na bolonjskih študijskih programih prve stopnje. Pogoji za prepis v tretji letnik študija prvostopenjskih študijskih programov so vse opravljene obveznosti prvega letnika (60 KT) in vsaj 53 KT opravljenih obveznosti iz drugega letnika starih študijskih programov.

Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

 

V primeru, če izračunani stroški iz prejšnjega odstavka presegajo ceno šolnine (5.500,00 €), se v skladu s 16. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL (v nadaljevanju Pravilnika) študentu obračuna zanj bolj ugodna rešitev, torej celotna cena šolnine.

 

Stroški študenta za opravljanje posameznega predmeta (cena vključuje stroške laboratorijskih vaj in brezplačno opravljanje do treh izpitnih rokov v študijskem letu vpisa) se skladno s Pravilnikom vrednotijo sorazmerno s številom kreditnih točk predmeta in znašajo:

  • 275 € za predmete, ovrednotene s 3 KT (splošno izbirni predmeti),
  • 366,67 € za predmete, ovrednotene s 4 KT (predmeti FMF na BUN-RM),
  • 458,33 € za predmete, ovrednotene s 5 KT (predmeti FMF na BUN-RM),
  • 550 € za predmete, ovrednotene s 6 KT (večina predmetov FRI),
  • 641,67 € za predmete, ovrednotene s 7 KT (predmeti FMF na BUN-RM).

Študentom starih predbolonjskih programov, ki so bili prevedeni v 3. letnik izrednega študija bolonjskega študijskega programa BUN-RM in se jim bo šolnina obračunala v sorazmernem deležu glede na neopravljen delež kreditnih točk, se ne obračunajo stroški opravljanja naslednjega predmeta:

  • 63282 Diplomski seminar (vrednost 4 KT)

Navedena obveznost se ne izvaja kot predmet s predavanji, vajami in izpitom, temveč predstavljata le obseg KT, ki jih študent pridobi z izdelavo zaključnega dela. V kolikor se bo šolnina študentom obračunala v sorazmernem deležu glede na neopravljen delež kreditnih točk, se jim bodo stroški diplomskega dela z zagovorom že obračunali v skladu s Cenikom UL (637,40 €), zato dodatno zaračunavanje istih obveznosti ni smiselno.

V primeru da se bo študentu šolnina zaračunala v celotnem znesku (5.500,00€), so stroški diplomskega dela z zagovorom v to ceno že vključeni.

Celotna šolnina za letnik mora biti poravnana pred vpisom.

 

 

Vzporedni študij in študij diplomantov

 

Za vzporedni študij in študij diplomantov v študijskem letu 2020/2021 je na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Računalništvo in informatika razpisanih pet (5) mest. Prijavni rok za vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante traja od 1. do 17. septembra 2020.

 

Način prijave

Kandidat za vzporedni vpis oziroma vpis na mesta za diplomante odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja:

 

  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI-računom (račun avtentikacije in avtorizacijske infrastrukture),natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 17. septembra 2020. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu priloge k prijavi, ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 17. septembra 2020, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ - na naslov, ki se izpiše v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave.

 

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 17. septembra 2020 in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 17. septembra 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do 21. septembra 2020.

 

Vzporedni študij

Študenti , ki želijo študirati vzporedno, pošljejo elektronsko prijavo preko elektronskega portala eVŠ v zgoraj navedenih rokih. Visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo, pošljejo potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in soglasje tega (matičnega) visokošolskega zavoda, v kolikor je zahtevan (podatek kandidati dobijo direktno na visokošolskem zavodu predložijo najkasneje do vpisa.

Za vpis v 1. letnik vzporednega študija za Slovence in EU državljane ni predvideno plačilo za redni študij, v kolikor še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpisujejo.

 

Diplomanti 

Diplomanti in študenti, ki bodo diplomirali v tekočem študijskem letu , se za redni študij na enovitih magistrskih študijskih programov druge stopnje lahko prijavijo le na mesta za diplomante, za redni študij na študijskih programih prve stopnje in za izredni študij pa lahko tudi v rednih rokih, in sicer na način in v rokih iz točke I. razpisa. Za študij na teh vpisnih mestih je predvideno plačilo šolnine ne glede na to, ali gre za redni ali izredni študij skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu).

 

Diplomanti visokošolskega študijskega programa po prejšnjih predpisih in diplomanti univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študijskega programa pošljejo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ v zgoraj navedenih rokih. Visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo, pošljejo diplomo (fotokopijo dokumenta, kot opisano v prvem odstavku VII. točke razpisa) in potrdilo o opravljenih izpitih. Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo tudi natisnjen in podpisan prijavni obrazec in priloge.

Kandidati, ki se želijo vpisati v študijski program, diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih  pošljejo visokošolskem zavodu, na katerega se prijavljajo, najkasneje do 17. septembra 2020. Na vpisna mesta za diplomante se lahko prijavijo slovenski državljani in državljani držav članic Evropske unije.