1. Informacije o izmenjavah za učitelje

 

V okviru programa Erasmus+ se lahko izmenjave udeležijo tudi učitelji. Razpis za izvedbo izmenjave učiteljev razpiše Univerza v Ljubljani, navadno v juniju.

 

Učitelji, ki želijo na izmenjavo, lahko izbirajo med institucijami, s katerimi ima UL FRI podpisano bilateralno pogodbo. Seznam sklenjenih bilateralnih pogodb je del razpisa.

 

Če učitelj želi na izmenjavo na institucijo, s katero UL FRI nima podpisane bilateralne pogodbe, lahko to uredi sam. Navodila za sklepanje bilateralnih pogodb dobi pri koordinatorju za mednarodne izmenjave.

 

Opomba: učitelj, ki se prijavi za izmenjavo, mora le-to tudi dejansko realizirati. Če izmenjave ne realizira, se naslednje leto zmanjša število učiteljev, za katere Univerza v Ljubljani zagotovi sredstva.

 


 

2. Razpisi:

 

Javni razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) na visokošolskih partnerskih institucijah v partnerskih državah regije 13 in 14 ter v tretjih državah, ki niso pridružene programu Erasmus+ in s katerimi Univerza v Ljubljani ne sodeluje v okviru Erasmus+ ka171 (projekta 2022 in 2023)

Objavljeno: NOVEMBER 2023

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) visokošolskih partnerskih institucijah v partnerskih državah regije 13 in 14 ter v tretjih državah, ki niso pridružene programu Erasmus+ in s katerimi Univerza v Ljubljani ne sodeluje v okviru Erasmus+ ka171 za študijsko leto 2023/2024, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti najkasneje do vključno 30. 9. 2024. Mobilnost učnega osebja (Staff Mobility for Teaching (and Training) – STA (STAT)) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti (in usposabljanja) na eni izmed partnerskih visokošolskih institucij UL FRI v tujini ali na daljavo.

 

Kot partnerske visokošolske institucije so v okviru tega razpisa opredeljene institucije v upravičenih državah, s katerimi ima UL FRI podpisan veljaven Erasmus+ medinstitucionalni sporazum med partnerskimi in programskimi državami za mobilnost učnega osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja).

 

V okviru tega razpisa je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena do najkasneje 30. 9. 2024.

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali za katerokoli krajše obdobje bivanja).

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja v kombinaciji z aktivnostjo usposabljanja (STAT) med istim obdobjem v tujini, se obremenitev poučevanja zmanjša na 4 ure poučevanja na teden (ali kakršnokoli krajše obdobje obiska). Namen usposabljanja pedagoškega osebja (v kombinaciji s poučevanjem) je razvijati pedagoške spretnosti in spretnosti na področju oblikovanja učnih načrtov.

 

Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja sorazmerno s trajanjem mobilnosti v tistem tednu (1,6 pedagoške ure na dan pri STA in 0,8 pedagoške ure na dan pri STAT).

 

Učitelji se morajo že ob prijavi odločiti kateri tip mobilnosti bodo izvedli.

 

Skupno trajanje obdobja mobilnosti v okviru tega razpisa (in mobilnosti v okviru razpisov Erasmus+ STA v programskih državah programa Erasmus+ 2022/23 in 2023/24) ne sme presegati 2 meseca (60 dni) in mora trajati najmanj 5 zaporednih dni za posamezno aktivnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni). Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati strnjeno.

 

V okviru tega razpisa lahko zaposleni zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za skupno največ 60 dni mobilnosti. Zaposlenemu se skladno s slovensko zakonodajo izplačajo dejanski stroški mobilnosti (potni stroški in stroški bivanja v tujini), skladno z obračunanim potnim nalogom.

 

Zaposleni lahko obdobje fizične mobilnosti kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 2 meseca, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Pogoj za financiranje mobilnosti je, da se zaposleni za čas mobilnosti nahaja v kraju gostujoče institucije.

 

V okviru tega razpisa veljajo pri odobritvi Erasmus+ financiranja za mobilnost učnega osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) naslednje omejitve:

  • odobrenim prijaviteljem (učiteljem UL in gostujočim strokovnjakom) se odobri Erasmus+ STA financiranje za največ 30 dni (izključujoč dneve za pot),
  • izjema so učitelji, ki potrebujejo daljšo mobilnost za namen habilitacije. Tem učiteljem, se na podlagi potrdila, podpisanega s strani dekana in kadrovske službe odobri financiranje za največ 60 dni,
  • učitelj lahko izvede več mobilnosti do skupne vsote 30 dni (izključujoč dneve za pot), a na posamezni instituciji le po eno mobilnost,
  • ker se mobilnosti v okviru tega projekta financirajo iz projekta 2022, se v maksimalno kvoto 60 dni Erasmus+ mobilnosti na zaposlenega prišteva že izvedena mobilnost v okviru razpisa Erasmus+ mobilnosti za namen poučevanja v študijskem letu 2022/2023 in 2023/2024 (upošteva se poročano in ne le financirano obdobje). Skupno trajanje izvedene Erasmus+ mobilnosti za učno osebje v študijskem letu 2022/2023 in 2023/2024 torej ne sme presegati 60 dni (izključujoč dneve za pot).

 

Zaposleni, ki je že ali bo izvedel Erasmus+ STA/STT mobilnost v okviru razpisov STA/STAT 2022/2023 in STA/STAT 2023/2024 v programskih državah (redni razpis STA/STT 2022/2023 in STA/STT 2023/2024) skupno (vključujoč z mobilnostjo v okviru tega razpisa) ne sme preseči 60 dni mobilnosti.

 

Dovoljena je mobilnost učnega osebja, ki za obdobje mobilnosti ne prejme dotacije EU (zero-grant), pri čemer pa lahko izkoristi prednosti programa ERASMUS+.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) pošljite skupaj z že sklenjenim Erasmus+ sporazum za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja - obrazca objavljena spodaj) po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si vsaj 1 mesec pred začetkom mobilnosti.

 

Razpisna dokumentacija:

 


 

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

Objavljeno: SEPTEMBER 2023

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2023/2024, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti najkasneje do vključno 30. 6. 2024. Mobilnost osebja za namen usposabljanja (Staff Mobility for Training - STT) se nanaša na mobilnost neakademskega osebja visokošolskih institucij z namenom lastnega usposabljanja (usposabljanje v tujini, izobraževalni obiski na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov in podobno).

 

Prijavitelj na ta razpis je lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih − zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno) in spada v plačno skupino H ali J. Če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.

 

V okviru tega razpisa je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena od 1. 10. 2023 do porabe razpoložljivih sredstev.

 

Zaposleni mora izvajati mobilnost v sodelujoči programski državi, ki ni država organizacije pošiljateljice ali država stalnega prebivališča zaposlenega. Na ta razpis ni mogoče prijaviti mobilnosti, ki vključujejo udeležbo na konferencah v tujini.

 

Skupno trajanje obdobja mobilnosti v okviru tega razpisa ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna delovna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni). Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati strnjeno.

 

V okviru tega razpisa lahko zaposleni zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za skupno največ 60 dni mobilnosti. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti (potni stroški in stroški bivanja v tujini), skladno z obračunanim potnim nalogom.

 

Zaposleni lahko obdobje fizične mobilnosti kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 2 meseca, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Pogoj za financiranje mobilnosti je, da se zaposleni za čas mobilnosti nahaja v kraju gostujoče institucije.

 

Prijave se zbirajo od 25. 9. 2023 do porabe razpoložljivih sredstev, dodeljenih s strani Nacionalne agencije.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom usposabljanja skupaj z vseh strani podpisan Erasmus+ Sporazum za mobilnost osebja z namenom usposabljanja pošljite po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si okvirno 1 mesec pred začetkom mobilnosti.

O ustreznosti vsebine usposabljanja in odobritvi prijave odloči Erasmus koordinator s podpisom Erasmus+ Sporazum za mobilnost osebja z namenom usposabljanja. 

 

Razpisna dokumentacija:

  • Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen usposabljanja 2023/2024

 


 

razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024Objavljeno: JUNIJ 2023

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2023/2024, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti najkasneje do vključno 30. 6. 2024. Mobilnost učnega osebja (Staff Mobility for Teaching (and Training) – STA (STAT)) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti (in usposabljanja) na eni izmed partnerskih institucij UL FRI v tujini ali na daljavo.

 

V okviru tega razpisa je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena od 1. 10. 2023 do najkasneje 30. 11. 2024.

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti vsaj 8 ur poučevanja na teden.

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja v kombinaciji z aktivnostjo usposabljanja (STAT) med istim obdobjem v tujini, se obremenitev poučevanja zmanjša na 4 ure poučevanja na teden. Namen usposabljanja pedagoškega osebja (v kombinaciji s poučevanjem) je razvijati pedagoške spretnosti in spretnosti na področju oblikovanja učnih načrtov.

 

Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja sorazmerno s trajanjem mobilnosti v tistem tednu (1,6 pedagoške ure na dan pri STA in 0,8 pedagoške ure na dan pri STAT).

 

Učitelji se morajo že ob prijavi odločiti kateri tip mobilnosti bodo izvedli.

 

Skupno trajanje obdobja mobilnosti v okviru tega razpisa ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna delovna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni). Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati strnjeno.

 

V okviru tega razpisa lahko zaposleni zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za skupno največ 60 dni mobilnosti. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti (potni stroški in stroški bivanja v tujini), skladno z obračunanim potnim nalogom.

 

Zaposleni lahko obdobje fizične mobilnosti kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 2 meseca, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Pogoj za financiranje mobilnosti je, da se zaposleni za čas mobilnosti nahaja v kraju gostujoče institucije.

 

V okviru tega razpisa veljajo pri odobritvi Erasmus+ financiranja za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) naslednje omejitve:

  • odobrenim prijaviteljem (učiteljem UL in gostujočim strokovnjakom) se odobri Erasmus+ STA financiranje za največ 30 dni (izključujoč dneve za pot),
  • izjema so učitelji, ki potrebujejo daljšo mobilnost za namen habilitacije. Tem učiteljem, se na podlagi potrdila, podpisanega s strani dekana in kadrovske službe odobri financiranje za največ 60 dni,
  • učitelj lahko izvede več mobilnosti do skupne vsote 30 dni (izključujoč dneve za pot), a na posamezni instituciji le po eno mobilnost,
  • ker se mobilnosti v okviru tega projekta financirajo iz projekta 2022, se v maksimalno kvoto 60 dni Erasmus+ mobilnosti na zaposlenega prišteva že izvedena mobilnost v okviru razpisa Erasmus+ mobilnosti za namen poučevanja v študijskem letu 2022/2023 (upošteva se poročano in ne le financirano obdobje). Skupno trajanje izvedene Erasmus+ mobilnosti za osebje v študijskem letu 2022/2023 in 2023/2024 torej ne sme presegati 60 dni (izključujoč dneve za pot).

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) pošljite po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si najkasneje do srede, 23. 8. 2023.

 

Razpisna dokumentacija:

  • Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) 2023/2024