kazalo

 
Mednarodne študijske izmenjave Mednarodne izmenjave za praktično usposabljanje

Kdo se lahko prijavi

Kdo se lahko prijavi

Kam lahko grem

Kam lahko grem

Priprava diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela 

Postopek prijave za praktično usposabljanje

Priznavanje opravljenih izpitov Pred izmenjavo
Postopek prijave Po povratku s praktičnega usposabljanja
Pred izmenjavo Ocena praktičnega usposabljanja
Po izmenjavi Odpoved praktičnega usposabljanja
Odpoved študijske izmenjave Obrazci za izmenjave za praktično usposabljanje
Obrazci za študijske izmenjave Koristne povezave za praktično usposabljanje
Neformalna poročila študentov na študijski izmenjavi  

 

Odgovori na pogosta vprašanja glede izmenjav (na spletnih straneh UL)

Pomembni podatki

Pomembne povezave

Kontaktni podatki

Pravilnik o mednarodnih izmenjavah

Študentska listina Erasmus+

 

MEDNARODNE ŠTUDIJSKE IZMENJAVE

 

V okviru programa Erasmus+ ali drugih mednarodnih programov, v katere je vključena Univerza v Ljubljani, lahko študent del svojih rednih študijskih obveznosti opravi na tuji (partnerski) instituciji. Obveznosti, ki jih opravi na partnerski instituciji, se mu ob izpolnjevanju določenih pogojev priznajo na matični univerzi. V program Erasmus+ je vključena tudi Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI).

 

KDO SE LAHKO PRIJAVI

 

Študent lahko sodeluje v mednarodni študijski izmenjavi, če izpolnjuje naslednje minimalne pogoje:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI;
 • ima na trenutno vpisani stopnji študija skupaj opravljenih manj kot 60 ECTS obveznosti iz predhodnih mednarodnih študijskih izmenjav.

 

IZMENJAVA ŠTUDENTOV 1. STOPNJE:

 • Za izmenjavo v okviru prvostopenjskih študijev mora biti študent v času študijske izmenjave vpisan vsaj v drugi letnik prvostopenjskega študijskega programa Fakultete za računalništvo in informatiko.

 

IZMENJAVA ŠTUDENTOV 2. STOPNJE:

 • Študent mora biti vpisan vsaj v drugi letnik drugostopenjskega študijskega programa Fakultete za računalništvo in informatiko (če je študent prvo stopnjo študija končal na UL FRI, je lahko v času izmenjave vpisan tudi v prvi letnik in na izmenjavo odide v drugem semestru prvega letnika drugostopenjskega študijskega programa na UL FRI).

 

IZMENJAVA ŠTUDENTOV 3. STOPNJE:

 • Študent mora biti v času študijske izmenjave praviloma vpisan vsaj v drugi letnik tretjestopenjskega študijskega programa Fakultete za računalništvo in informatiko.
   

KAM LAHKO GREM

 

Študent gre lahko na študijsko izmenjavo na institucijo iz seznama bilateralnih partnerjev (pdf) UL FRI, če je bilaterala sklenjena za želeno stopnjo študija. Študij na partnerski instituciji traja najmanj 3 mesece do največ 12 mesecev.

Pred odhodom v tujino se študent pripravi na bivanje v tujini ter zbira informacije o instituciji, kamor potuje. Glaven vir informacij je splet, koristne nasvete pa lahko študent dobi tudi od študentov, ki so se podobnih izmenjav že udeležili.

Študijska izmenjava je možna tudi na drugih institucijah, ki jih zajemajo posamezni razpisi.

 

PRIPRAVA DIPLOMSKEGA, MAGISTRSKEGA ALI DOKTORSKEGA DELA

 

Študent, ki želi na tuji instituciji pripravljati zaključno delo programa, na katerega je vpisan, mora imeti pred odhodom na študijsko izmenjavo odobreno temo zaključnega dela in pisno izjavo mentorja, da soglaša z izdelavo zaključne naloge na tuji instituciji (Obrazec za izdelavo zaključne naloge na tuji instituciji). Prav tako mora imeti tudi mentorja na tuji instituciji. Podpisan obrazec mora poslati na email erasmus@fri.uni-lj.si, da lahko pridobi potrjen Learning agreement in se mu tako izmenjava odobri.

Za zaključno delo praviloma ne more pridobiti več ECTS, kot jih ima zaključno delo na UL FRI. Če študent v času izmenjave v tujini pripravlja le zaključno delo, je trajanje tovrstne študijske izmenjave omejeno na 3 mesece. Mentor iz tuje institucije je lahko zapisan na diplomskem delu, ni pa potrebno, da je udeležen na zagovoru.
Študent mora po zaključku izmenjave pripraviti neformalno poročilo o izvedenem delu, v katerega vključi število ECTS, ki jih je opravil za delo. Podpisano poročilo iz strani mentorja v tujini in mentorja na UL FRI mora oddati v Studis.

 

PRIZNAVANJE OPRAVLJENIH IZPITOV

 

Študent mora v tujini pridobiti toliko kreditov ETCS, kot jih ima na domači instituciji v semestru, ko je na izmenjavi. Vendar pa mora biti pridobljeno število kreditov najmanj 20 ECTS v enem semestru oziroma 40 ECTS v enem letu.

Študentu se priznajo opravljene obveznosti po sistemu »obdobje za obdobje« in »kreditne točke za kreditne točke«.

Če je študent na izmenjavi v času, ko bi na UL FRI poslušal predmete iz določenega semestra, se mu ta semester v celoti prizna, če je za obveznosti, ki jih je opravil v tujini, pridobil vsaj toliko ECTS, kot jih ima v tem semestru na UL FRI.

V primeru, da študent v času izmenjave ne pridobi dovolj ECTS za priznavanje semestra v celoti (vendar pridobi vsaj predpisano minimalno število ECTS), koordinator za mednarodne izmenjave v skladu z vsebino opravljenih predmetov in s pridobljenimi ECTS določi, kateri predmeti semestra se bodo študentu priznali in kateri ne. Pri tem mora študent na tuji instituciji praviloma izbrati take predmete, ki čim bolj pokrivajo tudi vsebine obveznih predmetov v tekočem semestru na domači instituciji.

 

POSTOPEK PRIJAVE

 

Program Erasmus+

1. Študent, ki želi na izmenjavo v tujino preko programa Erasmus+, se prijavi na razpis preko sistema Studis.

Razpis programa Erasmus+ je navadno v decembru za naslednje študijsko leto.

a) Izbira petih partnerskih institucij po prioriteti, kamor želi iti študent na izmenjavo.

b) Študent si za potrebe študijske izmenjave izbere učitelja - mentorja na UL FRI.

Glavna naloga mentorja je, da študentu svetuje in pomaga pri izbiri predmetov na tuji instituciji. Mentor je lahko katerikoli učitelj na UL FRI (redni ali izredni profesor, docent, višji predavatelj ali predavatelj), s katerim se je potrebno predhodno dogovorili za mentorstvo.

2. O izboru UL FRI s sklepom obvesti prijavljene študente po elektronski pošti.

Komisija za študijske zadeve UL FRI izbere študente, ki jim odobri odhod v tujino. Izbor se vrši primarno glede na študijski uspeh študentov in motivacijsko pismo (kriteriji izbora so podani v razpisu).

3. Študenti, ki jim je študij v tujini odobren, so o nadaljnjih postopkih obveščeni s strani Službe za mednarodno sodelovanje na Univerzi v Ljubljani (SZMS-UL).

SZMS-UL ureja vse v zvezi z logistiko in finančnimi aspekti izmenjave.

 

Drugi programi

Postopek prijave na izmenjave v okviru drugih programov je določen v razpisu. Vse izmenjave mora predhodno odobriti Komisija za študijske zadeve UL FRI, zato mora študent pred prijavo vložiti vlogo za odobritev izmenjave.

 

PRED IZMENJAVO

 

1. Podpis študijskega sporazuma

Študent na partnersko institucijo pošlje s strani UL FRI ter študenta podpisan študijski sporazum (Learning Agreement ali krajše LA; to je seznam obveznosti, ki jih študent namerava opraviti v tujini). Ko mu partnerska institucija vrne še z njene strani podpisan sporazum, je izmenjava dokončno potrjena.

Študijski sporazum izpolnite v spletni aplikaciji Erasmus+ LA Management System (po potrebi je na voljo tudi predloga za LA kot Wordov dokument).

2. Pridobitev finančne pomoči

Za opravljanje študentske izmenjave preko programa Erasmus+ lahko študent zaprosi za finančno pomoč. Pri tem obdrži že obstoječe štipendije, ki jih prejema v Sloveniji.

a) Erasmus+ dotacija

Študent lahko zaprosi za Erasmus+ dotacijo preko spletne aplikacije UL.

Višina Erasmus+ finančne pomoči v času izmenjave se razlikuje od države do države, odvisno od višine življenjskih stroškov v posamezni državi. Države so tako razdeljene glede na višino življenjskih stroškov v tri skupine:

 • Skupina 1 (visoki življenjski stroški): Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska in Velika Britanija;
 • Skupina 2 (srednje visoki življenjski stroški): Belgija, Ciper, Češka republika, Grčija, Hrvaška, Islandija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija in Turčija;
 • Skupina 3 (nizki življenjski stroški): Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Poljska, Romunija in Slovaška.

 

SZMS-UL vsako leto zaprosi tudi za dodatek Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje, ki ga študenti, ki izpolnjujejo pogoje, dobijo samodejno poleg Erasmus+ finančne pomoči (ni potrebno posebej zaprositi za ta dodatek). Študenti iz socialno-ekonomsko šibkega okolja lahko ob predložitvi odločbe Centra za socialno delo zaprosijo še za dodatek k Erasmus+ finančni pomoči.

b) Druge dotacije

Pri izmenjavah preko drugih programov (kot so razpisi Slovenskega štipendijskega sklada EGP in NFM za izmenjavo na Norveškem, Islandiji ali Lichtensteinu, razpisi Likarjevega sklada za študij na TUM in drugi) veljajo pogoji glede finančne pomoči, kot so navedeni v posameznem razpisu.

 

PO IZMENJAVI

 

1. Gostujoča institucija študentu in UL FRI pošlje potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (Transcript of Records) na tuji instituciji, kjer so prikazani študentovi rezultati.

2. Študent mora v Studisu pod Mednarodne izmenjave na povezavi "Oddaja dokumentacije" oddati sledeče dokumente:

 • podpisan študijski sporazum (Learning Agreement) (Learning Agreement mora biti podpisan v razdelku Before Mobility in During Mobility s strani koordinatorja UL FRI, predstavnika tuje institucije in študenta),
 • kopijo potrdila o obdobju izmenjave, ki ga je oddal na SZMS-UL,
 • kopijo uradnega potrdila o opravljenih obveznostih v tujini (Transcript of Records) ter ostala relevantna potrdila,
 • v primeru priprave zaključnega dela neformalno poročilo o izvedenem delu, v katerega vključi število ECTS, ki jih je opravil za delo, in je podpisano s strani mentorja v tujini in mentorja na UL FRI,
 • neformalno poročilo o študiju v tujini (neformalno poročilo, ki ne sme vsebovati študentovih osebnih podatkov, je namenjeno drugim študentom, ki bodo odšli na izmenjavo).

 

Pod Opombe študent vpiše predmete na UL FRI, za katere želi, da se mu priznajo za obveznosti, opravljene na tuji instituciji, še posebej, če to ni jasno razvidno iz študijskega sporazuma (Learning Agreement) (npr. če študent ni opravil vseh predvidenih študijskih obveznosti v tujini ali če ima v predmetniku na UL FRI vpisane druge predmete kot na študijskem sporazumu). Pod Opombe lahko študent vpiše tudi morebitna druga sporočila glede priznavanja.

Dokumentacijo v Studisu mora študent oddati najkasneje tri mesece po zaključeni izmenjavi oziroma pred koncem študijskega leta, v katerem je bil na izmenjavi.

3. Vlogo za priznavanje opravljenih obveznosti v tujini obravnava Komisija za študijske zadeve UL FRI.

Sklep o tem, kateri predmeti se študentu priznajo v zameno za opravljene obveznosti v tujini, sprejme Komisija za študijske zadeve na predlog koordinatorja za mednarodne izmenjave. Študentu se priznane obveznosti vpišejo v Studis in hkrati izda sklep o priznavanju obveznosti iz tujine, o čemer je študent obveščen preko sistema Studis.

Ko so študentu priznane obveznosti, ki jih je opravil v tujini, lahko v sistemu Studis prevzame še potrdilo o priznavanju obveznosti, ki ga mora posredovati UL.

4. Študent preko spletne aplikacije SZMS-UL posreduje:

 • potrdilo o opravljeni izmenjavi (Confirmation of Erasmus+ Student Mobility),
 • podpisano zadnjo različico študijskega sporazuma (Learning Agreement),
 • končno poročilo,
 • potrdilo o jezikovnem preverjanju (preko spletnega orodja OLS),
 • potrdilo o izpitih z ocenami in kreditnimi točkami, ki jih je opravil na izmenjavi (Transcript of Records) in
 • potrdilo o priznanih predmetih na UL FRI.

 

5. Informacija o opravljeni študijski izmenjavi v tujini se vpiše v prilogo k diplomi oz. magisteriju.

 

ODPOVED ŠTUDIJSKE IZMENJAVE

 

V primeru, da študent iz katerega koli vzroka odstopi od izmenjave v tujini, je dolžan o tem obvestiti koordinatorja za mednarodne izmenjave na UL FRI (lahko po elektronski pošti). Koordinator za mednarodne izmenjave na UL FRI nato o odstopu študenta obvesti SZMS-UL in tujo institucijo.
 

OBRAZCI ZA ŠTUDIJSKE IZMENJAVE

 

 

NEFORMALNA POROČILA ZA ŠTUDIJSKE IZMENJAVE

 

Neformalna poročila študentov, ki so bili v preteklih letih na študijski izmenjavi, si lahko ogledate v spletni učilnici v predmetu Študenti na izmenjavi.


 

Mednarodne izmenjave za praktično usposabljanje

 

Študenti UL FRI lahko v tujini opravljajo tudi praktično usposabljanje, bodisi v okviru programa Erasmus+ ali drugih mednarodnih programov, v katere je vključena Univerza v Ljubljani. Razpis za praktično usposabljanje Erasmus+ je navadno na voljo na začetku koledarskega leta in se nanaša na opravljanje praktičnega usposabljanja v akademskem letu, ki sledi.
 

KDO SE LAHKO PRIJAVI

 

Na mednarodno izmenjavo za praktično usposabljanje lahko odide študent, ki izpolnjuje minimalne pogoje:

 • študent mora imeti v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na UL FRI in
 • mora imeti zaključen najmanj prvi letnik na UL FRI, če praktično usposabljanje opravlja v času, ko nima drugih študijskih obveznosti (npr. v času počitnic ali v dodatnem letu), oziroma mora biti vpisan najmanj v tretji letnik visokošolskega strokovnega študija, če praktično usposabljanje opravlja v poletnem semestru kot sestavni del študijskega programa.

 

Program Erasmus+ omogoča opravljanje praktičnega usposabljanja tudi diplomantom, ki se na izmenjavo prijavijo v zadnjem letniku študija in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi.

 

KAM LAHKO GREM

 

Študent lahko opravi Erasmus+ praktično usposabljanje v podjetjih oz. centrih izobraževanja ene od držav članic EU, na Islandiji, Lihtenštajnu, na Norveškem, v Turčiji ali v Makedoniji.

Študent si sam izbere podjetje ali center izobraževanja, kjer bi želel opravljati Erasmus+ praktično usposabljanje, ki je omejeno na najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.

Erasmus+ praktičnega usposabljanja ni mogoče opravljati v:

 

POSTOPEK PRIJAVE ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

 

1. Študent, ki želi na praktično usposabljanje v tujino preko programa Erasmus+, se prijavi na razpis v skladu z navodili v razpisu.

Razpis programa Erasmus+ je navadno v decembru za naslednje študijsko leto.

V prijavnici ni nujno izpolniti naziva organizacije, če se študent še ni odločil, kje bo opravljal praktično usposabljanje. Pri tem si izbere tudi učitelja-mentorja na UL FRI, ki mu bo svetoval pri vsebini programa praktičnega usposabljanja.

2. O izboru UL FRI s sklepom obvesti prijavljene študente po elektronski pošti.

Komisija za študijske zadeve UL FRI izbere študente, ki jim odobri odhod v tujino. Izbor se vrši primarno glede na študijski uspeh študentov in motivacijsko pismo (kriteriji izbora so podani v razpisu).

3. Študenti, ki jim je opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini odobreno, so o nadaljnjih postopkih obveščeni s strani Službe za mednarodno sodelovanje na Univerzi v Ljubljani (SZMS-UL).

SZMS-UL ureja vse v zvezi s finančnimi aspekti izmenjave.
 

PRED IZMENJAVO

 

1. Študent mora najti organizacijo, v kateri bo opravljal praktično usposabljanje.

Tematika praktičnega usposabljanja mora soditi na področje računalništva in informatike.

2. Podpis sporazuma za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships).

Študent mora z organizacijo uskladiti program praktičnega usposabljanja (pri tem mu je v pomoč mentor za izmenjavo), ki ga podpišejo študent, organizacija in koordinator na UL FRI. Kopijo podpisanega sporazuma za praktično usposabljanje mora študent posredovati na SZMS-UL.

3. Pridobitev finančne pomoči

Za opravljanje praktičnega usposabljanja preko programa Erasmus+ lahko študent zaprosi za finančno pomoč. Pri tem obdrži že obstoječe štipendije, ki jih prejema v Sloveniji.

a) Erasmus+ dotacija

Študent lahko zaprosi za Erasmus+ dotacijo preko spletne aplikacije UL.

Višina Erasmus+ finančne pomoči v času izmenjave se razlikuje od države do države, odvisno od višine življenjskih stroškov v posamezni državi. Države so tako razdeljene glede na višino življenjskih stroškov v tri skupine:

 • Skupina 1 (visoki življenjski stroški): Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska in Velika Britanija;
 • Skupina 2 (srednje visoki življenjski stroški): Belgija, Ciper, Češka republika, Grčija, Hrvaška, Islandija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija in Turčija;
 • Skupina 3 (nizki življenjski stroški): Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Poljska, Romunija in Slovaška.

 

SZMS-UL vsako leto zaprosi tudi za dodatek Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje, ki ga študenti, ki izpolnjujejo pogoje, dobijo samodejno poleg Erasmus+ finančne pomoči (ni potrebno posebej zaprositi za ta dodatek).

 

Erasmus+ finančna pomoč (in dodatek Sklada RS za razvoj kadrov in štipendije) je zaradi omejenih sredstev navadno omejena na 3 mesece in na eno praktično usposabljanje na študijsko leto (ne glede na trajanje).
 

PO POVRATKU S PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

 

1. Študent mora v Studisu pod Mednarodne izmenjave na povezavi "Oddaja dokumentacije" oddati sledeče dokumente:

 • v celoti izpolnjen in potrjen sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships), ki vključuje tudi oceno praktičnega usposabljanja;
 • zaključno poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju napisano v angleškem jeziku, podpisano s strani delovnega mentorja v organizaciji, če študent uveljavlja praktično usposabljanje v tujini kot sestavni del študijskega programa (le za študente visokošolskega strokovnega študija in predmet Delovna praksa).

Dokumentacijo v Studisu mora študent oddati najkasneje tri mesece po zaključeni izmenjavi oziroma pred koncem študijskega leta, v katerem je bil na izmenjavi.

2. Vlogo za priznavanje opravljenega praktičnega usposabljanja v tujini obravnava Komisija za študijske zadeve UL FRI.

Sklep o priznavanju praktičnega usposabljanja v tujini sprejme Komisija za študijske zadeve na predlog koordinatorja za mednarodne izmenjave. Študentu se priznane obveznosti vpišejo v Studis (le za študente visokošolskega strokovnega študija in predmet Delovna praksa) in hkrati izda sklep o priznavanju obveznosti iz tujine, o čemer je študent obveščen preko sistema Studis.

3.  V primeru izmenjave po programu Erasmus+ študent prek spletne aplikacije SZMS-UL posreduje:

 • potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju (Learning Agreement for Traineeships),
 • končno poročilo,
 • potrdilo o jezikovnem preverjanju (preko spletnega orodja OLS) in
 • potrdilo o priznavanju prakse (če boste za opravljeno prakso prejeli ECTS točke).

4. Informacija o opravljenem praktičnem usposabljanju v tujini se vpiše v prilogo k diplomi oz. magisteriju.

 

OCENA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

 

Če je študent vpisan na visokošolski strokovni študij, se mu v tujini opravljeno praktično usposabljanje prizna kot sestavni del študijskega programa, ki ga študent sicer opravlja na matični instituciji (predmet Delovna praksa). Za uspešno opravljeno praktično usposabljanje dobi študent oceno, ki jo mentor v podjetju, kjer je študent opravil praktično usposabljanje, vpiše v Sporazum za praktično usposabljanje (razdelek After the Mobility). Pridobljena ocena je številčna od 1 (slabo) do 5 (odlično) in se prevede v veljavni sistem ocenjevanja na Univerzi v Ljubljani.
 

ODPOVED PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

 

V primeru, da študent iz katerega koli vzroka odstopi od izmenjave in opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini, je dolžan o tem obvestiti koordinatorja za mednarodne izmenjave na UL FRI (lahko po elektronski pošti). Koordinator za mednarodne izmenjave na UL FRI nato o odstopu študenta obvesti SZMS-UL. Študent mora o odstopu obvestiti tudi organizacijo v tujini, če se je z njo že dogovarjal za opravljanje praktičnega usposabljanja.

 

OBRAZCI ZA IZMENJAVE ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

 

 

KORISTNE POVEZAVE ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

 

Mednarodna potka: Praksa v tujini

Karierni centri Univerze v Ljubljani (KC UL) so pripravili pot Mednarodna potka: Praksa v tujini, s pomočjo katere si lahko študenti pripravite načrt iskanja prakse in priprave na prakso.

 

Praksa, še posebej praksa v tujini, je odlično dopolnilo vašega življenjepisa. Vsak potencialni delodajalec si želi zaposliti nekoga, ki ima izkušnje. V današnjem globalnem svetu pa so izkušnje dela v mednarodnem okolju še bolj cenjene.


Vendar želja po odhodu še ni dovolj, zato vam v KC UL svetujejo, da si pripravite načrt iskanja prakse in priprave na prakso. Da bi vam olajšali delo, so vam pripravili “plonk listek”, ki vključuje različne aktivnosti (tako nujne kot izbirne), ki vam bodo v pomoč pri izpolnitvi vaše želje opraviti prakso v tujini.

"Plonk listek" najdete v POPR-u, v sklopu funkcionalnosti poimenovanih Poti. Poti so orodje, ki vam pomaga pri pridobivanju novih znanj, razvoju spretnosti ali vas poglobljeno informira o določenem področju. Pot, ki so jo poimenovali, Mednarodna potka: Praksa v tujini, bo vaš kažipot aktivnosti na poti do nastopa prakse v tujini.

Vabijo vas, da v POPRu poiščete pot, se prijavite in začnete obiskovati predlagane aktivnosti.


Kako se prijavite?
Če že veste, da bo obisk poti za vas uporaben, se nanjo lahko prijavite s klikom semle. Če ste študenti, pa še niste seznanjeni s POPR-om, se najprej vpišite s svojo digitalno UL identiteto, da boste lahko dostopali do ponudbe KC UL.

 

Portal GoinGlobal

Z aprilom 2017 je študentom in diplomantom UL ponovno omogočen brezplačen dostop do portala GoinGlobal, ki predstavlja odličen vir koristnih informacij pri iskanju študijskih praks oziroma pripravništev v tujini.

Na portalu lahko najdete:

 • globalni iskalnik po prostih delovnih mestih, pripravništvih oz. praksah, ki akumulira podatke z velikega števila drugih zaposlitvenih portalov (več kot 16 milijonov prostih delovnih mest);
 • dostop do kariernih vodičev po več kot 40 državah, kjer so navedeni podrobni podatki o virih za iskanje prostih delovnih mest, vizah in delovnih dovoljenjih, najboljših zaposlovalcih in trgu dela na splošno ter stroških bivanja. Navedeni so tudi primeri motivacijskih pisem in CV-jev v angleškem in lokalnem jeziku, nasveti, kako se pripraviti na razgovor, podatki o poslovnem bontonu v državi, višini plač ipd.;
 • dostop do poslovnega imenika, kjer so predstavljeni profili več kot 450.000 poslovnih subjektov iz 196 držav;
 • dostop do člankov na temo pridobivanja delovnih izkušenj v mednarodnem okolju itd.

 

Dostop do portala je možen z vseh stacionarnih računalnikov na fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani preko povezave https://online.goinglobal.com/. Z gumbom »Create Account« si lahko med dostopanjem preko univerzitetnega omrežja ustvarite osebni račun ter nato do vsebin dostopate s katere koli lokacije (oddaljeni dostop). V primeru težav z dostopom se lahko obrnete na karierno svetovalko Sašo Radusinović (aleksandra.radusinovic@uni-lj.si; tel.: 01/241 86 84). Kreiranje accounta v času, ko smo doma in ni mogoče dostopati do stacionarnih računalnikov na fakulteti se nahaja v priponki.
 

Univerza v Ljubljani vas obvešča, da ima podjetje GoinGlobal sedež v ZDA: v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB) boste s prijavo na portal GoinGlobal svoje osebne podatke iznesli v tretjo državo (v državo, ki nima sedeža in ni registrirana v državi članici EU ali EGP ali zanjo kako drugače ne velja njen pravni red). 

 

Portal ErasmusIntern.org

Portal za Erasmus+ prakse ErasmusIntern.org združuje ponudnike praktičnega usposabljanja in študente, ki iščejo priložnosti za praktično usposabljanje v tujini.

 

Druge povezave

Druge koristne povezave za praktično usposabljanje (pri tem študente opozarjamo naj bodo nadvse previdni pri morebitnih storitvah posredniških agencij):

 

Pomembni podatki

 

 

Podatki o koordinatorju na domači instituciji

 

Kadar izpolnjujete prijavo na tujo institucijo (host institution), morate napisati tudi podatke o koordinatorju za mednarodne izmenjave na domači instituciji (home institution).

 

Koordinator na univerzi (Institutional Coordinator):

 Ms. Bibi Ovaska Presetnik, International Office at UL

 University of Ljubljana

 Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana

 Phone: +386 1 2418 594

 Fax: +386 1 2418 593

 E-mail: student.office@uni-lj.si

 

Koordinator na fakulteti (Departmental Coordinator):

 Vesna Gračner, International Exchange Coordinator at UL FRI

 Faculty of Computer and Information Science

 Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana

 Phone: +386 1 479 8249

 E-mail: izmenjave@fri.uni-lj.si

 

Erasmus+ ID koda

Erasmus+ ID koda Univerze v Ljubljani (vaše domače institucije) je SI LJUBLJA01.

Številka Erasmus+ listine Univerze v Ljubljani “Erasmus Charter for Higher Education” (ECHE) je 65996-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE.

Področje študija je Information and Communication Technologies (ICTs), pripadajoča ISCED koda področja (Subject Area Code) pa 061.

 

Pomembne povezave

 

 

Kontaktni podatki

 

Email: izmenjave@fri.uni-lj.si

 

 

Vesna Gračner

Vodja mednarodne pisarne in koordinatorka za mednarodne izmenjave

Email: izmenjave@fri.uni-lj.si

Telefon: +386 1479 8249

Govorilne ure: torek med 10.00 in 11.00 po Zoomu (https://uni-lj-si.zoom.us/j/98825527137)

Prostor: R3.04

 

strok. sod. mag. Ksenija Rozman

pomočnik Koordinatorja za mednarodne izmenjave

Email: ksenija.rozman@fri.uni-lj.si

Telefon: +386 1479 8282

Govorilne ure: torek med 10.00 in 11.00 po Zoomu (https://uni-lj-si.zoom.us/j/98825527137)

Prostor: R3.73