Razpis za KRATKOROČNO MOBILNOST DOKTORSKIH ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA IN/ALI PRAKSE v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2023/2024

Objavljeno: MAJ 2023

 

V okviru programa Erasmus+ lahko doktorski študenti UL FRI del svojih rednih študijskih obveznosti, praktičnega usposabljanja, raziskovalnega dela ali pripravo doktorske naloge opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, saj se v okviru tega programa izvajajo Erasmus+ kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov. V ta namen UL FRI objavlja razpis v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2023/2024.

 

Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2024

 

Na razpis se študent prijavi s prijavnim obrazcem in obveznimi prilogami vsaj  1,5 meseca pred začetkom mobilnosti.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi s prijavnim obrazcem, ki vsebuje tudi obvezne priloge. Prijavni obrazec skupaj z obveznimi prilogami odda po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Vprašanja in odgovori objavljeni na spletni strani UL:

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/erasmus_kratkotrajne_mobilnosti_doktorskih_studentov/pogosta_vprasanja_in_odgovori/

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ UTRECHTSKE MREŽE ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE

Objavljeno: JANUAR 2024

 

Utrechtska mreža objavlja razpis za podelitev do 20 štipendij v višini 1200 € za študente ali mlade raziskovalce na eni od univerz Utrechtske mreže. Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela (ki lahko vključujejo tudi redna predavanja) na 2. ali 3. stopnji študija. Prijavijo se lahko magistrski ali doktorski študenti, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+, npr. zaradi krajšega obdobja mobilnosti). Prednost imajo študenti 3. stopnje. Mobilnost si študenti organizirajo sami na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Minimalna doba trajanja mobilnosti je 4 tedne. Mobilnost mora biti izvedena v obdobju od 1. 5. 2024 do 31. 3. 2025.

 

Prijavno dokumentacijo, ki vsebuje:

 • prijavni obrazec,
 • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
 • priporočilno pismo (domačega profesorja) v angleškem jeziku,
 • potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (izda ga profesor ali gostujoča univerza),

 

morajo študenti oziroma mladi raziskovalci posredovati na elektronski naslov urska.ravnik@uni-lj.si in po pošti Službi za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 25. 2. 2024. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

Univerza v Ljubljani bo za štipendije nominirala do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

 

Več informacij na https://utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave, ki jo pošljejo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 25. 2. 2024.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ LIKARJEVEGA SKLADA ZA LETO 2024/2025

Objavljeno: DECEMBER 2023

 

Likarjev sklad je objavil razpis za pridobitev štipendije za študij na Tehniški univerzi München (TUM) v študijskem letu 2024/2025.

 

Razpis ponuja štipendije za študente na 2. in 3. stopnji za študij inženirskih znanosti na TUM s pričetkom v zimskem semestru 2024/2025 za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem študijskem letu.

 

Več informacij o samem razpisu in pogojih se nahaja v priponki. Prijave na razpis sprejema Fakulteta za strojništvo UL, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, do vključno 8. 3. 2024.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Fakulteto za strojništvo UL v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave, ki jo pošljejo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 8. 3. 2023.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ SLOVAŠKE VLADE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025Objavljeno: NOVEMBER 2023

 

Slovaška vlada razpisuje štipendije za študijsko leto 2024/2025 za izmenjave študentov na 1., 2. in 3. stopnji. Za Slovenijo je razpisano skupno 20 mesecev izmenjav, pri čemer je ena oseba na izmenjavi lahko od 3 mesecev do 10 mesecev.

 

Prijavno dokumentacijo pošljite po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si najkasneje do nedelje, 10. 3. 2024.

 

Razpis, vse informacije in navodila glede prijave so objavljene na spletni strani Bilateral Schoolarships for 2024/2025

 

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Slovaške.

 

Dodatne informacije prejmete tudi pri lektorici slovaškega jezika na FF UL gospe Hani Lacovi (hana.lacova@ff.uni-lj.si).

 

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave, ki jo pošljejo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis, navedejo inštitucijo, na katero želijo oditi, priložijo predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 10. 3. 2024.

 


 

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV NA UNIVERZI KNU V JUŽNI KOREJI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MKM V 2024/2025

Objavljeno: MAREC 2024

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2022 - 2025 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost študentov z namenom študija (SMS) na Kyungpook National University, College of IT Engineering (Južna Koreja).

 

1.    Upravičeni prijavitelji in pogoji za prijavo

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo na Kyungpook National University, College of IT Engineering:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI,
 • je v času mobilnosti vpisan v dodiplomski študij, najmanj v 2. letnik ali na doktorski študij (prijava ni mogoča za magistrski študij)
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00.
   

Pri pogojih za izmenjavo velja pravilnik za Mednarodne študijske izmenjave in praktično usposabljanje.

 


2.    Trajanje posamezne mobilnosti in število mest

Razpisana so naslednja prosta mesta:


•    Kyungpook National University, College of IT Engineering (Južna Koreja) v zimskem ali poletnem semestru študijskega leta 2024/2025. Na voljo je eno mesto.

 

 

3.    Erasmus+ finančna dotacija
Študenti so upravičeni do povračila naslednjih stroškov:

 • 120 dni za bivanje, skupaj maksimalno 2.800€,
 • povračilo za pot do maksimalno 1.500€.

 

Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti, udeležencem se povrne tudi strošek vizuma.

 

4.    Postopek prijave in izbor

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda:

 • prošnjo Prijava na študijsko izmenjavo v tujini, kateri obvezno priloži:
  • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh) in
  • predviden program dela na gostujoči instituciji (seznam predmetov, ki jih bo opravljal, ali program dela v okviru doktorske disertacije).
    

Prijave sprejemamo le preko informacijskega sistema Studis (nova prošnja Prijava za študijsko izmenjavo v tujini). Rok za prijave je do vključno petka, 29. 3. 2024.

 

Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidata za mobilnost ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 30. 4. 2024. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh, motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika) ter predviden program dela v času izmenjave. Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.


Morebitne ugovore zoper sklepe javnega razpisa lahko prijavitelji oddajo pri pristojni komisiji, v roku 8 dni od vročitve sklepa. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijave študentov in postavljena merila za ocenjevanje vlog.

 

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na Mednarodno pisarno preko emaila erasmus@fri.uni-lj.si ali na govorilnih urah v R3.04 vsak torek od 10. do 11. ure.

 


 

RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJI UNIVERZ AEN (AVSTRALIJA), MAUI (ZDA) IN REARI-RJ (BRAZILIJA) ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Objavljeno: JANUAR 2024

 

Univerza v Ljubljani (UL) kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave s konzorciji univerz AEN (Avstralija), MAUI (ZDA) in REARI-RJ (Brazilija) za obdobje enega do dveh semestrov oziroma 2 mesti.

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

 

Razpisi in prijavna dokumentacija:

 

Prijave na razpise sprejema Služba za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 12. 2. 2024. Kontakt na UL je elektronski naslov intern.office@uni-lj.si.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) poslati tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 12. 2. 2024.

 


 

Razpis za študijske izmenjave V PARTNERSKIH DRŽAVAH REGIJE 13 IN 14 TER V TRETJIH DRŽAVAH, KI NISO PRIDRUŽENE PROGRAMU ERASMUS+ ZA študijskO letO 2024/2025

Objavljeno: DECEMBER 2023

 

Študenti UL FRI lahko del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, in sicer v partnerskih državah regije 13 in 14 ter v tretjih državah, ki niso pridružene programu Erasmus+, saj se v okviru tega programa izvajajo Erasmus+ študijske izmenjave. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v partnerskih državah regije 13 in 14 ter v tretjih državah, ki niso pridružene programu Erasmus+ za študijsko leto 2024/2025.

 

Na razpis se študent prijavi s prijavnim obrazcem, ki vsebuje tudi obvezne priloge.

 

Rok za prijavo na razpis je do vključno 16. 1. 2024 do 12. ure po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi s prijavnim obrazcem, ki vsebuje tudi obvezne priloge. Prijavnemu obrazcu mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami). Prijavni obrazec skupaj z obveznimi prilogami odda po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 


 

Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2024/2025

Objavljeno: DECEMBER 2023

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, saj se v okviru tega programa izvajajo Erasmus+ študijske izmenjave. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2024/2025.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 16. 1. 2024. V primeru oddaje prijavnega obrazca iz priloge tega razpisa je rok za oddajo 16. 1. 2024 do 12. ure po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

V primeru, ko informacijski sistem Studis študentu ne omogoča oddaje prošnje za prijavo na študijsko izmenjavo v tujini, lahko kandidat izjemoma izpolni prijavni obrazec iz priloge tega razpisa. Prijavnemu obrazcu mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

Navodila za prijavo za študente interdisciplinarnih študijskih programov, ki jih izvaja UL FRI z UL FE in z UL FMF (Multimedija ter Računalništvo in matematika)

 

Razpis bo predstavljen tudi v okviru sejma STUDY ABROAD FAIR, ki bo v torek, 12. 12. 2023, in sicer ob 11. uri v predavalnici P04.

 


 

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ASISTENTOV, ASISTENTOV Z DOKTORATOM IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV (PEDAGOŠKIH DELAVCEV) ZA 2023-24

 

Vabimo vas k prijavi na razpis za mobilnosti v okviru ukrepa RSF B.II.3 (Razvoj in krepitev sodelovanja v okviru transnacionalnih učnih skupnosti). Asistenti, asistenti z doktoratom, visokošolski učitelji lahko v tujino odidete od minimalno 3 do maksimalno 4 mesece. 

 

Za prijavo na razpis sledite Razpisu in pojasnilom UL.

 

Dokumentacija za prijavo:

V kolikor sporazuma ni mogoče podpisati se za prijavo odda:

            in

 

Po zaključku mobilnosti zaposleni odda:

 

Za drugi krog prijav pošljite prijavo do 25.5.2023 na izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Razpis je odprt do 15.7.2024 oz. do porabe sredstv. Mobilnost se mora zaključiti najkasneje do 30.11.2024.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ SLOVAŠKE VLADE ZA POLETNI SEMESTER ŠTUDIJSKEGA LETA 2023/2024Objavljeno: OKTOBER 2023

 

Nacionalni štipendijski program Slovaške Republike razpisuje štipendije za študijsko ali raziskovalno mobilnost na slovaških univerzah v poletnem semestru študijskega leta 2023/2024 za študente magistrskega, doktorskega in postdoktorskega študija.

 

Rok za prijavo je 31. 10. 2023 do 16.00.

 

Naslednji rok za prijavo na štipendije za celotno študijsko leto 2024/25 bo 30. 4. 2024.

 

Vloge za štipendije oddajte na povezavi www.stipendia.sk oziroma na www.scholarships.sk.

 

Za vprašanja o Nacionalnem študijskem programu se obrnite na koordinatorico go. Silvio Lipovská, nsp-foreign2@saia.sk.

 

Vse nadaljnje informacije o razpisu se nahajajo na povezavi: https://www.scholarships.sk/en/news/call-for-applications-deadline-31-10-23-is-open.

 

Dodatne informacije prejmete tudi pri lektorici slovaškega jezika na FF UL gospe Hani Lacovi (hana.lacova@ff.uni-lj.si).

 

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Slovaške.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave, ki jo pošljejo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis, navedejo inštitucijo, na katero želijo oditi, priložijo predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 31. 10. 2023.

 


 

Naknadni razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za poletni semester študijskega leta 2023/2024

Objavljeno: SEPTEMBER 2023

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ v poletnem semestru študijskega leta 2023/2024. Naknadno prijavo na razpis lahko oddajo študenti, ki bi želeli opravljati študijsko izmenjavo v poletnem semestru študijskega leta 2023/2024 in se na prvotni razpis niso prijavili. Študenti UL FRI lahko del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ v poletnem semestru študijskega leta 2023/2024.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis. Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 20. 9. 2023.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo (v slovenskem jeziku) na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024Objavljeno: JUNIJ 2023

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2023/2024, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti najkasneje do vključno 30. 6. 2024. Mobilnost učnega osebja (Staff Mobility for Teaching (and Training) – STA (STAT)) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti (in usposabljanja) na eni izmed partnerskih institucij UL FRI v tujini ali na daljavo.

 

V okviru tega razpisa je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena od 1. 10. 2023 do najkasneje 30. 6. 2024.

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti vsaj 8 ur poučevanja na teden.

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja v kombinaciji z aktivnostjo usposabljanja (STAT) med istim obdobjem v tujini, se obremenitev poučevanja zmanjša na 4 ure poučevanja na teden. Namen usposabljanja pedagoškega osebja (v kombinaciji s poučevanjem) je razvijati pedagoške spretnosti in spretnosti na področju oblikovanja učnih načrtov.

 

Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja sorazmerno s trajanjem mobilnosti v tistem tednu (1,6 pedagoške ure na dan pri STA in 0,8 pedagoške ure na dan pri STAT).

 

Učitelji se morajo že ob prijavi odločiti kateri tip mobilnosti bodo izvedli.

 

Skupno trajanje obdobja mobilnosti v okviru tega razpisa ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna delovna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni). Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati strnjeno.

 

V okviru tega razpisa lahko zaposleni zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za skupno največ 60 dni mobilnosti. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti (potni stroški in stroški bivanja v tujini), skladno z obračunanim potnim nalogom.

 

Zaposleni lahko obdobje fizične mobilnosti kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 2 meseca, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Pogoj za financiranje mobilnosti je, da se zaposleni za čas mobilnosti nahaja v kraju gostujoče institucije.

 

V okviru tega razpisa veljajo pri odobritvi Erasmus+ financiranja za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) naslednje omejitve:

 • odobrenim prijaviteljem (učiteljem UL in gostujočim strokovnjakom) se odobri Erasmus+ STA financiranje za največ 30 dni (izključujoč dneve za pot),
 • izjema so učitelji, ki potrebujejo daljšo mobilnost za namen habilitacije. Tem učiteljem, se na podlagi potrdila, podpisanega s strani dekana in kadrovske službe odobri financiranje za največ 60 dni,
 • učitelj lahko izvede več mobilnosti do skupne vsote 30 dni (izključujoč dneve za pot), a na posamezni instituciji le po eno mobilnost,
 • ker se mobilnosti v okviru tega projekta financirajo iz projekta 2022, se v maksimalno kvoto 60 dni Erasmus+ mobilnosti na zaposlenega prišteva že izvedena mobilnost v okviru razpisa Erasmus+ mobilnosti za namen poučevanja v študijskem letu 2022/2023 (upošteva se poročano in ne le financirano obdobje). Skupno trajanje izvedene Erasmus+ mobilnosti za osebje v študijskem letu 2022/2023 in 2023/2024 torej ne sme presegati 60 dni (izključujoč dneve za pot).

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) pošljite po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si najkasneje do srede, 23. 8. 2023.

 

Razpisna dokumentacija:

 • Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) 2023/2024

 


 

Razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2022/2023

Objavljeno: APRIL 2022

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI opravijo praktično usposabljanje. V ta namen UL FRI objavlja razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2022/2023.

 

Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2023

 

Na razpis se študent prijavi z oddajo prijave, ki vsebuje vse obvezne priloge, ki so navedene v razpisu. Prijavo z vsemi obveznimi prilogami mora študent oddati vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Rok za prijavo na razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. 7. 2023.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi z oddajo prijavnice, ki vsebuje vse obvezne priloge in jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Prijavnici mora študent obvezno priložiti:

-    originalno potrjen (podpisan in ožigosan) Erasmus+ sporazum za praktično usposabljanje (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship);
-    motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh, lahko v slovenskem jeziku);
-    veljavno potrdilo o vpisu, ki ne sme biti starejše od dveh tednov.

 

POMEMBNO:

Skladno s 6. odstavkom 5. poglavja razpisa je dejansko število odobrenih financiranih mesecev praktičnega usposabljanja na posameznega študenta omejeno na 4 mesece, saj UL ni prejela dovolj sredstev za izvedbo vseh zaprošenih mobilnosti.

 


 

Razpis za KRATKOROČNO MOBILNOST DOKTORSKIH ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA IN/ALI PRAKSE v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2021/2022

 

Objavljeno: DECEMBER 2021 // Posodobljeno: SEPTEMBER 2022

 

V okviru programa Erasmus+ lahko doktorski študenti UL FRI del svojih rednih študijskih obveznosti, praktičnega usposabljanja, raziskovalnega dela ali pripravo doktorske naloge opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, saj se v okviru tega programa izvajajo Erasmus+ kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov. V ta namen UL FRI objavlja razpis v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2021/2022.

 

Upravičeno obdobje tega razpisa je od 14. 2. 2022 do 31. 5. 2023

 

Na razpis se študent prijavi s prijavnim obrazcem in obveznimi prilogami vsaj 30 dni prej in ne več kot 60 dni pred začetkom mobilnosti.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi s prijavnim obrazcem, ki vsebuje tudi obvezne priloge. Prijavni obrazec skupaj z obveznimi prilogami odda po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Vprašanja in odgovori objavljeni na spletni strani UL:

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/erasmus_kratkotrajne_mobilnosti_doktorskih_studentov/pogosta_vprasanja_in_odgovori/

 


 

RAZPIS ŠTUDIJSKIH IZMENJAV NA UNIVERZAH iz 3. SVETA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

Objavljeno: FEBRUAR 2023

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja razpis za študijske izmenjave na spodaj navedenih gostujočih partnerskih institucijah:

 

 • Nantong University, School of Information Science and Technology (Kitajska),
 • Tohoku University, School of Engineering (Japonska),
 • Kyungpook National University, College of IT engineering (Južna Koreja),
 • National Taiwan University (Tajvan),
 • National Tsing Hua University (Tajvan),
 • University of Washington (Združene države Amerike),

 

 za obdobje enega semestra. Na voljo je eno mesto (razen za KNU so na voljo 4 mesta) za semestrsko izmenjavo na posamezni gostujoči univerzi, na obeh stopnjah študija skupaj, dodiplomskem ali magistrskem študiju.

 

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI,
 • študent mora pred izmenjavo uspešno zaključiti najmanj eno leto študija na UL FRI (oz. opraviti najmanj 60 ECTS obveznosti),
 • na trenutno vpisani stopnji študija ima skupaj opravljenih 30 ECTS ali manj obveznosti s predhodnih mednarodnih študijskih izmenjav,
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00.

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti, zdravstvenega zavarovanja ter drugi osebni stroški, so obveznost izbranih študentov. Štipendije niso na voljo.

 

V prijavi na ta razpis mora študent navesti oz. priložiti naslednje:

 • okvirno obdobje izmenjave (zimski semester je od začetka septembra do konca decembra, poletni semester pa od začetka marca do konca junija, možna je tudi celoletna izmenjava),
 • predlog predmetov, ki jih študent namerava opraviti na gostujoči instituciji (seznam predmetov za letošnje študijsko leto je na voljo na spletnih straneh gostujočih institucij),
 • ime mentorja za izmenjavo, ki bo študentu svetoval pri izmenjavi in izboru predmetov (katerikoli učitelj na UL FRI),
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh).

 

Prijave sprejemamo preko informacijskega sistema Studis (nova prošnja Prijava za študijsko izmenjavo v tujini). Rok za prijave je do vključno srede, 15. 2. 2023.

 

Na podlagi prejetih prijav bo Komisija za študijske zadeve UL FRI izbrala kandidate za izmenjavo ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 8. 3. 2023. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh in motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika). Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Izbrani študenti lahko zaprosijo za štipendijo za izmenjavo tudi na razpisih, ki jih objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 

Dodatne informacije o gostujočih partnerskih univerzah.

 


 

RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJI UNIVERZ AEN (AVSTRALIJA), MAUI (ZDA) IN REARI-RJ (BRAZILIJA) ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

Objavljeno: JANUAR 2023

 

Univerza v Ljubljani (UL) kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave s konzorciji univerz AEN (Avstralija), MAUI (ZDA) in REARI-RJ (Brazilija) za obdobje enega do dveh semestrov.

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

 

Razpisi in prijavna dokumentacija:

 

Prijave na razpise sprejema Služba za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 7. 2. 2023. Kontakt na UL je elektronski naslov intern.office@uni-lj.si.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) poslati tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 7. 2. 2023.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ UTRECHTSKE MREŽE ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE

Objavljeno: DECEMBER 2022

 

Utrechtska mreža objavlja razpis za podelitev do 20 štipendij v višini 1000 € za študente ali mlade raziskovalce za čas od 1 do 6 mesecev na eni od univerz Utrechtske mreže. Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela (ki lahko vključujejo tudi redna predavanja) na 2. ali 3. stopnji študija. Prijavijo se lahko magistrski ali doktorski študenti, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+, npr. zaradi krajšega obdobja mobilnosti). Prednost imajo študenti 3. stopnje. Mobilnost si študenti organizirajo sami na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Mobilnost mora biti izvedena v obdobju med 1. 4. 2023 in 31. 3. 2024.

 

Prijavno dokumentacijo, ki vsebuje:

 • prijavni obrazec,
 • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
 • priporočilno pismo (domačega profesorja) v angleškem jeziku,
 • potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (izda ga profesor ali gostujoča univerza),

 

morajo študenti oziroma mladi raziskovalci posredovati na elektronski naslov urska.ravnik@uni-lj.si in po pošti Službi za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 1. 2. 2023. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

Univerza v Ljubljani bo za štipendije nominirala do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

 

Več informacij na http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave, ki jo pošljejo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 1. 2. 2023.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ LIKARJEVEGA SKLADA ZA LETO 2023/2024

Objavljeno: DECEMBER 2022

 

Likarjev sklad je objavil razpis za pridobitev štipendije za študij na Tehniški univerzi München (TUM) v študijskem letu 2023/2024.

 

Razpis ponuja štipendije za študente na 2. in 3. stopnji za študij inženirskih znanosti na TUM s pričetkom v zimskem semestru 2023/2024 za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem študijskem letu.

 

Več informacij o samem razpisu in pogojih se nahaja v priponki. Prijave na razpis sprejema Fakulteta za strojništvo UL, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, do vključno 10. 3. 2023.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Fakulteto za strojništvo UL v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave, ki jo pošljejo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 10. 3. 2023.

 


 

Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2023/2024

Objavljeno: DECEMBER 2022

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, saj se v okviru tega programa izvajajo Erasmus+ študijske izmenjave. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2023/2024.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 16. 1. 2023. V primeru oddaje prijavnega obrazca iz priloge tega razpisa je rok za oddajo 16. 1. 2023 do 12. ure po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

V primeru, ko informacijski sistem Studis študentu ne omogoča oddaje prošnje za prijavo na študijsko izmenjavo v tujini, lahko kandidat izjemoma izpolni prijavni obrazec iz priloge tega razpisa. Prijavnemu obrazcu mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

Navodila za prijavo za študente interdisciplinarnih študijskih programov, ki jih izvaja UL FRI z UL FE in z UL FMF (Multimedija ter Računalništvo in matematika)

 

Predstavitev mednarodnih izmenjav in razpisa za Erasmus+ mobilnost z dne 14. 12. 2022.

 


 

razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V ŠVICI IN VELIKI BRITANIJI v okviru programa Erasmus+ za ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023Objavljeno: DECEMBER 2022

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) na visokošolskih partnerskih institucijah v Švici in Veliki Britaniji v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2022/2023. Mobilnost učnega osebja (Staff Mobility for Teaching (and Training) – STA (STAT)) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti (in usposabljanja) na partnerski instituciji v tujini ali na daljavo.

 

V okviru tega razpisa je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena od 1. 1. 2023 do najkasneje 30. 9. 2023.

 

Zaposleni mora izvajati mobilnost na partnerski instituciji v Švici in v Veliki Britaniji. Prijavitelj ne sme imeti stalnega prebivališča v izbrani državi mobilnosti.

 

Pogoj za izvedbo mobilnosti je podpisan medinstitucionalni sporazum med visokošolsko institucijo v Švici in Veliki Britaniji in UL FRI, ki mora biti sklenjen pred začetkom mobilnosti. Ob prijavi mora imeti zaposlen že izbrano visokošolsko institucijo za izvedbo mobilnosti.

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti vsaj 8 ur poučevanja na teden.

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja v kombinaciji z aktivnostjo usposabljanja (STAT) med istim obdobjem v tujini, se obremenitev poučevanja zmanjša na 4 ure poučevanja na teden. Namen usposabljanja pedagoškega osebja (v kombinaciji s poučevanjem) je razvijati pedagoške spretnosti in spretnosti na področju oblikovanja učnih načrtov.

Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja sorazmerno s trajanjem mobilnosti v tistem tednu (1,6 pedagoške ure na dan pri STA in 0,8 pedagoške ure na dan pri STAT).

 

Učitelji se morajo že ob prijavi odločiti kateri tip mobilnosti bodo izvedli.

 

Skupno trajanje obdobja mobilnosti v okviru tega razpisa ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna delovna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Erasmus+ financiranje je omejeno na največ 5 dni mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni). Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati strnjeno.

 

V okviru tega razpisa lahko zaposleni zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za skupno največ 5 dni mobilnosti in dodatno za največ 2 (oziroma 4 dni v primeru zelenega potovanja) dni za pot. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti (potni stroški in stroški bivanja v tujini), skladno z obračunanim potnim nalogom.

 

Zaposleni lahko obdobje fizične mobilnosti kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 2 meseca, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Pogoj za financiranje mobilnosti je, da se zaposleni za čas mobilnosti nahaja v kraju gostujoče institucije.

 

Pri razpisu velja omejitev ene STA/STAT mobilnosti zaposlenega v okviru projekta Erasmus+ 2022/2023.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) pošljite po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si najkasneje do nedelje, 18. 12. 2022.

 

V primeru, da na UL ne bodo prejeli zadostnega števila vlog, bo razpis odprt do zapolnitve prostih mest oziroma do porabe razpoložljivih sredstev in najkasneje do zaključka upravičenosti razpisa. Pogoj za oddajo naknadne prijave (po 20. 12. 2022) je že sklenjen Erasmus+ sporazum za mobilnost osebja z namenom poučevanja / in usposabljanja (ki se priloži prijavi) in oddaja prijave vsaj 14 dni pred začetkom mobilnosti po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Naknadne vloge se bodo na UL FRI in na UL obravnavale glede na datum prejema prijave.

 

Razpisna dokumentacija:

 • Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v Švici in Veliki Britaniji za študijsko leto 2022/2023

 


 

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v partnerskih državah Švica in Velika Britanija v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2022/2023

Objavljeno: DECEMBER 2022

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v partnerskih državah Švica in Velika Britanija v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2022/2023. Mobilnost osebja za namen usposabljanja (Staff Mobility for Training - STT) se nanaša na mobilnost neakademskega osebja visokošolskih institucij z namenom lastnega usposabljanja (usposabljanje v tujini, izobraževalni obiski na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov in podobno).


Organizacija gostiteljica mora biti visokošolska institucija ali katerakoli javna ali zasebna organizacija ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, s sedežem v Švici ali Veliki Britaniji.

 

V okviru tega razpisa je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena od 1. 1. 2023 do najkasneje 30. 9. 2023.
 
Zaposleni mora izvajati mobilnost v sodelujoči programski državi in ne sme imeti stalnega prebivališča v izbrani državi mobilnosti. Na ta razpis ni mogoče prijaviti mobilnosti, ki vključujejo udeležbo na konferencah v tujini.
 
Skupno trajanje obdobja mobilnosti v okviru tega razpisa ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna delovna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Erasmus+ financiranje je omejeno na največ 5 dni mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni). Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati strnjeno.
 
V okviru tega razpisa lahko zaposleni zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za skupno največ 5 dni mobilnosti in dodatno za največ 2 (oziroma 4 dni v primeru zelenega potovanja) dni za pot. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti (potni stroški in stroški bivanja v tujini), skladno z obračunanim potnim nalogom.
 
Zaposleni lahko obdobje fizične mobilnosti kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 2 meseca, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Pogoj za financiranje mobilnosti je, da se zaposleni za čas mobilnosti nahaja v kraju gostujoče institucije.

 

Pri razpisu velja omejitev ene STT mobilnosti zaposlenega v okviru projekta Erasmus+ 2022/2023.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom usposabljanja pošljite po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si najkasneje do nedelje, 18. 12. 2022.


V primeru, da na UL ne bodo prejeli zadostnega števila vlog, bo razpis odprt do zapolnitve prostih mest oziroma do porabe razpoložljivih sredstev in najkasneje do zaključka upravičenosti razpisa. Pogoj za oddajo naknadne prijave (po 20. 12. 2022) je že sklenjen Erasmus+ sporazum za mobilnost osebja z namenom usposabljanja (ki se priloži prijavi) in oddaja prijave vsaj 14 dni pred začetkom mobilnosti po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Naknadne vloge se bodo na UL FRI in na UL obravnavale glede na datum prejema prijave.

 

Razpisna dokumentacija:
•    Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen usposabljanja v Švici in Veliki Britaniji za študijsko leto 2022/2023

 


 

razpis za študentski individualni raziskovalni projekt

Objavljeno: MAREC 2022

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za študentski individualni raziskovalni projekt za študijsko leto 2021/2022. Na razpis se lahko prijavijo študenti prve in druge stopnje, ki jih zanima priprava in izvedba individualnega raziskovalnega projekta skupaj z eno od članic zveze EUTOPIA.

 

Razpis je objavljen na spletni strani UL in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 29. 7. 2022.

 

Prijave in koordinacijo vodijo v MRRC EUTOPIA. Za več informacij se študenti obrnejo na

 


 

razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023Objavljeno: APRIL 2022

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2022/2023, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti najkasneje do vključno 30. 9. 2023. Mobilnost učnega osebja (Staff Mobility for Teaching (and Training) – STA (STAT)) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti (in usposabljanja) na eni izmed partnerskih institucij UL FRI v tujini ali na daljavo.

 

V okviru tega razpisa je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena od 1. 6. 2022 do najkasneje 30. 9. 2023.

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti vsaj 8 ur poučevanja na teden.

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja v kombinaciji z aktivnostjo usposabljanja (STAT) med istim obdobjem v tujini, se obremenitev poučevanja zmanjša na 4 ure poučevanja na teden. Namen usposabljanja pedagoškega osebja (v kombinaciji s poučevanjem) je razvijati pedagoške spretnosti in spretnosti na področju oblikovanja učnih načrtov.

Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja sorazmerno s trajanjem mobilnosti v tistem tednu (1,6 pedagoške ure na dan pri STA in 0,8 pedagoške ure na dan pri STAT).

 

Učitelji se morajo že ob prijavi odločiti kateri tip mobilnosti bodo izvedli.

 

Skupno trajanje obdobja mobilnosti v okviru tega razpisa ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna delovna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni). Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati strnjeno.

 

V okviru tega razpisa lahko zaposleni zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za skupno največ 60 dni mobilnosti. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti (potni stroški in stroški bivanja v tujini), skladno z obračunanim potnim nalogom.

 

Zaposleni lahko obdobje fizične mobilnosti kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 2 meseca, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Pogoj za financiranje mobilnosti je, da se zaposleni za čas mobilnosti nahaja v kraju gostujoče institucije.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) pošljite po elektronski pošti na naslov ksenija.rozman@fri.uni-lj.si najkasneje do srede, 4. 5. 2022.

 

Razpisna dokumentacija:

 • Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) 2022/2023

 


Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023Objavljeno: APRIL 2022

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2022/2023, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti najkasneje do vključno 30. 9. 2023. Mobilnost osebja za namen usposabljanja (Staff Mobility for Training - STT) se nanaša na mobilnost neakademskega osebja visokošolskih institucij z namenom lastnega usposabljanja (usposabljanje v tujini, izobraževalni obiski na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov in podobno).

 

V okviru tega razpisa je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena od 1. 6. 2022 do najkasneje 30. 9. 2023.

 

Zaposleni mora izvajati mobilnost v sodelujoči programski državi, ki ni država organizacije pošiljateljice ali država stalnega prebivališča zaposlenega. Na ta razpis ni mogoče prijaviti mobilnosti, ki vključujejo udeležbo na konferencah v tujini.

 

Skupno trajanje obdobja mobilnosti v okviru tega razpisa ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna delovna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni). Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati strnjeno.

 

V okviru tega razpisa lahko zaposleni zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za skupno največ 60 dni mobilnosti. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti (potni stroški in stroški bivanja v tujini), skladno z obračunanim potnim nalogom.

 

Zaposleni lahko obdobje fizične mobilnosti kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 2 meseca, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Pogoj za financiranje mobilnosti je, da se zaposleni za čas mobilnosti nahaja v kraju gostujoče institucije.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom usposabljanja pošljite po elektronski pošti na naslov ksenija.rozman@fri.uni-lj.si najkasneje do srede, 4. 5. 2022.

 

Razpisna dokumentacija:

 • Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen usposabljanja 2022/2023

 


 

 

RAZPIS ŠTUDIJSKIH IZMENJAV NA UNIVERZI KNU V JUŽNI KOREJI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Objavljeno: APRIL 2022

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja razpis za študijske izmenjave na Kyungpook National University, College of IT Engineering (Južna Koreja) za obdobje enega ali dveh semestrov. Na voljo so štiri mesta za semestrsko izmenjavo na vseh treh stopnjah študija, prednost pri izbiri pa imajo študenti dodiplomskega študija.

 

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI;
 • študent mora pred izmenjavo uspešno zaključiti najmanj eno leto študija na UL FRI (oz. opraviti najmanj 60 ECTS obveznosti);
 • na trenutno vpisani stopnji študija ima skupaj opravljenih 30 ECTS ali manj obveznosti s predhodnih mednarodnih študijskih izmenjav;
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00.

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti, zdravstvenega zavarovanja ter drugi osebni stroški, so obveznost izbranih študentov.

 

V prijavi na ta razpis mora študent navesti oz. priložiti naslednje:

 • okvirno obdobje izmenjave (zimski semester je od začetka septembra do konca decembra, poletni semester pa od začetka marca do konca junija, možna je tudi celoletna izmenjava);
 • predlog predmetov, ki jih študent namerava opraviti na gostujoči instituciji (seznam predmetov za letošnje leto je na voljo na spletni strani);
 • ime mentorja za izmenjavo, ki bo študentu svetoval pri izmenjavi in izboru predmetov (katerikoli učitelj na UL FRI);
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh).

 

Prijave sprejemamo preko informacijskega sistema Studis (nova prošnja Prijava za študijsko izmenjavo v tujini). Rok za prijave je do vključno nedelje, 10. 4. 2022.

 

Na podlagi prejetih prijav bo Komisija za študijske zadeve UL FRI izbrala kandidate za izmenjavo ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 10. 5. 2022. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh in motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika). Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Izbrani študenti lahko zaprosijo za štipendijo za izmenjavo tudi na razpisih, ki jih objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ SLOVAŠKE VLADE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Objavljeno: JANUAR 2022

 

Ministrstvo za šolstvo in šport Slovaške Republike razpisuje bilateralne štipendije za študijsko leto 2022/2023 za študente vseh treh stopenj študija.

 

Rok za prijavo je 31. 3. 2022.

 

Vse nadaljne informacije o razpisu se nahajajo na povezavi: https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the.../ .

 

Podrobnejše informacije o univerzah in študijskih programih na Slovaškem se nahajajo na povezavi: https://www.studyinslovakia.sk/.

 

Kontaktna oseba je gospa Hana Lacova (hana.lacova@ff.uni-lj.si).

 

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Slovaške.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave, ki jo pošljejo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis, navedejo inštitucijo, na katero želijo oditi, priložijo predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 31. 3. 2022.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ LIKARJEVEGA SKLADA ZA LETO 2022/2023

 

Objavljeno: DECEMBER 2021

 

Likarjev sklad je objavil razpis za pridobitev štipendije za študij na Tehniški univerzi München (TUM) v študijskem letu 2022/2023.

 

Razpis ponuja štipendije za študente na 2. in 3. stopnji za študij inženirskih znanosti na TUM s pričetkom v zimskem semestru 2022/2023 za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem študijskem letu.

 

Več informacij o samem razpisu in pogojih se nahaja v priponki. Prijave na razpis sprejema Fakulteta za strojništvo UL, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, do vključno 10. 3. 2022.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Fakulteto za strojništvo UL v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave, ki jo pošljejo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 10. 3. 2022.

 


 

PoDALJŠAN ROK PRIJAVE: Razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021

Objavljeno: SEPTEMBER 2020

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI opravijo praktično usposabljanje. V ta namen UL FRI objavlja razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021.

 

Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022

 

Na razpis se študent prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Rok za prijavo na razpis je odprt do vključno 20. 7. 2022.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Prijavnici mora študent obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJI UNIVERZ AEN (AVSTRALIJA) IN MAUI (ZDA) ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Objavljeno: JANUAR 2022

 

Univerza v Ljubljani (UL) kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave s konzorciji univerz AEN (Avstralija) in MAUI (ZDA) za obdobje enega do dveh semestrov.

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

 

Razpisi in prijavna dokumentacija:

 

Prijave na razpise sprejema Služba za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 10. 2. 2022.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) poslati tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 8. 2. 2022.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ UTRECHTSKE MREŽE ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE

Objavljeno: DECEMBER 2021

 

Utrechtska mreža objavlja razpis za podelitev do 20 štipendij v višini 1000 € za študente ali mlade raziskovalce za čas od 1 do 6 mesecev na eni od univerz Utrechtske mreže. Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela (ki lahko vključujejo tudi redna predavanja) na 2. ali 3. stopnji študija. Prijavijo se lahko magistrski ali doktorski študenti, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+, npr. zaradi krajšega obdobja mobilnosti). Prednost imajo študenti 3. stopnje. Mobilnost si študenti organizirajo sami na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Mobilnost mora biti izvedena v obdobju med 1. 4. 2022 in 31. 3. 2023.

 

Prijavno dokumentacijo, ki vsebuje:

 • prijavni obrazec,
 • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
 • priporočilno pismo (domačega profesorja) v angleškem jeziku,
 • potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (izda ga profesor ali gostujoča univerza),

 

morajo študenti oziroma mladi raziskovalci posredovati na elektronski naslov urska.ravnik@uni-lj.si in po pošti Službi za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 1. 2. 2022. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

Univerza v Ljubljani bo za štipendije nominirala do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

 

Več informacij na http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave, ki jo pošljejo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 1. 2. 2022.

 


 

Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2022/2023

Objavljeno: DECEMBER 2021

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, saj se v okviru tega programa izvajajo Erasmus+ študijske izmenjave. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2022/2023.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 16. 1. 2022. V primeru oddaje prijavnega obrazca iz priloge tega razpisa je rok za oddajo 16. 1. 2022 do 12. ure po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

V primeru, ko informacijski sistem Studis študentu ne omogoča oddaje prošnje za prijavo na študijsko izmenjavo v tujini, lahko kandidat izjemoma izpolni prijavni obrazec iz priloge tega razpisa. Prijavnemu obrazcu mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

Navodila za prijavo za študente interdisciplinarnih študijskih programov, ki jih izvaja UL FRI z UL FE in z UL FMF (Multimedija ter Računalništvo in matematika)

 


 

PODALJŠAN ROK PRIJAVE: RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MKM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

Objavljeno: MAREC 2021


V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2019 - 2022 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost študentov z namenom študija (SMS) na:

 

 

1.    Upravičeni prijavitelji in pogoji za prijavo


Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo na Kyungpook National University, College of IT Engineering:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI,
 • je v času mobilnosti vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija, za magistrski in doktorski študij ni omejitev,
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00.

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo v času mobilnosti vpisani na dodiplomski študij, izmed teh študenti 3. letnika.

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo na University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI,
 • je v času mobilnosti vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija, za magistrski in doktorski študij ni omejitev,
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00.

 


2.    Trajanje posamezne mobilnosti in število mest

 

Razpisana so naslednja prosta mesta:

 • Kyungpook National University, College of IT Engineering (Južna Koreja) v poletnem semestru študijskega leta 2021/2022 za obdobje štirih mesecev, natančneje 120 dni. Na voljo je eno mesto.
 • University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering (Bosna in Hercegovina) v poletnem semestru študijskega leta 2021/2022 za obdobje štirih mesecev, natančneje 120 dni. Na voljo je eno mesto.

 


3.    Erasmus+ finančna dotacija
 

Študenti so upravičeni do povračila naslednjih stroškov:

 • Kyungpook National University, College of IT Engineering
  • 120 dni za bivanje, skupaj maksimalno 2.800€,
  • povračilo za pot do maksimalno 1.500€.
 • University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering
  • 120 dni za bivanje, skupaj maksimalno 2.800€,
  • povračilo za pot do maksimalno 180 €.

 

Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti, udeležencem se povrne tudi strošek vizuma.

 

 

4.    Postopek prijave in izbor

 

V prijavi na ta razpis mora študent predložiti naslednje:

 • izpolnjeno prijavnico,
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh),
 • predviden program dela v primeru pisanja zaključne naloge na dodiplomskem in magistrskem študiju,
 • predviden program dela na gostujoči instituciji (seznam predmetov, ki jih bo opravljal, ali program dela v okviru doktorske disertacije).

 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Rok za prijavo je do vključno torka, 23. 11. 2021, do 12.00.


Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidata za mobilnost ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 26. 11. 2021. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh, motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika) ter predviden program dela v času izmenjave. Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Morebitne ugovore zoper sklepe javnega razpisa lahko prijavitelji oddajo pri pristojni komisiji, v roku 8 dni od vročitve sklepa. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijave študentov in postavljena merila za ocenjevanje vlog.

 

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na Mednarodno pisarno.

 


 

RAZPIS ZA IZMENJAVE DOKTORSKIH ŠTUDENTOV IN UČITELJEV V OKVIRU PROGRAMA CEEPUS V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022Objavljeno: MAJ 2021

 

UL FRI je vključena v program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev), in sicer v mrežo »CIII-HU-0019-17-2122 - International Cooperation in Computer Science«, kjer sodelujejo visokošolske institucije iz Albanije, Avstrije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

 

Za študijsko leto 2021/2022 je bilo v programu naši fakulteti odobreno:

 • dve enomesečni izmenjavi za doktorske študente (po en doktorski študent na enomesečni izmenjavi na posamezni tuji instituciji) in
 • ena enomesečna izmenjava za učitelje.

 

Za doktorske študente UL FRI je enomesečna izmenjava možna na naslednji visokošolski instituciji:

 

Učiteljska izmenjava je možna na naslednji visokošolski instituciji:

 

Seznam vseh institucij, ki sodelujejo v mreži, dobite na spletni strani CEEPUS, če izberete študijsko leto 2021/2022, državo SI, Univerzo v Ljubljani ter nato v seznamu mrežo CIII-HU-0019-17-2122 (International Cooperation in Computer Science).

 

Pogoji posameznih držav glede štipendij, nastanitev in zdravstvenega varstva so dostopni na uradni strani programa CEEPUS (s klikom na zastavo izbrane države).

 

Prijave za štipendije za izmenjave znotraj mreže potekajo v celoti preko uradne strani programa CEEPUS. Navodila za prijavo so dostopna na strani programa CEEPUS.

 

Rok za oddajo prijav za štipendije za izmenjave za zimski semester študijskega leta 2021/2022 je 15. 6. 2021.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave. Vlogo študent pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj študent priloži prijavo za izmenjavo, predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 6. 2021.

 


 

razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022Objavljeno: APRIL 2021

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2021/2022, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti najkasneje do vključno 31. 5. 2022. Mobilnost učnega osebja (Staff Mobility for Teaching (and Training) – STA (STAT)) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti (in usposabljanja) na eni izmed partnerskih institucij UL FRI v tujini ali na daljavo.

 

V okviru tega razpisa je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena od 1. 6. 2021 do najkasneje 31. 5. 2022. Če se bo Nacionalna agencija odločila za podaljšanje upravičenosti razpisa (zaradi izrednih okoliščin, ki so posledica pandemije Covid-19), bo o tem naknadno izdan sklep o podaljšanju razpisa (predvidoma do 31. 5. 2023).

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja mora zaposleni opraviti vsaj 8 ur poučevanja na teden.

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja v kombinaciji z aktivnostjo usposabljanja med istim obdobjem v tujini, se obremenitev poučevanja zmanjša na 4 ure poučevanja na teden.

 

Učitelji se morajo že ob prijavi odločiti kateri tip mobilnosti bodo izvedli.

 

Skupno trajanje obdobja (vseh izvedenih) mobilnosti v okviru tega razpisa ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna delovna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni).

 

V okviru tega razpisa lahko zaposleni zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za skupno največ 60 dni mobilnosti. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti (potni stroški in stroški bivanja v tujini), skladno z obračunanim potnim nalogom.

 

Zaposleni lahko mobilnost izvede tudi na daljavo (virtualna mobilnost). Če je virtualna mobilnost izvedena od doma (država matične institucije), zaposleni ni upravičen do finančne pomoči. Pogoj za financiranje mobilnosti je, da se zaposleni za čas mobilnosti nahaja v kraju gostujoče institucije.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) dostavite mag. Kseniji Rozman po elektronski pošti na naslov ksenija.rozman@fri.uni-lj.si najkasneje do petka, 30. 4. 2021.

 

Razpisna dokumentacija:

 • Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) 2021/2022

 


Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022Objavljeno: APRIL 2021

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2021/2022, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti najkasneje do vključno 31. 5. 2021. Mobilnost osebja za namen usposabljanja (Staff Mobility for Training - STT) se nanaša na mobilnost osebja visokošolskih institucij z namenom lastnega usposabljanja (usposabljanje v tujini, izobraževalni obiski na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov in podobno).

 

V okviru tega razpisa je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena od 1. 6. 2021 do najkasneje 31. 5. 2022. Če se bo Nacionalna agencija odločila za podaljšanje upravičenosti razpisa (zaradi izrednih okoliščin, ki so posledica pandemije Covid-19), bo o tem naknadno izdan sklep o podaljšanju razpisa (predvidoma do 31. 5. 2023).

 

Skupno trajanje obdobja (vseh izvedenih) mobilnosti v okviru tega razpisa ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna delovna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni).

 

V okviru tega razpisa lahko zaposleni zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za skupno največ 60 dni mobilnosti. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti (potni stroški in stroški bivanja v tujini), skladno z obračunanim potnim nalogom.

 

Zaposleni lahko mobilnost izvede tudi na daljavo (virtualna mobilnost). Če je virtualna mobilnost izvedena od doma (država matične institucije), zaposleni ni upravičen do finančne pomoči. Pogoj za financiranje mobilnosti je, da se zaposleni za čas mobilnosti nahaja v kraju gostujoče institucije.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom usposabljanja dostavite mag. Kseniji Rozman po elektronski pošti na naslov ksenija.rozman@fri.uni-lj.si najkasneje do petka, 30. 4. 2021.

 

Razpisna dokumentacija:

 • Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen usposabljanja 2021/2022

 


 

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MKM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

 

Objavljeno: MAREC 2021


V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2019 - 2022 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost študentov z namenom študija (SMS) na:

 

 

1.    Upravičeni prijavitelji in pogoji za prijavo


Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo na Kyungpook National University, College of IT Engineering:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI,
 • je v času mobilnosti vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija, za magistrski in doktorski študij ni omejitev,
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00.

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo v času mobilnosti vpisani na dodiplomski študij, izmed teh študenti 3. letnika.

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo na University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI,
 • je v času mobilnosti vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija, za magistrski in doktorski študij ni omejitev,
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00.

 


2.    Trajanje posamezne mobilnosti in število mest

 

Razpisana so naslednja prosta mesta:

 • Kyungpook National University, College of IT Engineering (Južna Koreja) v študijskem letu 2021/2022 za obdobje štirih mesecev, natančneje 120 dni. Na voljo je eno mesto.
 • University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering (Bosna in Hercegovina) v študijskem letu 2021/2022 za obdobje štirih mesecev, natančneje 120 dni. Na voljo je eno mesto.

 


3.    Erasmus+ finančna dotacija
 

Študenti so upravičeni do povračila naslednjih stroškov:

 • Kyungpook National University, College of IT Engineering
  • 120 dni za bivanje, skupaj maksimalno 2.800€,
  • povračilo za pot do maksimalno 1.500€.
 • University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering
  • 120 dni za bivanje, skupaj maksimalno 2.800€,
  • povračilo za pot do maksimalno 180 €.

 

Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti, udeležencem se povrne tudi strošek vizuma.

 

 

4.    Postopek prijave in izbor

 

V prijavi na ta razpis mora študent predložiti naslednje:

 • izpolnjeno prijavnico,
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh),
 • predviden program dela v primeru pisanja zaključne naloge na dodiplomskem in magistrskem študiju,
 • predviden program dela na gostujoči instituciji (seznam predmetov, ki jih bo opravljal, ali program dela v okviru doktorske disertacije).

 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Rok za prijavo je do vključno srede, 7. 4. 2021.


Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidata za mobilnost ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 12. 4. 2021. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh, motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika) ter predviden program dela v času izmenjave. Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Morebitne ugovore zoper sklepe javnega razpisa lahko prijavitelji oddajo pri pristojni komisiji, v roku 8 dni od vročitve sklepa. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijave študentov in postavljena merila za ocenjevanje vlog.

 

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na Mednarodno pisarno.

 


 

NAKNADNI RAZPIS ZA MOBILNOST OSEBJA ZA POUČEVANJE (STA) IN USPOSABLJANJE (STT) V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MKM V 2021 IN 2022

Objavljeno: MAREC 2021

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev UL FRI razpisuje dva razpisa:

 

 • Za obdobje 2018 - 2021 (mobilnost mora biti zaključena najkasneje do 31. 7. 2021) na:

 

 • Za obdobje 2019 - 2022 (mobilnost mora biti zaključena najkasneje do 31. 7. 2022) na:
  • University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering, Bosna in Hercegovina (2 mesti za namen poučevanja (STA) ali usposabljanja (STT)).

 

Trajanje mobilnosti je minimalno 5 dni na gostujoči instituciji, mobilnost pa mora biti zaključena najkasneje do 31. 7. 2021 oziroma 31. 7. 2022, kot zapisano zgoraj. V primeru mobilnosti na Kyungpook National University je trajanje mobilnosti 14 dni.

 

V okviru mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti najmanj 8 pedagoških ur.

 

Izbranim kandidatom se iz programa Erasmus+ sofinancira dejanske stroške mobilnosti, a le do višine 180 € za stroške bivanja na dan za največ 5 dni ter 2 dni za pot (možnost morebitnega financiranja dodatnih dni bo znana pred začetkom mobilnosti in je odvisna od razpoložljivih sredstev), pri razpisu za Kyungpook National University ni povrnjenih dodatnih dni za pot. Stroški poti  so povrnjeni do 1.500 € za Južno Korejo, 180 € za Bosno in Hercegovino ter 275€ za Srbijo. Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti ter povrnjeni stroški za pridobitev vize.

 

V prijavi na ta razpis mora zaposleni predložiti naslednje:

 • izpolnjeno prijavnico (če se kandidat prijavlja za mobilnost na več institucij, za vsako izpolni eno prijavnico),
 • motivacijsko pismo, v katerem obrazloži tudi trajnost njegovega sodelovanja z gostujočo institucijo,
 • predviden program poučevanja (za STA mobilnost) oziroma usposabljanja (za STT mobilnost) na tuji instituciji.

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo imeli okviren termin in program obiska potrjen s strani gostujoče institucije (lahko potrditev po e-pošti).

 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si do vključno srede, 7. 4. 2021.

 

Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidate za mobilnost ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 14. 4. 2021. Merila za izbor kandidatov so dosedanji akademski dosežki kandidata, predviden program poučevanja oz. usposabljanja, trajnost sodelovanja z gostujočo institucijo ter motivacijsko pismo.

 

Za dodatne informacije (tudi o kontaktnih osebah na gostujoči instituciji) ali pojasnila se lahko obrnete na koordinatorko mednarodnih izmenjav Vesno Gračner.

 


 

RAZPIS ŠTUDIJSKIH IZMENJAV NA UNIVERZI KNU V JUŽNI KOREJI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

 

Objavljeno: FEBRUAR 2021

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja razpis za študijske izmenjave na Kyungpook National University, College of IT Engineering (Južna Koreja) za obdobje enega ali dveh semestrov. Na voljo so štiri mesta za semestrsko izmenjavo na vseh treh stopnjah študija, prednost pri izbiri pa imajo študenti dodiplomskega študija.

 

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI;
 • študent mora pred izmenjavo uspešno zaključiti najmanj eno leto študija na UL FRI (oz. opraviti najmanj 60 ECTS obveznosti);
 • na trenutno vpisani stopnji študija ima skupaj opravljenih 30 ECTS ali manj obveznosti s predhodnih mednarodnih študijskih izmenjav;
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00.

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti, zdravstvenega zavarovanja ter drugi osebni stroški, so obveznost izbranih študentov.

 

V prijavi na ta razpis mora študent navesti oz. priložiti naslednje:

 • okvirno obdobje izmenjave (zimski semester je od začetka septembra do konca decembra, poletni semester pa od začetka marca do konca junija, možna je tudi celoletna izmenjava);
 • predlog predmetov, ki jih študent namerava opraviti na gostujoči instituciji (seznam predmetov za letošnje leto je na voljo na spletni strani);
 • ime mentorja za izmenjavo, ki bo študentu svetoval pri izmenjavi in izboru predmetov (katerikoli učitelj na UL FRI);
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh).

 

Prijave sprejemamo preko informacijskega sistema Studis (nova prošnja Prijava za študijsko izmenjavo v tujini). Rok za prijave je do vključno ponedeljka, 15. 3. 2021.

 

Na podlagi prejetih prijav bo Komisija za študijske zadeve UL FRI izbrala kandidate za izmenjavo ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 25. 3. 2021. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh in motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika). Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Izbrani študenti lahko zaprosijo za štipendijo za izmenjavo tudi na razpisih, ki jih objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ LIKARJEVEGA SKLADA ZA LETO 2021/2022

Objavljeno: DECEMBER 2020

 

Likarjev sklad je objavil razpis za pridobitev štipendije za študij na Tehniški univerzi München (TUM) v študijskem letu 2021/2022.

 

Razpis ponuja štipendije za študente na 2. in 3. stopnji za študij inženirskih znanosti na TUM s pričetkom v zimskem semestru 2021/2022 za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem študijskem letu.

 

Več informacij o samem razpisu in pogojih se nahaja v priponki. Prijave na razpis sprejema Fakulteta za strojništvo UL, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, do vključno 10. 3. 2021.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Fakulteto za strojništvo UL v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 10. 3. 2021.

 


 

Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2021/2022

Objavljeno: FEBRUAR 2021

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, saj se v okviru tega programa izvajajo Erasmus+ študijske izmenjave. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2021/2022.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 22. 2. 2021. V primeru oddaje prijavnega obrazca iz priloge tega razpisa je rok za oddajo 22. 2. 2021 do 12. ure po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

V primeru, ko informacijski sistem Studis študentu ne omogoča oddaje prošnje za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje, lahko kandidat izjemoma izpolni prijavni obrazec iz priloge tega razpisa. Prijavnemu obrazcu mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJI UNIVERZ AEN (AVSTRALIJA), MAUI (ZDA) IN REARI-RJ (BRAZILIJA) ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

Objavljeno: JANUAR 2021

 

Univerza v Ljubljani (UL) kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave s konzorciji univerz AEN (Avstralija), MAUI (ZDA) in REARI-RJ (Brazilija) za obdobje enega do dveh semestrov.

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

 

Razpisi in prijavna dokumentacija:

 

Prijave na razpise sprejema Služba za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 10. 2. 2021.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) poslati tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 10. 2. 2021.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ UTRECHTSKE MREŽE ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE

Objavljeno: DECEMBER 2020

 

Utrechtska mreža objavlja razpis za podelitev do 20 štipendij v višini 1000 € za študente ali mlade raziskovalce za čas od 1 do 6 mesecev na eni od univerz Utrechtske mreže. Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela (ki lahko vključujejo tudi redna predavanja) na 2. ali 3. stopnji študija. Prijavijo se lahko magistrski ali doktorski študenti, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+, npr. zaradi krajšega obdobja mobilnosti). Prednost imajo študenti 3. stopnje. Mobilnost si študenti organizirajo sami na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Mobilnost mora biti izvedena v obdobju med 1. 4. 2021 in 31. 3. 2022.

 

Prijavno dokumentacijo, ki vsebuje:

 • prijavni obrazec,
 • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
 • priporočilno pismo v angleškem jeziku,
 • potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (izda ga profesor ali gostujoča univerza),

 

morajo študenti oziroma mladi raziskovalci posredovati na elektronski naslov urska.ravnik@uni-lj.si in po pošti Službi za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 1. 2. 2021. Univerza v Ljubljani bo za štipendije nominirala do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

 

Več informacij na http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 1. 2. 2021.

 


 

RAZPIS ZA IZMENJAVE DOKTORSKIH ŠTUDENTOV IN UČITELJEV V OKVIRU PROGRAMA CEEPUS V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021Objavljeno: SEPTEMBER 2020

 

UL FRI je vključena v program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev), in sicer v mrežo »CIII-HU-0019-16-2021 - International Cooperation in Computer Science«, kjer sodelujejo visokošolske institucije iz Albanije, Avstrije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

 

Za študijsko leto 2020/2021 je bilo v programu naši fakulteti odobreno:

 • dve enomesečni izmenjavi za doktorske študente (po en doktorski študent na enomesečni izmenjavi na posamezni tuji instituciji) in
 • dve enomesečni izmenjavi za učitelje.

 

Za doktorske študente UL FRI je enomesečna izmenjava možna na naslednjih visokošolskih institucijah:

 

Učiteljske izmenjave so možne na naslednji visokošolski instituciji:

 

Seznam vseh institucij, ki sodelujejo v mreži, dobite na spletni strani CEEPUS, če izberete študijsko leto 2020/2021, državo SI, Univerzo v Ljubljani ter nato v seznamu mrežo CIII-HU-0019-16-2021 (International Cooperation in Computer Science).

 

Pogoji posameznih držav glede štipendij, nastanitev in zdravstvenega varstva so dostopni na uradni strani programa CEEPUS (s klikom na zastavo izbrane države).

 

Prijave za štipendije za izmenjave znotraj mreže potekajo v celoti preko uradne strani programa CEEPUS. Navodila za prijavo so dostopna na strani programa CEEPUS.

 

Rok za oddajo prijav za štipendije za izmenjave za poletni semester študijskega leta 2020/2021 je 15. 10. 2020.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži prijavo za izmenjavo, predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 10. 2020.

 


 

Razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021

Objavljeno: SEPTEMBER 2020

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI opravijo praktično usposabljanje. V ta namen UL FRI objavlja razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021.

 

Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 1. 2021 do 31. 12 2021

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 16. 10. 2020. V primeru oddaje prijavnega obrazca iz priloge tega razpisa je rok za oddajo 16. 10. 2020 do 12. ure po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata UL FRI.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

V primeru, ko informacijski sistem Studis študentu ne omogoča oddaje prošnje za prijavo na praktično usposabljanje, lahko kandidat izjemoma izpolni prijavni obrazec iz priloge tega razpisa. Prijavnemu obrazcu mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

PODALJŠAN ROK PRIJAVE: Naknadni razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020Objavljeno: OKTOBER 2019

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020. Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 11. 2019 do 30. 9. 2020 31. 12. 2020. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 meseca do največ 12 mesecev.

 

Na razpis se študent prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Rok za prijavo na razpis je do vključno 23. 10. 2019 oziroma po tem roku do porabe sredstev, vendar najkasneje do 19. 7. 2020 31. 10. 2020.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Prijavnici mora študent obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

Naknadni razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za poletni semester študijskega leta 2020/2021

Objavljeno: SEPTEMBER 2020

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2020/2021. Naknadno prijavo na razpis lahko oddajo študenti, ki bi želeli opravljati študijsko izmenjavo v poletnem semestru študijskega leta 2020/2021 in se na prvotni razpis niso prijavili. Študenti UL FRI lahko del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis. Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 20. 9. 2020.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo (v slovenskem jeziku) na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

NOVO:

V okviru študijske izmenjave lahko študent na tuji instituciji pripravlja tudi zaključno delo (diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo). UL FRI ima okrepljeno sodelovanje z Lulea University of Technology, ki ga koordinirata prof. Zoran Bosnić (na UL FRI) in prof. Evgeny Osipov (na Lulea University of Technology). V okviru tega sodelovanja imamo pripravljenih nekaj tematik za magistrske naloge, ki bi jih kandidati za izmenjavo lahko delali v času izmenjave v Lulei. Za podrobnejše informacije glede razpisanih tem se lahko obrnete na prof. Bosnića.

 


 

Naknadni razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za 2019/2020Objavljeno: JUNIJ 2020

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti podaljšan do 31. 5. 2021. Mobilnost učnega osebja (Staff Mobility for Teaching (and Training) – STA (STAT)) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti (in usposabljanja) na eni izmed partnerskih institucij UL FRI v tujini.

 

V okviru tega razpisa je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena od 1. 10. 2020 do najkasneje 31. 5. 2021.

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja mora zaposleni opraviti vsaj 8 ur poučevanja na teden.

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja v kombinaciji z aktivnostjo usposabljanja med istim obdobjem v tujini, se obremenitev poučevanja zmanjša na 4 ure poučevanja na teden. Plan usposabljanja mora biti (v za to prilagojenem Sporazumu za namen poučevanja in usposabljanja) v naprej potrjen.

 

Učitelji se morajo že ob prijavi odločiti kateri tip mobilnosti bodo izvedli.

 

Skupno trajanje obdobja (vseh izvedenih) mobilnosti v okviru razpisa 2019/2020 ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna delovna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni).

 

V okviru tega razpisa lahko zaposleni zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za največ 60 dni mobilnosti. V to kvoto se vštevajo dnevi mobilnosti (financirani in nefinancirani), ki jih je zaposleni že izvedel v okviru razpisov Erasmus+ 2019/2020. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do torka, 30. 6. 2020.

 

Razpisna dokumentacija:

 • Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) 2019/2020

 


Naknadni Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za 2019/2020Objavljeno: JUNIJ 2020

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti podaljšan do 31. 5. 2021. Mobilnost osebja za namen usposabljanja (Staff Mobility for Training - STT) se nanaša na mobilnost osebja visokošolskih institucij z namenom lastnega usposabljanja (usposabljanje v tujini, izobraževalni obiski na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov in podobno).

 

V okviru tega razpisa je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena od 1. 10. 2020 do najkasneje 31. 5. 2021.

 

Skupno trajanje obdobja (vseh izvedenih) mobilnosti v okviru razpisa 2019/2020 ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna delovna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni).

 

V okviru tega razpisa lahko zaposleni zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za največ 60 dni mobilnosti. V to kvoto se vštevajo dnevi mobilnosti (financirani in nefinancirani), ki jih je zaposleni že izvedel v okviru razpisov Erasmus+ 2019/2020. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom usposabljanja dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do torka, 30. 6. 2020.

 

Razpisna dokumentacija:

 • Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen usposabljanja 2019/2020

 


 

RAZPIS ZA IZMENJAVE DOKTORSKIH ŠTUDENTOV IN UČITELJEV V OKVIRU PROGRAMA CEEPUS V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021Objavljeno: JUNIJ 2020

 

UL FRI je vključena v program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev), in sicer v mrežo »CIII-HU-0019-16-2021 - International Cooperation in Computer Science«, kjer sodelujejo visokošolske institucije iz Albanije, Avstrije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

 

Za študijsko leto 2020/2021 je bilo v programu naši fakulteti odobreno:

 • dve enomesečni izmenjavi za doktorske študente (po en doktorski študent na enomesečni izmenjavi na posamezni tuji instituciji) in
 • dve enomesečni izmenjavi za učitelje.

 

Za doktorske študente UL FRI je enomesečna izmenjava možna na naslednjih visokošolskih institucijah:

 

Učiteljske izmenjave so možne na naslednji visokošolski instituciji:

 

Seznam vseh institucij, ki sodelujejo v mreži, dobite na spletni strani CEEPUS, če izberete študijsko leto 2020/2021, državo SI, Univerzo v Ljubljani ter nato v seznamu mrežo CIII-HU-0019-16-2021 (International Cooperation in Computer Science).

 

Pogoji posameznih držav glede štipendij, nastanitev in zdravstvenega varstva so dostopni na uradni strani programa CEEPUS (s klikom na zastavo izbrane države).

 

Prijave za štipendije za izmenjave znotraj mreže potekajo v celoti preko uradne strani programa CEEPUS. Navodila za prijavo so dostopna na strani programa CEEPUS.

 

Rok za oddajo prijav za štipendije za izmenjave za zimski semester študijskega leta 2020/2021 je 15. 6. 2020.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži prijavo za izmenjavo, predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 6. 2020.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ FRANCOSKE VLADE (BGF)

Objavljeno: JANUAR 2020

 

Francoska vlada razpisuje štipendije za študijsko leto 2020/2021 za študij na 1. in 2. stopnji za obdobje 10 mesecev.

 

Več informacij o razpisu za študij in pogojih se nahaja v priponki. Prijave na razpis sprejema Francoski inštitut v Sloveniji, Breg 12, 1000 Ljubljana, do vključno 17. 4. 2020.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Fakulteto za strojništvo UL v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 17. 4. 2020.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ LIKARJEVEGA SKLADA ZA LETO 2020/2021

 

Objavljeno: DECEMBER 2019

 

Likarjev sklad je objavil razpis za pridobitev štipendije za študij na Tehniški univerzi München (TUM) v študijskem letu 2020/2021.

 

Razpis ponuja štipendije za študente na 2. in 3. stopnji za študij inženirskih znanosti na TUM s pričetkom v zimskem semestru 2020/2021 za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem študijskem letu.

 

Več informacij o samem razpisu in pogojih se nahaja v priponki. Prijave na razpis sprejema Fakulteta za strojništvo UL, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, do vključno 10. 3. 2020.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Fakulteto za strojništvo UL v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 10. 3. 2020.

 


 

PODALJŠAN ROK PRIJAVE: RAZPIS ZA MOBILNOST OSEBJA ZA POUČEVANJE V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MKM V 2019/2020

Objavljeno: DECEMBER 2019

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2018 - 2020 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost osebja z namenom poučevanja (STA) ali poučevanja in usposabljanja (STAT) na naslednjih institucijah:

 

Trajanje mobilnosti je minimalno 5 dni na gostujoči instituciji, mobilnost pa mora biti zaključena najkasneje do 31. julija 2020. Na voljo je po eno mesto za vsako gostujočo institucijo.

 

V okviru mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti najmanj 8 pedagoških ur, v okviru mobilnosti z namenom poučevanja in usposabljanja (STAT) pa najmanj 4 pedagoške ure.

 

Izbranim kandidatom se iz programa Erasmus+ sofinancira dejanske stroške mobilnosti, a le do višine 180 € za stroške bivanja na dan za največ 5 dni (možnost morebitnega financiranja dodatnih dni bo znana pred začetkom mobilnosti in je odvisna od razpoložljivih sredstev) ter za stroške poti do 820 € za ZDA, 1.500 € za Južno Korejo oz. 180 € za Bosno in Hercegovino. Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti ter povrnjeni stroški za pridobitev vize.

 

V prijavi na ta razpis mora zaposleni predložiti naslednje:

 • izpolnjeno prijavnico (če se kandidat prijavlja za mobilnost na več institucij, za vsako izpolni eno prijavnico),
 • motivacijsko pismo, v katerem obrazloži tudi trajnost njegovega sodelovanja z gostujočo institucijo,
 • predviden program poučevanja (za STA mobilnost) oziroma poučevanja in usposabljanja (za STAT mobilnost) na tuji instituciji.

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo imeli okviren termin in program obiska potrjen s strani gostujoče institucije (lahko potrditev po e-pošti).

 

Prijave sprejema mag. Ksenija Rozman, pošljete pa jih lahko tudi po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Rok za prijave je do vključno ponedeljka, 20. 1. 2020 oziroma do zapolnitve prostega mesta oziroma najkasneje do vključno torka, 31. 3. 2020.

 

Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidate za mobilnost ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 31. 1. 2020. Merila za izbor kandidatov so dosedanji akademski dosežki kandidata, predviden program poučevanja oz. usposabljanja, trajnost sodelovanja z gostujočo institucijo ter motivacijsko pismo.

 

Za dodatne informacije (tudi o kontaktnih osebah na gostujoči instituciji) ali pojasnila se lahko obrnete na koordinatorko mednarodnih izmenjav dr. Alenko Kavčič.

 


 

RAZPIS ŠTUDIJSKIH IZMENJAV NA UNIVERZI HKBU V HONG KONGU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Objavljeno: FEBRUAR 2020

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja razpis za študijske izmenjave na Hong Kong Baptist University, Department of Computer Science (Hong Kong) za obdobje enega ali dveh semestrov. Na voljo sta dve mesti za izmenjavo v vsakem semestru, eno na dodiplomskem študiju in eno na podiplomskem študiju.

 

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI;
 • študent mora pred izmenjavo uspešno zaključiti najmanj dve leti študija na UL FRI (oz. opraviti najmanj 120 ECTS obveznosti);
 • na trenutno vpisani stopnji študija ima skupaj opravljenih 30 ECTS ali manj obveznosti s predhodnih mednarodnih študijskih izmenjav;
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,50.

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti, zdravstvenega zavarovanja ter drugi osebni stroški, so obveznost izbranih študentov.

 

V prijavi na ta razpis mora študent navesti oz. priložiti naslednje:

 • okvirno obdobje izmenjave (zimski semester je od konca avgusta do sredine decembra, poletni semester pa od sredine januarja do sredine maja, možna je tudi celoletna izmenjava);
 • predlog predmetov, ki jih študent namerava opraviti na gostujoči instituciji (seznam predmetov za letošnje leto je na voljo na spletni strani);
 • ime mentorja za izmenjavo, ki bo študentu svetoval pri izmenjavi in izboru predmetov (katerikoli učitelj na UL FRI);
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh).

 

Prijave sprejemamo preko informacijskega sistema Studis (nova prošnja Prijava za študijsko izmenjavo v tujini). Rok za prijave je do vključno petka, 6. 3. 2020.

 

Na podlagi prejetih prijav bo Komisija za študijske zadeve UL FRI izbrala kandidate za izmenjavo ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 20. 3. 2020. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh in motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika). Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Izbrani študenti lahko zaprosijo za štipendijo za izmenjavo tudi na razpisih, ki jih objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 


 

RAZPIS ŠTUDIJSKIH IZMENJAV NA UNIVERZI KNU V JUŽNI KOREJI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Objavljeno: FEBRUAR 2020

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja razpis za študijske izmenjave na Kyungpook National University, College of IT Engineering (Južna Koreja) za obdobje enega ali dveh semestrov. Na voljo so štiri mesta za semestrsko izmenjavo na vseh treh stopnjah študija, prednost pri izbiri pa imajo študenti dodiplomskega študija.

 

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI;
 • študent mora pred izmenjavo uspešno zaključiti najmanj eno leto študija na UL FRI (oz. opraviti najmanj 60 ECTS obveznosti);
 • na trenutno vpisani stopnji študija ima skupaj opravljenih 30 ECTS ali manj obveznosti s predhodnih mednarodnih študijskih izmenjav;
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00.

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti, zdravstvenega zavarovanja ter drugi osebni stroški, so obveznost izbranih študentov.

 

V prijavi na ta razpis mora študent navesti oz. priložiti naslednje:

 • okvirno obdobje izmenjave (zimski semester je od začetka septembra do konca decembra, poletni semester pa od začetka marca do konca junija, možna je tudi celoletna izmenjava);
 • predlog predmetov, ki jih študent namerava opraviti na gostujoči instituciji (seznam predmetov za letošnje leto je na voljo na spletni strani);
 • ime mentorja za izmenjavo, ki bo študentu svetoval pri izmenjavi in izboru predmetov (katerikoli učitelj na UL FRI);
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh).

 

Prijave sprejemamo preko informacijskega sistema Studis (nova prošnja Prijava za študijsko izmenjavo v tujini). Rok za prijave je do vključno petka, 6. 3. 2020.

 

Na podlagi prejetih prijav bo Komisija za študijske zadeve UL FRI izbrala kandidate za izmenjavo ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 20. 3. 2020. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh in motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika). Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Izbrani študenti lahko zaprosijo za štipendijo za izmenjavo tudi na razpisih, ki jih objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 


 

RAZPIS ŠTUDIJSKIH IZMENJAV NA UNIVERZI SHSU V ZDA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Objavljeno: FEBRUAR 2020

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja razpis za študijske izmenjave na Sam Houston State University, College of Science & Engineering Technology, Department of Computer Science (ZDA) za obdobje enega semestra. Na voljo je eno mesto za izmenjavo na vseh treh stopnjah študija, prednost pri izbiri pa imajo študenti dodiplomskega študija.

 

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI;
 • študent mora pred izmenjavo uspešno zaključiti najmanj eno leto študija na UL FRI (oz. opraviti najmanj 60 ECTS obveznosti);
 • na trenutno vpisani stopnji študija ima skupaj opravljenih 30 ECTS ali manj obveznosti s predhodnih mednarodnih študijskih izmenjav;
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00;
 • študent mora ob prijavi izkazati znanje angleščine (doseženo najmanj 550 na izpitu TOFEL oz. 79 na IBT ali 6.5 na IELTS).

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti, zdravstvenega zavarovanja ter drugi osebni stroški, so obveznost izbranih študentov. (Glejte tudi Navodila za prihajajoče študente.)

 

V prijavi na ta razpis mora študent navesti oz. priložiti naslednje:

 • okvirno obdobje izmenjave (zimski semester je od konca avgusta do decembra, poletni semester pa od srede januarja do začetka maja);
 • predlog predmetov, ki jih študent namerava opraviti na gostujoči instituciji;
 • ime mentorja za izmenjavo, ki bo študentu svetoval pri izmenjavi in izboru predmetov (katerikoli učitelj na UL FRI);
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh).

 

Prijave sprejemamo preko informacijskega sistema Studis (nova prošnja Prijava za študijsko izmenjavo v tujini). Rok za prijave je do vključno petka, 6. 3. 2020.

 

Na podlagi prejetih prijav bo Komisija za študijske zadeve UL FRI izbrala kandidate za izmenjavo ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 20. 3. 2020. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh in motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika). Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Izbrani študenti lahko zaprosijo za štipendijo za izmenjavo tudi na razpisih, ki jih objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 


 

RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJI UNIVERZ AEN (AVSTRALIJA), MAUI (ZDA) IN REARI-RJ (BRAZILIJA) ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Objavljeno: JANUAR 2020

 

Univerza v Ljubljani (UL) kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave s konzorciji univerz AEN (Avstralija), MAUI (ZDA) in REARI-RJ (Brazilija) za obdobje enega do dveh semestrov.

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

 

Razpisi in prijavna dokumentacija:

 

Prijave na razpise sprejema Služba za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 10. 2. 2020.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 10. 2. 2020.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ UTRECHTSKE MREŽE ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE

Objavljeno: DECEMBER 2019

 

Utrechtska mreža objavlja razpis za podelitev do 20 štipendij v višini 1000 € za študente ali mlade raziskovalce za čas od 1 do 6 mesecev na eni od univerz Utrechtske mreže. Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela na 2. ali 3. stopnji študija. Prijavijo se lahko magistrski ali doktorski študenti, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+, npr. zaradi krajšega obdobja mobilnosti). Mobilnost si študenti organizirajo sami na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Mobilnost mora biti izvedena v obdobju med 1. 4. 2020 in 31. 3. 2021.

 

Prijavno dokumentacijo, ki vsebuje:

 • prijavni obrazec,
 • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
 • priporočilno pismo v angleškem jeziku,
 • potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (izda ga profesor ali gostujoča univerza),

 

morajo študenti oziroma mladi raziskovalci posredovati Službi za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 1. 2. 2020. Univerza v Ljubljani bo za štipendije nominirala do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

 

Več informacij na http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 1. 2. 2020.

 


 

Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021

Objavljeno: NOVEMBER 2019

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, saj se v okviru tega programa izvajajo Erasmus+ študijske izmenjave. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 12. 1. 2020. V primeru oddaje prijavnega obrazca iz priloge tega razpisa je rok za oddajo 10. 1. 2020 do 12. ure po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata UL FRI.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

V primeru, ko informacijski sistem Studis študentu ne omogoča oddaje prošnje za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje, lahko kandidat izjemoma izpolni prijavni obrazec iz priloge tega razpisa. Prijavnemu obrazcu mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

RAZPIS ZA MOBILNOST OSEBJA ZA POUČEVANJE V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MKM V 2019/2020

Objavljeno: JULIJ 2019

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2018 - 2020 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost osebja z namenom poučevanja (STA) ali poučevanja in usposabljanja (STAT) na gostujoči instituciji:

 

Trajanje mobilnosti je en teden (minimalno 5 dni na gostujoči instituciji), mobilnost pa mora biti zaključena najkasneje do 31. julija 2020. Na voljo je eno mesto na gostujoči instituciji.

 

V okviru mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti najmanj 8 pedagoških ur, v okviru mobilnosti z namenom poučevanja in usposabljanja (STAT) pa najmanj 4 pedagoške ure.

 

Izbranemu kandidatu se iz programa Erasmus+ sofinancira dejanske stroške mobilnosti, a le do višine 180 € za stroške poti ter do 180 € za stroške bivanja na dan za največ 7 dni (5 dni na gostujoči instituciji in 2 dneva za pot). Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti ter povrnjeni stroški za pridobitev vize.

 

V prijavi na ta razpis mora zaposleni predložiti naslednje:

 • izpolnjeno prijavnico,
 • motivacijsko pismo, v katerem obrazloži tudi trajnost njegovega sodelovanja z gostujočo institucijo,
 • predviden program poučevanja oziroma poučevanja in usposabljanja na tuji instituciji.

 

Okviren termin in program obiska mora imeti kandidat že ob prijavi tudi potrjen s strani gostujoče institucije (lahko potrditev po e-pošti).

 

Prijave sprejema mag. Ksenija Rozman, pošljete pa jih lahko tudi po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Rok za prijave je do zapolnitve prostega mesta oziroma najkasneje do vključno torka, 31. 3. 2020.

 

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na mag. Ksenijo Rozman.

 


 

RAZPIS ZA MOBILNOST DOKTORSKIH ŠTUDENTOV V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MKM V 2019/2020

Objavljeno: JULIJ 2019

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2018 – 2020 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost doktorskih študentov z namenom študija (SMS) v študijskem letu 2019/2020 na naslednjih partnerskih institucijah:

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI;
 • bo v akademskem letu 2019/2020 vpisan najmanj v drugi letnik doktorskega študija (tretja stopnja študija) na UL FRI.

 

Izbranemu kandidatu se iz programa Erasmus+ sofinancira stroške mobilnosti do višine 700 € mesečno za stroške bivanja ter stroške poti do 820 € za Albany, do 275 € za Novi Sad in do 180 € za Banja Luko. Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti ter povrnjeni stroški za pridobitev vize.

 

V prijavi na ta razpis mora doktorski študent predložiti naslednje:

 • izpolnjeno prijavnico,
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh),
 • predviden program dela na gostujoči instituciji (seznam predmetov, ki jih bo opravljal, ali program dela v okviru doktorske disertacije).

 

Ob prijavi mora imeti kandidat dogovorjeno okvirno obdobje mobilnosti in program dela (lahko potrditev mentorja na gostujoči instituciji po e-pošti).

 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali jih dostavite mag. Kseniji Rozman. Rok za prijave je do zapolnitve prostih mest oziroma najkasneje do vključno torka, 31. 3. 2020.

 

Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidata za mobilnost ter o izboru obvestila kandidata po elektronski pošti najkasneje en mesec po oddaji prijave. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh, motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika) ter predviden program dela v času izmenjave. Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na mag. Ksenijo Rozman.

 


 

Naknadni razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za 2018/2019

Objavljeno: NOVEMBER 2019

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti podaljšan do 31. 5. 2020. Mobilnost učnega osebja (Staff Mobility for Teaching (and Training) – STA (STAT)) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti (in usposabljanja) na eni izmed partnerskih institucij UL FRI v tujini.

 

V okviru tega razpisa je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena od 1. 12. 2019 do najkasneje 31. 5. 2020.

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja mora zaposleni opraviti vsaj 8 ur poučevanja na teden.

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja v kombinaciji z aktivnostjo usposabljanja med istim obdobjem v tujini, se obremenitev poučevanja zmanjša na 4 ure poučevanja na teden. Plan usposabljanja mora biti (v za to prilagojenem Sporazumu za namen poučevanja in usposabljanja) v naprej potrjen.

 

Učitelji se morajo že ob prijavi odločiti kateri tip mobilnosti bodo izvedli.

 

Skupno trajanje obdobja (vseh izvedenih) mobilnosti ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna delovna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni).

 

V okviru tega razpisa lahko zaposleni zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za največ 60 dni mobilnosti. V to kvoto se vštevajo dnevi mobilnosti (financirani in nefinancirani), ki jih je zaposleni že izvedel v okviru razpisov Erasmus+ 2018/2019. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do srede, 20. 11. 2019.

 

Razpisna dokumentacija:

 • Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) 2018/2019

 


Naknadni Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za 2018/2019

Objavljeno: NOVEMBER 2019

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti podaljšan do 31. 5. 2020. Mobilnost osebja za namen usposabljanja (Staff Mobility for Training - STT) se nanaša na mobilnost osebja visokošolskih institucij z namenom lastnega usposabljanja (usposabljanje v tujini, izobraževalni obiski na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov in podobno).

 

V okviru tega razpisa je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena od 1. 12. 2019 do najkasneje 31. 5. 2020.

 

Skupno trajanje obdobja (vseh izvedenih) mobilnosti ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna delovna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni).

 

V okviru tega razpisa lahko zaposleni zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za največ 60 dni mobilnosti. V to kvoto se vštevajo dnevi mobilnosti (financirani in nefinancirani), ki jih je zaposleni že izvedel v okviru razpisov Erasmus+ 2018/2019. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom usposabljanja dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do srede, 20. 11. 2019.

 

Razpisna dokumentacija:

 • Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen usposabljanja 2018/2019

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ SLOVAŠKE VLADE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Objavljeno: AVGUST 2019

 

Slovaška vlada razpisuje štipendije za študijsko leto 2019/2020 za izmenjave:

 • študentov na 2. in 3. stopnji,
 • učiteljev in
 • raziskovalcev.

 

Rok za prijavo je 31. 10. 2019 do 16.00.

 

Razpis, vse informacije kakor tudi elektronske prijave potekajo preko spletne strani Programme Terms and Conditions for foreign applicants (incoming)

 

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Slovaške.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis, navedejo inštitucijo, na katero želijo oditi, priložijo predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 31. 10. 2019.

 


 

RAZPIS ZA IZMENJAVE DOKTORSKIH ŠTUDENTOV IN UČITELJEV V OKVIRU PROGRAMA CEEPUS V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

Objavljeno: SEPTEMBER 2019

 

UL FRI je vključena v program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev), in sicer v mrežo »CIII-HU-0019-15-1920 - International Cooperation in Computer Science«, kjer sodelujejo visokošolske institucije iz Albanije, Avstrije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

 

Za študijsko leto 2019/2020 je bilo v programu naši fakulteti odobreno:

 • tri enomesečne izmenjave za doktorske študente (po en doktorski študent na enomesečni izmenjavi na posamezni tuji instituciji) in
 • enomesečna izmenjava za učitelje.

 

Za doktorske študente UL FRI je enomesečna izmenjava možna na naslednjih visokošolskih institucijah:

 

Učiteljske izmenjave so možne na naslednji visokošolski instituciji:

 

Seznam vseh institucij, ki sodelujejo v mreži, dobite na spletni strani CEEPUS, če izberete študijsko leto 2019/2020, državo SI, Univerzo v Ljubljani ter nato v seznamu mrežo CIII-HU-0019-15-1920 (International Cooperation in Computer Science).

 

Pogoji posameznih držav glede štipendij, nastanitev in zdravstvenega varstva so dostopni na uradni strani programa CEEPUS (s klikom na zastavo izbrane države).

 

Prijave za štipendije za izmenjave znotraj mreže potekajo v celoti preko uradne strani programa CEEPUS. Navodila za prijavo so dostopna na strani programa CEEPUS.

 

Rok za oddajo prijav za štipendije za izmenjave za zimski semester študijskega leta 2019/2020 je 15. 10. 2019.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži prijavo za izmenjavo, predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 10. 2019.

 


 

Naknadni razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za poletni semester študijskega leta 2019/2020

Objavljeno: SEPTEMBER 2019

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2019/2020. Naknadno prijavo na razpis lahko oddajo študenti, ki bi želeli opravljati študijsko izmenjavo v poletnem semestru študijskega leta 2019/2020 in se na prvotni razpis niso prijavili. Študenti UL FRI lahko del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis. Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 6. 10. 2019.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo (v slovenskem jeziku) na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

NOVO:

V okviru študijske izmenjave lahko študent na tuji instituciji pripravlja tudi zaključno delo (diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo). UL FRI ima okrepljeno sodelovanje z Lulea University of Technology, ki ga koordinirata prof. Zoran Bosnić (na UL FRI) in prof. Evgeny Osipov (na Lulea University of Technology). V okviru tega sodelovanja imamo pripravljenih nekaj tematik za magistrske naloge, ki bi jih kandidati za izmenjavo lahko delali v času izmenjave v Lulei. Za podrobnejše informacije glede razpisanih tem se lahko obrnete na prof. Bosnića.

 


 

Javni razpis »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022«

Objavljeno: JULIJ 2019

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022«.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sodelovanja gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v neposrednem pedagoškem procesu (predavanja, vaje, seminarji) v obliki krajših (Aktivnost 1) in daljših (Aktivnost 2) gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih na prvi, drugi in tretji stopnji študija v študijskih letih 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022.

 

Namen tega javnega razpisa je sodelovanje tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev pri izvedbi posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja na mestu visokošolskega učitelja.

 

Upravičeno obdobje mobilnosti gostujočih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev in s tem povezanih upravičenih stroškov je od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2022.

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči tuji strokovnjak, visokošolski učitelj v okviru obeh razpisanih aktivnosti, so:

 • v času gostovanja ne biva (stalno ali začasno) in ni zaposlen v Republiki Sloveniji,
 • je zaposlen v tujini na visokošolskem zavodu, raziskovalni organizaciji, gospodarski družbi, organizaciji s področja kulture ali
 • je neodvisni strokovnjak oz. umetnik.

 

Gostujoči tuji strokovnjak lahko na projektu istega prijavitelja sodeluje samo enkrat (na eni izmed obeh razpisanih aktivnosti).

 

Zahtevani razpisni pogoji za krajša gostovanja (Aktivnost 1) gostujočih tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih:

Krajša gostovanja z izvedenimi najmanj 6 in največ 71 neposrednimi pedagoškimi urami (predavanje, vaje, seminar) v predpisani časovni dinamiki:

 • od 6 ur NPO do največ 24 ur NPO v obdobju od 1 do 14 dni,
 • od 25 ur NPO do največ do 71 ur NPO v obdobju od 15  do 60 dni.

 

Zaradi meril za ocenjevanje je želeno, da tuji strokovnjak opravi vsaj 7 ur NPO.

 

 

Zahtevani razpisni pogoji za daljša gostovanja (Aktivnost 2) gostujočih tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih:

Pedagoška obremenitev tujega učitelja: v povprečju 24 ur NPO/mesec (predavanje, vaje, seminar). Daljše gostovanje mora biti izvedeno v obdobju enega semestra.

 

Časovna dinamika daljših gostovanj:

 • najmanj 3 mesece ali 90 dni skupaj, pri čemer sodeluje pri izvedbi najmanj 72 ur NPO ali
 • 4 mesece ali 120 dni skupaj, pri čemer sodeluje pri izvedbi najmanj 96 ur NPO ali
 • največ 5 mesecev ali 150 dni skupaj, pri čemer sodeluje pri izvedbi najmanj 120 ur NPO.

 

En (1) mesec pomeni 30 koledarskih dni.

 

Tuji strokovnjak se mora vključiti tudi v:

 • posredno pedagoško delo (npr. pripravo študijskih gradiv, pripravo skupnih študijskih programov, sodelovanje z drugimi učitelji na članici/UL, mentoriranje študentov ipd.),
 • raziskovalno delo (npr. izvajanje skupnih projektov, priprava novih raziskovalnih projektov ipd.),
 • drugo strokovno delo in druge oblike sodelovanja (npr. študijsko izpopolnjevanje, učenje slovenščine, aktivno sodelovanje na strokovnih in znanstvenih srečanjih ipd.).

 

Za prijavo na javni razpis je potrebno zbrati poimenske predloge tujih gostujočih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev ločeno po študijskih letih (2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022) ter po dolžini gostovanja (krajše gostovanje/daljše gostovanje).

 

Prosimo vas, da so prijave predvsem za študijsko leto 2019/2020 zelo realne.

 

Prijavna dokumentacija vsebuje 3 obvezne priloge:

                  Predstavitev GTS – daljša gostovanja (za vsakega vključenega strokovnjaka)

 • Priloga 3: Izjava gostujočega tujega strokovnjaka (podpisano s strani gostujočega strokovnjaka in tuje institucije, na kateri je trenutno zaposlen) v primeru gostujočih, ki:
  • prihajajo iz ZDA, Japonske ali Južne Koreje,
  • prihajajo iz univerze, ki je uvrščena do 200. mesta na lestvici ARWU 2018 in
  • so slovenski strokovnjaki, ki biva v tujini in je zaposlen na tuji instituciji.

 

Prosimo, da predloge z vsemi 3 obveznimi prilogami posredujete mag. Kseniji Rozman po elektronski pošti na naslov ksenija.rozman@fri.uni-lj.si najkasneje do torka, 20. 8. 2019, do 12. ure.

 


 

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za 2019/2020

Objavljeno: JUNIJ 2019

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020. Mobilnost učnega osebja (Staff Mobility for Teaching (and Training) – STA (STAT)) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti (in usposabljanja) na eni izmed partnerskih institucij UL FRI v tujini.

 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja (do 2 dni), zaposleni pa mora opraviti vsaj 8 ur poučevanja na teden.

 

Tudi v razpisnem letu 2019/2020 se učitelji lahko prijavijo na izvedbo mobilnosti z namenom poučevanja v kombinaciji z aktivnostjo usposabljanja med istim obdobjem v tujini. V tem primeru se obremenitev poučevanja zmanjša na 4 ure poučevanja na teden. Plan usposabljanja mora biti (v za to prilagojenem Sporazumu za namen poučevanja in usposabljanja) v naprej potrjen. Učitelji se morajo že ob prijavi odločiti kateri tip mobilnosti bodo izvedli.

 

Finančna pomoč za mobilnost učiteljev se določi glede na število dni in državo mobilnosti (podrobnosti so v razpisu), a je omejena na največ 6 dni. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do srede, 26. 6. 2019.

 

Razpisna dokumentacija:

 • Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) 2019/2020

 


Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za 2019/2020

Objavljeno: JUNIJ 2019

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020. Mobilnost osebja za namen usposabljanja (Staff Mobility for Training - STT) se nanaša na mobilnost osebja visokošolskih institucij z namenom lastnega usposabljanja (usposabljanje v tujini, izobraževalni obiski na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov in podobno).

 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja (do 2 dni). Finančna pomoč za mobilnost osebja se določi glede na število dni in državo mobilnosti (podrobnosti so v razpisu), a je omejena na največ 6 dni. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom usposabljanja dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do srede, 26. 6. 2019.

 

Razpisna dokumentacija:

 • Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen usposabljanja 2019/2020

 


 

RAZPIS ZA MOBILNOST OSEBJA ZA POUČEVANJE V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MKM V 2019/2020

Objavljeno: MAJ 2019

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2018 - 2020 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost osebja z namenom poučevanja (STA) ali poučevanja in usposabljanja (STAT) na naslednjih institucijah:

 

Trajanje mobilnosti je en teden (minimalno 5 dni na gostujoči instituciji), mobilnost pa mora biti zaključena najkasneje do 31. julija 2020. Na voljo je po eno mesto za vsako gostujočo institucijo.

 

V okviru mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti najmanj 8 pedagoških ur, v okviru mobilnosti z namenom poučevanja in usposabljanja (STAT) pa najmanj 4 pedagoške ure.

 

Izbranim kandidatom se iz programa Erasmus+ sofinancira dejanske stroške mobilnosti, a le do višine 820 € za Albany, 275 € za Novi Sad oz. 180 € za Banja Luko za stroške poti ter do 180 € za stroške bivanja na dan za največ 7 dni (5 dni na gostujoči instituciji in 2 dneva za pot). Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti ter povrnjeni stroški za pridobitev vize.

 

V prijavi na ta razpis mora zaposleni predložiti naslednje:

 • izpolnjeno prijavnico (če se zaposleni prijavlja za mobilnost na več institucij, za vsako institucijo izpolni eno prijavnico),
 • motivacijsko pismo, v katerem obrazloži tudi trajnost njegovega sodelovanja z gostujočo institucijo,
 • predviden program poučevanja oziroma poučevanja in usposabljanja na tuji instituciji.

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo imeli okviren termin in program obiska potrjen s strani gostujoče institucije (lahko potrditev po e-pošti).

 

Prijave sprejema mag. Ksenija Rozman, pošljete pa jih lahko tudi po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Rok za prijave je do vključno petka, 28. 6. 2019.

 

Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidate za mobilnost ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 12. 7. 2019. Merila za izbor kandidatov so dosedanji akademski dosežki kandidata, predviden program poučevanja oz. usposabljanja, trajnost sodelovanja z gostujočo institucijo ter motivacijsko pismo.

 

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na mag. Ksenijo Rozman.

 


 

RAZPIS ZA MOBILNOST DOKTORSKIH ŠTUDENTOV V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MKM V 2019/2020

Objavljeno: MAJ 2019

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2018 – 2020 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost doktorskih študentov z namenom študija (SMS) v študijskem letu 2019/2020 na naslednjih partnerskih institucijah:

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI;
 • bo v akademskem letu 2019/2020 vpisan najmanj v drugi letnik doktorskega študija (tretja stopnja študija) na UL FRI.

 

Izbranemu kandidatu se iz programa Erasmus+ sofinancira stroške mobilnosti do višine 700 € mesečno za stroške bivanja ter stroške poti do 820 € za Albany, do 275 € za Novi Sad in do 180 € za Banja Luko. Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti ter povrnjeni stroški za pridobitev vize.

 

V prijavi na ta razpis mora doktorski študent predložiti naslednje:

 • izpolnjeno prijavnico,
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh),
 • predviden program dela na gostujoči instituciji (seznam predmetov, ki jih bo opravljal, ali program dela v okviru doktorske disertacije).

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo imeli okvirno obdobje mobilnosti in program dela že dogovorjen z mentorjem na gostujoči instituciji (lahko potrditev po e-pošti).

 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali jih dostavite mag. Kseniji Rozman. Rok za prijave je do vključno petka, 28. 6. 2019.

 

Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidata za mobilnost ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 19. 7. 2019. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh, motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika) ter predviden program dela v času izmenjave. Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na mag. Ksenijo Rozman.

 


 

RAZPIS ZA IZMENJAVE DOKTORSKIH ŠTUDENTOV IN UČITELJEV V OKVIRU PROGRAMA CEEPUS V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

Objavljeno: MAJ 2019

 

UL FRI je vključena v program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev), in sicer v mrežo »CIII-HU-0019-15-1920 - International Cooperation in Computer Science«, kjer sodelujejo visokošolske institucije iz Albanije, Avstrije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

 

Za študijsko leto 2019/2020 je bilo v programu naši fakulteti odobreno:

 • tri enomesečne izmenjave za doktorske študente (po en doktorski študent na enomesečni izmenjavi na posamezni tuji instituciji) in
 • enomesečna izmenjava za učitelje.

 

Za doktorske študente UL FRI je enomesečna izmenjava možna na naslednjih visokošolskih institucijah:

 

Učiteljske izmenjave so možne na naslednji visokošolski instituciji:

 

Seznam vseh institucij, ki sodelujejo v mreži, dobite na spletni strani CEEPUS, če izberete študijsko leto 2019/2020, državo SI, Univerzo v Ljubljani ter nato v seznamu mrežo CIII-HU-0019-15-1920 (International Cooperation in Computer Science).

 

Pogoji posameznih držav glede štipendij, nastanitev in zdravstvenega varstva so dostopni na uradni strani programa CEEPUS (s klikom na zastavo izbrane države).

 

Prijave za štipendije za izmenjave znotraj mreže potekajo v celoti preko uradne strani programa CEEPUS. Navodila za prijavo so dostopna na strani programa CEEPUS.

 

Rok za oddajo prijav za štipendije za izmenjave za zimski semester študijskega leta 2019/2020 je 15. 6. 2019.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži prijavo za izmenjavo, predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 6. 2019.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ IZ SKLADA KRALJICE JADWIGE NA JAGELONSKI UNIVERZI V KRAKOVU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Objavljeno: MAJ 2019

 

Jagelonska Univerza v Krakovu razpisuje štipendije iz sklada kraljice Jadwige, ki so namenjene štipendiranju doktorskih študentov in akademskega osebja z izrednimi raziskovalnimi dosežki. Štipendija je namenjena za mesečno bivanje in raziskovanje v Krakovu v obdobju med oktobrom 2019 in junijem 2020 (v utemeljenih primerih se lahko bivanje podaljša).

 

Rok za prijavo je 15. 6. 2019.

 

Vse informacije o razpisu, prijavni postopek in dokumenti so dostopni na https://stypendia.uj.edu.pl/wlasne-fundusze/krolowej-jadwigi.

 

Kontaktna oseba na tuji instituciji: g. Piotr Obacz 

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 6. 2019.

 

Učitelji, raziskovalci, visokošolski sodelavci, ki se bodo prijavili na razpis, naj o svoji prijavi obvestijo mag. Ksenijo Rozman.

 


 

RAZPIS ZA MOBILNOST OSEBJA NA UNIVERZO V NOVEM SADU (FAKULTETA ZA TEHNIČNE VEDE)

Objavljeno: MAJ 2019

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2017 - 2019 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost osebja z namenom poučevanja (STA) ali poučevanja in usposabljanja (STAT) ali usposabljanja (STT) na University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Srbija. Trajanje mobilnosti je najmanj 5 dni, mobilnost pa mora biti zaključena najkasneje do 31. julija 2019. Na voljo je eno mesto.

 

V okviru mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti najmanj 8 pedagoških ur, v okviru mobilnosti z namenom poučevanja in usposabljanja (STAT) pa najmanj 4 pedagoške ure. Mobilnost z namenom usposabljanja (STT) je namenjena predvsem zaposlenim, ki se ne morejo prijaviti na mobilnost STA (niso učitelji ali asistenti).

 

Izbranim kandidatom se iz programa Erasmus+ sofinancira dejanske stroške mobilnosti, a le do višine 275 € za stroške poti ter do 160 € za stroške bivanja na dan za največ 7 dni (5 dni na gostujoči instituciji in 2 dni za pot). Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti.

 

V prijavi na ta razpis mora zaposleni predložiti naslednje:

- izpolnjeno prijavnico,

- motivacijsko pismo, v katerem obrazloži tudi trajnost njegovega sodelovanja z gostujočo institucijo,

- predviden program poučevanja oziroma usposabljanja.

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo imeli termin in program obiska potrjen s strani gostujoče institucije (lahko potrditev po e-pošti). Prednost bodo imeli tudi kandidati, ki se prijavljajo na mobilnost STA oz. STAT.

 

Prijave sprejemamo v Mednarodni pisarni (mag. Ksenija Rozman) ali po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Rok za prijave je do vključno srede, 15. 5. 2019.

 

Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidate za mobilnost ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 20. 5. 2019. Merila za izbor kandidatov so dosedanji akademski dosežki kandidata (pri prijavi na STA/STAT) oz. uspešnost pri delu (pri prijavi na STT), predviden program poučevanja oz. usposabljanja, trajnost sodelovanja ter motivacijsko pismo.

 

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na Mednarodno pisarno.

 


 

Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ MEDNARODNA KREDITNA MOBILNOST za študijsko leto 2019/2020

Objavljeno: APRIL 2019

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost lahko študenti UL FRI del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, in sicer na University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering, Bosna in Hercegovina.

 

V študijskem letu 2019/2020 lahko v okviru tega programa na University of Banja Luka izvedete enosemestrsko študijsko izmenjavo. Na razpis se lahko prijavijo tudi študenti, ki bi želeli v času trimesečne izmenjave na tuji instituciji pripravljati zaključno nalogo (tj. priprava diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog).

 

V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost za študijsko leto 2019/2020.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 24. 4. 2019.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

RAZPIS ŠTUDIJSKIH IZMENJAV NA UNIVERZI HKBU V HONG KONGU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Objavljeno: JANUAR 2019

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja razpis za študijske izmenjave na Hong Kong Baptist University, Department of Computer Science (Hong Kong) za obdobje enega ali dveh semestrov. Na voljo sta dve mesti za izmenjavo v vsakem semestru, eno na dodiplomskem študiju in eno na podiplomskem študiju.

 

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI;
 • študent mora pred izmenjavo uspešno zaključiti najmanj dve leti študija na UL FRI (oz. opraviti najmanj 120 ECTS obveznosti);
 • na trenutno vpisani stopnji študija ima skupaj opravljenih 30 ECTS ali manj obveznosti s predhodnih mednarodnih študijskih izmenjav;
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,50.

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti, zdravstvenega zavarovanja ter drugi osebni stroški, so obveznost izbranih študentov.

 

V prijavi na ta razpis mora študent navesti oz. priložiti naslednje:

 • okvirno obdobje izmenjave (zimski semester je od konca avgusta do sredine decembra, poletni semester pa od sredine januarja do sredine maja, možna je tudi celoletna izmenjava);
 • predlog predmetov, ki jih študent namerava opraviti na gostujoči instituciji (seznam predmetov za letošnje leto je na voljo na spletni strani);
 • ime mentorja za izmenjavo, ki bo študentu svetoval pri izboru predmetov (katerikoli učitelj na UL FRI);
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh).

 

Prijave sprejemamo preko informacijskega sistema Studis (Prošnja za študijsko izmenjavo v tujini). Rok za prijave je do vključno petka, 8. 3. 2019.

 

Na podlagi prejetih prijav bo Komisija za študijske zadeve UL FRI izbrala kandidate za izmenjavo ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 15. 3. 2019. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh in motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika). Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Izbrani študenti lahko zaprosijo za štipendijo za izmenjavo tudi na razpisih, ki jih objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 


 

RAZPIS ŠTUDIJSKIH IZMENJAV NA UNIVERZI KNU V JUŽNI KOREJI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Objavljeno: JANUAR 2019

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja razpis za študijske izmenjave na Kyungpook National University, College of IT Engineering (Južna Koreja) za obdobje enega semestra. Na voljo so štiri mesta za izmenjavo na vseh treh stopnjah študija, prednost pri izbiri pa imajo študenti dodiplomskega študija.

 

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI;
 • študent mora pred izmenjavo uspešno zaključiti najmanj eno leto študija na UL FRI (oz. opraviti najmanj 60 ECTS obveznosti);
 • na trenutno vpisani stopnji študija ima skupaj opravljenih 30 ECTS ali manj obveznosti s predhodnih mednarodnih študijskih izmenjav;
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00.

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti, zdravstvenega zavarovanja ter drugi osebni stroški, so obveznost izbranih študentov.

 

V prijavi na ta razpis mora študent navesti oz. priložiti naslednje:

 • okvirno obdobje izmenjave (zimski semester je od začetka septembra do konca decembra, poletni semester pa od začetka marca do konca junija, možna je tudi celoletna izmenjava);
 • predlog predmetov, ki jih študent namerava opraviti na gostujoči instituciji (seznam predmetov za letošnje leto je na voljo na spletni strani);
 • ime mentorja za izmenjavo, ki bo študentu svetoval pri izboru predmetov (katerikoli učitelj na UL FRI);
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh).

 

Prijave sprejemamo preko informacijskega sistema Studis (Prošnja za študijsko izmenjavo v tujini). Rok za prijave je do vključno petka, 8. 3. 2019.

 

Na podlagi prejetih prijav bo Komisija za študijske zadeve UL FRI izbrala kandidate za izmenjavo ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 15. 3. 2019. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh in motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika). Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Izbrani študenti lahko zaprosijo za štipendijo za izmenjavo tudi na razpisih, ki jih objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 


 

RAZPIS ŠTUDIJSKIH IZMENJAV NA UNIVERZI SHSU V ZDA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Objavljeno: JANUAR 2019

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja razpis za študijske izmenjave na Sam Houston State University, College of Science & Engineering Technology, Department of Computer Science (ZDA) za obdobje enega semestra. Na voljo je eno mesto za izmenjavo na vseh treh stopnjah študija, prednost pri izbiri pa imajo študenti dodiplomskega študija.

 

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI;
 • študent mora pred izmenjavo uspešno zaključiti najmanj eno leto študija na UL FRI (oz. opraviti najmanj 60 ECTS obveznosti);
 • na trenutno vpisani stopnji študija ima skupaj opravljenih 30 ECTS ali manj obveznosti s predhodnih mednarodnih študijskih izmenjav;
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00;
 • študent mora ob prijavi izkazati znanje angleščine (doseženo najmanj 550 na izpitu TOFEL oz. 79 na IBT ali 6.5 na IELTS).

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti, zdravstvenega zavarovanja ter drugi osebni stroški, so obveznost izbranih študentov. (Glejte tudi Navodila za prihajajoče študente.)

 

V prijavi na ta razpis mora študent navesti oz. priložiti naslednje:

 • okvirno obdobje izmenjave (zimski semester je od konca avgusta do decembra, poletni semester pa od srede januarja do začetka maja);
 • predlog predmetov, ki jih študent namerava opraviti na gostujoči instituciji;
 • ime mentorja za izmenjavo, ki bo študentu svetoval pri izboru predmetov (katerikoli učitelj na UL FRI);
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh).

 

Prijave sprejemamo preko informacijskega sistema Studis (Prošnja za študijsko izmenjavo v tujini). Rok za prijave je do vključno petka, 8. 3. 2019.

 

Na podlagi prejetih prijav bo Komisija za študijske zadeve UL FRI izbrala kandidate za izmenjavo ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 15. 3. 2019. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh in motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika). Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Izbrani študenti lahko zaprosijo za štipendijo za izmenjavo tudi na razpisih, ki jih objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ LIKARJEVEGA SKLADA ZA LETO 2019/2020

Objavljeno: JANUAR 2019

 

Likarjev sklad je objavil razpis za pridobitev štipendije za študij na Tehniški univerzi München (TUM) v študijskem letu 2019/2020.

 

Razpis ponuja štipendije za študente na 2. in 3. stopnji za študij inženirskih znanosti na TUM s pričetkom v zimskem semestru 2019/2020 za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem študijskem letu.

 

Več informacij o samem razpisu in pogojih se nahaja v priponki. Prijave na razpis sprejema Fakulteta za strojništvo UL, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, do vključno 8. 3. 2019.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Fakulteto za strojništvo UL v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 8. 3. 2019.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ MADŽARSKE VLADE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Objavljeno: FEBRUAR 2019

 

Na osnovi bilateralnega programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in madžarsko vlado razpisuje madžarska vlada štipendije za študijsko leto 2019/2020 za:

 • delni/semestrski študij (rok prijave: 28. 2. 2019 do 11. ure),
 • celoten redni študij (rok prijave: 28. 2. 2019 do 11. ure),
 • raziskovalni obiski (rok prijave: 28. 2. 2019 do 11. ure),
 • poletne šole (rok prijave: 14. 3. 2019 do 11. ure).

 

Razpis, vse informacije kakor tudi elektronske prijave potekajo preko spletne strani Tempus Public Foundation

 

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Madžarske.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za delni/semestrski študij, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis, navedejo inštitucijo, na katero želijo oditi, priložijo predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 28. 2. 2019.

 


 

RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJEM UNIVERZ AEN, AVSTRALIJA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Objavljeno: JANUAR 2018

 

Univerza v Ljubljani (UL) kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na institucijah združenja AEN (6 partnerskih univerz v Avstraliji) za obdobje enega do dveh semestrov. UL ima na voljo skupaj 2 semestra. Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

 

Razpis in prijavna dokumentacija:

 

Prijave na razpis sprejema Služba za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 11. 2. 2019.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 11. 2. 2019.

 


 

RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJEM UNIVERZ MAUI, ZDA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Objavljeno: JANUAR 2019

 

Univerza v Ljubljani (UL) kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na institucijah združenja MAUI (18 partnerskih univerz v ZDA) za obdobje enega do dveh semestrov. UL ima na voljo skupaj 2 semestra. Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

 

Razpis in prijavna dokumentacija:

 

Prijave na razpis sprejema Služba za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 11. 2. 2019.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 11. 2. 2019.

 


 

Naknadni razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019

Objavljeno: JANUAR 2019

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019. Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 3. 2019 do 30. 9. 2019. Obdobje financiranja je omejeno na (skupno) 6 mesecev. V okviru ene prijave lahko študent izvede tudi več Erasmus+ praktičnih usposabljanj, skladno z razpisnimi pogoji (na primer dvakrat po 3 mesece).

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 13. 2. 2019.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ UTRECHTSKE MREŽE ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE

Objavljeno: JANUAR 2019

 

Utrechtska mreža objavlja razpis za podelitev 10 štipendij v višini 1000 € za študente ali mlade raziskovalce za čas od 1 do 6 mesecev na eni od univerz Utrechtske mreže. Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela na 2. ali 3. stopnji študija. Prijavijo se lahko magistrski ali doktorski študenti, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+, npr. zaradi krajšega obdobja mobilnosti). Mobilnost si študenti organizirajo sami na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Mobilnost mora biti izvedena v obdobju med 1. 4. 2019 in 31. 3. 2020.

 

Prijavno dokumentacijo, ki vsebuje:

 • prijavni obrazec,
 • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
 • priporočilno pismo v angleškem jeziku,
 • potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (izda ga profesor ali gostujoča univerza),

morajo študenti oziroma mladi raziskovalci posredovati Službi za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 7. 2. 2019. Univerza v Ljubljani bo za štipendije nominirala do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

 

Več informacij na http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 7. 2. 2019.

 


 

RAZPIS ZA MOBILNOST OSEBJA NA UNIVERZO KNU V JUŽNI KOREJI

Objavljeno: DECEMBER 2018

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2017 - 2019 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost osebja z namenom poučevanja (STA) ali poučevanja in usposabljanja (STAT) ali usposabljanja (STT) na Kyungpook National University, College of IT Engineering, Južna Koreja. Trajanje mobilnosti je najmanj 5 dni, mobilnost pa mora biti zaključena najkasneje do 31. julija 2019. Na voljo sta dve mesti.

 

V okviru mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti najmanj 8 pedagoških ur, v okviru mobilnosti z namenom poučevanja in usposabljanja (STAT) pa najmanj 4 pedagoške ure. Mobilnost z namenom usposabljanja (STT) je namenjena predvsem zaposlenim, ki se ne morejo prijaviti na mobilnost STA (niso učitelji ali asistenti).

 

Izbranim kandidatom se iz programa Erasmus+ sofinancira dejanske stroške mobilnosti, a le do višine 1.100 € za stroške poti ter do 160 € za stroške bivanja na dan za največ 5 dni. Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti. Trajanje mobilnosti je skupaj 5 dni na gostujoči instituciji (dodatnih dni za pot ali dodatnih dni na tuji instituciji sofinanciranje ne krije).

 

V prijavi na ta razpis mora zaposleni predložiti naslednje:

 • izpolnjeno prijavnico,
 • motivacijsko pismo, v katerem obrazloži tudi trajnost njegovega sodelovanja z gostujočo institucijo,
 • predviden program poučevanja oziroma usposabljanja.

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo imeli termin in program obiska potrjen s strani gostujoče institucije (lahko potrditev po e-pošti). Prednost bodo imeli tudi kandidati, ki se prijavljajo na mobilnost STA oz. STAT.

Prijave sprejemamo v Mednarodni pisarni (mag. Ksenija Rozman) ali po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Rok za prijave je do vključno srede, 16. 1. 2019.

 

Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidate za mobilnost ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 25. 1. 2019. Merila za izbor kandidatov so dosedanji akademski dosežki kandidata (pri prijavi na STA/STAT) oz. uspešnost pri delu (pri prijavi na STT), predviden program poučevanja oz. usposabljanja, trajnost sodelovanja ter motivacijsko pismo.

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na Mednarodno pisarno.

 


 

Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ MEDNARODNA KREDITNA MOBILNOST za študijsko leto 2019/2020

Objavljeno: NOVEMBER 2018

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost lahko študenti UL FRI del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI. V študijskem letu 2019/2020 lahko v okviru tega programa izvedete enosemestrsko študijsko izmenjavo na naslednjih institucijah:

 • Univerza v Novem Sadu, Srbija (University of Novi Sad, možnost prijave na dve fakuklteti: Faculty of Sciences ali Faculty of Technical Sciences) in
 • Univerza v Banja Luki, Bosna in Hercegovina (University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering).

V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost za študijsko leto 2019/2020.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 10. 1. 2019.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

POZOR: Prijava na ta razpis je skupna s prijavo na razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ (tj. institucije iz EU, EGP, Turčije, Makedonije). Tako lahko v prijavi obe instituciji tega razpisa kombinirate z institucijami razpisa za Erasmus+ izmenjave (glej spodnji razpis). V prijavi izberete do 5 institucij, ki jih razvrstite po prioriteti.

 


 

Razpis za študijske izmenjave in praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020

Objavljeno: NOVEMBER 2018

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, saj se v okviru tega programa izvajajo Erasmus študijske izmenjave in praktično usposabljanje. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave in praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 10. 1. 2019. V primeru oddaje prijavnega obrazca iz priloge tega razpisa je rok za oddajo 10. 1. 2019 do 12. ure po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata UL FRI.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

V primeru, ko informacijski sistem Studis študentu ne omogoča oddaje prošnje za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje, lahko kandidat izjemoma izpolni prijavni obrazec iz priloge tega razpisa. Prijavnemu obrazcu mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

RAZPIS ZA MOBILNOST DOKTORSKIH ŠTUDENTOV NA UNIVERZI KNU V JUŽNI KOREJI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MKM V 2018/2019

Objavljeno: OKTOBER 2018

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2018 - 2020 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost doktorskih študentov z namenom študija (SMS) na Kyungpook National University, College of IT Engineering (Južna Koreja) v študijskem letu 2018/2019 za obdobje treh mesecev. Na voljo je eno mesto.

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI;
 • je trenutno vpisan najmanj v drugi letnik doktorskega študija (tretja stopnja študija) na UL FRI.

 

Izbranemu kandidatu se iz programa Erasmus+ sofinancira stroške mobilnosti do višine 1.500 € za stroške poti ter do 700 € mesečno za stroške bivanja. Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti.

 

V prijavi na ta razpis mora doktorski študent predložiti naslednje:

 • izpolnjeno prijavnico,
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh),
 • predviden program dela na KNU.

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo imeli okvirno obdobje mobilnosti in program dela že dogovorjen z mentorjem na KNU (lahko potrditev po e-pošti).

Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali v Mednarodni pisarni (mag. Ksenija Rozman). Rok za prijave je do vključno ponedeljka, 12. 11. 2018.

 

Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidata za mobilnost ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 30. 11. 2018. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh, motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika) ter predviden program dela v času izmenjave. Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na Mednarodno pisarno.

 


 

RAZPIS ZA IZMENJAVE DOKTORSKIH ŠTUDENTOV IN UČITELJEV V OKVIRU PROGRAMA CEEPUS V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

Objavljeno: OKTOBER 2018

 

UL FRI je vključena v program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev), in sicer v mrežo »CIII-HU-0019-14-1819 - International Cooperation in Computer Science«, kjer sodelujejo visokošolske institucije iz Albanije, Avstrije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

 

Za študijsko leto 2018/2019 je bilo v programu naši fakulteti odobreno:

 • tri enomesečne izmenjave za doktorske študente (po en doktorski študent na enomesečni izmenjavi na posamezni tuji instituciji),
 • ena štirimesečna izmenjava za doktorskega študenta in
 • enomesečna izmenjava za učitelje.

 

Za doktorske študente UL FRI je enomesečna izmenjava možna na naslednjih visokošolskih institucijah:

ter štirimesečna izmenjava na naslednji visokošolski instituciji:

 

Učiteljske izmenjave so možne na naslednji visokošolski instituciji:

 

Seznam vseh institucij, ki sodelujejo v mreži, dobite na spletni strani CEEPUS, če izberete študijsko leto 2018/2019, državo SI, Univerzo v Ljubljani ter nato v seznamu mrežo CIII-HU-0019-14-1819 (International Cooperation in Computer Science).

 

Pogoji posameznih držav glede štipendij, nastanitev in zdravstvenega varstva so dostopni na uradni strani programa CEEPUS (s klikom na zastavo izbrane države).

 

Prijave za štipendije za izmenjave znotraj mreže potekajo v celoti preko uradne strani programa CEEPUS. Navodila za prijavo so dostopna na strani programa CEEPUS.

 

Rok za oddajo prijav za štipendije za izmenjave za poletni semester študijskega leta 2018/2019 je 15. 10. 2018.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži prijavo za izmenjavo, predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 10. 2018.

 


 

RAZPIS ZA MOBILNOST OSEBJA ZA POUČEVANJE V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MKM V 2018/2019

Objavljeno: SEPTEMBER 2018

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2017 - 2019 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost osebja z namenom poučevanja (STA) na naslednjih dveh institucijah:

Trajanje mobilnosti je en teden, mobilnost pa mora biti zaključena najkasneje do 31. julija 2019. Na voljo je po eno mesto za vsako gostujočo institucijo.

 

V okviru mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti najmanj 8 pedagoških ur.

Izbranim kandidatom se iz programa Erasmus+ sofinancira dejanske stroške mobilnosti, a le do višine 1.100 € za stroške poti ter do 160 € za stroške bivanja na dan. Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti. Trajanje mobilnosti je skupaj 7 dni (5 dni na gostujoči instituciji in dodatna 2 dneva za pot).

 

V prijavi na ta razpis mora zaposleni predložiti naslednje:

 • izpolnjeno prijavnico,
 • motivacijsko pismo, v katerem obrazloži tudi trajnost njegovega sodelovanja z gostujočo institucijo,
 • predviden program poučevanja na tuji instituciji.

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo imeli okviren termin in program obiska potrjen s strani gostujoče institucije (lahko potrditev po e-pošti).

Prijave sprejemamo v Mednarodni pisarni (mag. Ksenija Rozman) ali po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Rok za prijave je do vključno ponedeljka, 8. 10. 2018.

 

Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidate za mobilnost ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 12. 10. 2018. Merila za izbor kandidatov so dosedanji akademski dosežki kandidata, predviden program poučevanja, trajnost sodelovanja z gostujočo institucijo ter motivacijsko pismo.

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na Mednarodno pisarno.

 


 

Naknadni razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za poletni semester študijskega leta 2018/2019

Objavljeno: SEPTEMBER 2018

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2018/2019. Naknadno prijavo na razpis lahko oddajo študenti, ki bi želeli opravljati študijsko izmenjavo v poletnem semestru študijskega leta 2018/2019 in se na prvotni razpis niso prijavili. Študenti UL FRI lahko del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis. Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 8. 10. 2018.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo (v slovenskem jeziku) na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

Javni razpis »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018 – 2021«Objavljeno: JULIJ 2018

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za visoko šolstvo je 22. 6. 2018 objavilo javni razpis »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018 – 2021«.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: učiteljev) z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah (na akreditiranih tujih univerzah in visokošolskih zavodih, ki izvajajo akreditirane študijske programe prve, druge in tretje stopnje) v obdobju od 2018 do 2021.

 

Za javni razpis bo skupno vlogo pripravila UL na osnovi zbranih predlogov s strani članic UL. Posamezna članica UL lahko prijavi največ 4 in najmanj 2 mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev na tujih visokošolskih institucijah.

 

Upravičeno obdobje mobilnosti in s tem povezanih upravičenih stroškov je od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2021.

 

Javni razpis omogoča mobilnost učiteljev, ki traja najmanj 3 mesece in največ 6 mesecev (na isti instituciji).

 

Pri tem veljajo obvezni dodatni pogoji, da mora v času mobilnosti slovenski visokošolski učitelj na tuji visokošolski instituciji samostojno ali v sodelovanju s tujimi visokošolskimi učitelji sodelovati v organiziranem študijskem procesu (predavanja, laboratorijske vaje, seminarji, terensko delo) skupno najmanj:

 

 1. 3 mesečna mobilnost: 36 ur v organiziranem študijskem procesu,
 2. 4 mesečna mobilnost: 48 ur v organiziranem študijskem procesu,
 3. 5 mesečna mobilnost: 60 ur v organiziranem študijskem procesu,
 4. 6 mesečna mobilnost: 72 ur v organiziranem študijskem procesu.

 

Preostali čas slovenski visokošolski učitelj nameni:

 • posrednemu pedagoškemu delu (npr. pripravi na pedagoški proces, pripravi študijskih gradiv, sodelovanju s tujimi visokošolskimi učitelji, pripravi skupnih študijskih programov ipd.),
 • raziskovalnemu delu (npr. izvajanje skupnih projektov, priprave novih raziskovalnih projektov ipd.),
 • drugemu strokovnemu delu in drugim oblikam sodelovanja (npr. študijskemu izpopolnjevanju, aktivnemu sodelovanju na strokovnih in znanstvenih srečanjih ipd.).

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati slovenski visokošolski učitelj:

 • ima na dan objave JR (22. 6. 2018) državljanstvo Republike Slovenije in stalno ali začasno biva v Republiki Sloveniji,
 • ima v času trajanja mobilnosti na tuji instituciji veljaven naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor, redni profesor in lektor) in je pri prijavitelju v delovnem razmerju za najmanj polovični delovni čas,
 • ne sme nastopiti v vlogi drugega prijavitelja za isto mobilnost (v kolikor je zaposlen tudi pri drugem delodajalcu),
 • ne more sodelovati, če je država njegovega stalnega ali začasnega prebivališča enaka državi, kjer bo izvedena mobilnost.

 

Pogoj za izvedbo mobilnosti je:

 • sklenjen dogovor med UL (oziroma članico), visokošolskim učiteljem in tujo visokošolsko institucijo, na kateri se izvaja mobilnost

ali

 • pridobiti drug vsebinsko ustrezen dokument tuje visokošolske institucije, na kateri se bo izvajala mobilnost kot npr. Povabilno pismo tuje visokošolske institucije in
 • skleniti dogovor med UL (oziroma članico) in visokošolskim učiteljem, ki kot prilogo vključuje Povabilno pismo.

 

V skladu z javnim razpisom bodo udeležencem mobilnosti povrnjeni sledeči stroški:

 

Pri zbiranju prijav učiteljev bodo imeli prednost učitelji, ki bodo svojo mobilnost realizirali:

 • na visokošolski instituciji v eni izmed visoko industrializiranih držav (Južna Koreja, Japonska in ZDA),
 1. na eni izmed visokošolskih institucij, ki je razvrščena do vključno 200. mesta po Academic Ranking of World Universities 2017 (http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html).

 

Razpis in prijavna dokumentacija:

 

Prosimo, da predloge za svojo mobilnost posredujete v izpolnjeni:

 • excel datoteki Predlogi članic (Priloga 1) in
 • obrazcu Opis drugih aktivnosti učitelja na gostovanju v tujini (Priloga 2)

 

 mag. Kseniji Rozman po elektronski pošti na naslov ksenija.rozman@fri.uni-lj.si najkasneje do torka, 14. 8. 2018, do 12. ure.

 

Z namenom, da bi vlogo čim boljše pripravili, naprošamo vse zainteresirane učitelje, ki se bodo prijavili na ta javni razpis, da o prijavi predhodno obvestijo mag. Ksenijo Rozman po elektronski pošti na naslov ksenija.rozman@fri.uni-lj.si najkasneje do srede, 18. 7. 2018.

 


 

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (IN USPOSABLJANJA) v okviru programa Erasmus+ za 2018/2019

Objavljeno: JUNIJ 2018

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019. Mobilnost učnega osebja (Staff Mobility for Teaching (and Training) - STA) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti (in usposabljanja) na eni izmed partnerskih institucij UL FRI v tujini.

 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja (do 2 dni), zaposleni pa mora opraviti vsaj 8 ur poučevanja na teden.

 

Novost v letošnjem razpisnem letu je, da se učitelji lahko prijavijo tudi na izvedbo mobilnosti z namenom poučevanja v kombinaciji z aktivnostjo usposabljanja med istim obdobjem v tujini. V tem primeru se obremenitev poučevanja zmanjša na 4 ure poučevanja na teden. Plan usposabljanja mora biti (v za to prilagojenem Sporazumu za namen poučevanja in usposabljanja) v naprej potrjen. Učitelji se morajo že ob prijavi odločiti kateri tip mobilnosti bodo izvedli.

 

Finančna pomoč za mobilnost učiteljev se določi glede na število dni in državo mobilnosti (podrobnosti so v razpisu), a je omejena na največ 6 dni. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do srede, 18. 7. 2018.

 

Razpis in prijavna dokumentacija:

 


Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za 2018/2019

Objavljeno: JUNIJ 2018

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019. Mobilnost osebja za namen usposabljanja (Staff Mobility for Training - STT) se nanaša na mobilnost osebja visokošolskih institucij z namenom lastnega usposabljanja (usposabljanje v tujini, izobraževalni obiski na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov in podobno).

 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja (do 2 dni). Finančna pomoč za mobilnost osebja se določi glede na število dni in državo mobilnosti (podrobnosti so v razpisu), a je omejena na največ 6 dni. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom usposabljanja dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do srede, 18. 7. 2018.

 

Razpis in prijavna dokumentacija:

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ IZ SKLADA KRALJICE JADWIGE NA JAGELONSKI UNIVERZI V KRAKOVU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Objavljeno: MAJ 2018

 

Jagelonska Univerza v Krakovu razpisuje štipendije iz sklada kraljice Jadwige, ki so namenjene štipendiranju doktorskih študentov in akademskega osebja z izrednimi raziskovalnimi dosežki. Štipendija je namenjena za mesečno bivanje in raziskovanje v Krakovu v obdobju med oktobrom 2018 in junijem 2019 (v utemeljenih primerih se lahko bivanje podaljša).

 

Rok za prijavo je 15. 6. 2018.

 

Vse informacije o razpisu, prijavni postopek in dokumenti so dostopni na http://www.dydaktyka.uj.edu.pl/fundusze/jadwiga.

 

Kontaktna oseba na tuji instituciji: g. Piotr Obacz 

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 6. 2018.

 

Učitelji, raziskovalci, visokošolski sodelavci, ki se bodo prijavili na razpis, naj o svoji prijavi obvestijo mag. Ksenijo Rozman.

 


 

RAZPIS ZA IZMENJAVE DOKTORSKIH ŠTUDENTOV IN UČITELJEV V OKVIRU PROGRAMA CEEPUS V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

Objavljeno: MAJ 2018

 

UL FRI je vključena v program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev), in sicer v mrežo »CIII-HU-0019-14-1819 - International Cooperation in Computer Science«, kjer sodelujejo visokošolske institucije iz Albanije, Avstrije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

 

Za študijsko leto 2018/2019 je bilo v programu naši fakulteti odobreno:

 • tri enomesečne izmenjave za doktorske študente (po en doktorski študent na enomesečni izmenjavi na posamezni tuji instituciji),
 • ena štirimesečna izmenjava za doktorskega študenta in
 • enomesečna izmenjava za učitelje.

 

Za doktorske študente UL FRI je enomesečna izmenjava možna na naslednjih visokošolskih institucijah:

ter štirimesečna izmenjava na naslednji visokošolski instituciji:

 

Učiteljske izmenjave so možne na naslednji visokošolski instituciji:

 

Seznam vseh institucij, ki sodelujejo v mreži, dobite na spletni strani CEEPUS, če izberete študijsko leto 2018/2019, državo SI, Univerzo v Ljubljani ter nato v seznamu mrežo CIII-HU-0019-14-1819 (International Cooperation in Computer Science).

 

Pogoji posameznih držav glede štipendij, nastanitev in zdravstvenega varstva so dostopni na uradni strani programa CEEPUS (s klikom na zastavo izbrane države).

 

Prijave za štipendije za izmenjave znotraj mreže potekajo v celoti preko uradne strani programa CEEPUS. Navodila za prijavo so dostopna na strani programa CEEPUS.

 

Rok za oddajo prijav za štipendije za izmenjave za zimski semester študijskega leta 2018/2019 je 15. 6. 2018.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži prijavo za izmenjavo, predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 6. 2018.

 


 

RAZPIS RAZISKOVALNIH ŠTIPENDIJ PROGRAMA »GO STYRIA” NA UNIVERZI V GRADCU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Objavljeno: MAJ 2018

 

Program »Go Styria« na Univerzi v Gradcu razpisuje raziskovalne štipendije za študijsko leto 2018/2019 za izmenjave s poudarkom na izdelavi zaključnih nalog in podoktorskem raziskovanju:

 • študentov na 2. in 3. stopnji in
 • podoktorskih študentov.

 

Raziskovalne štipendije se podeljujejo za največ 4 mesece.

 

Rok za prijavo je 18. 5. 2018 do 13.00.

 

Vse informacije o razpisu, prijavni postopki in dokumenti so dostopni na spletni strani http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis, navedejo inštitucijo, na katero želijo oditi ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 18. 5. 2018.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ SLOVAŠKE VLADE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Objavljeno: MAREC 2018

 

Slovaška vlada razpisuje štipendije za študijsko leto 2018/2019 za izmenjave:

 • študentov na 2. in 3. stopnji,
 • učiteljev in
 • raziskovalcev.

 

Rok za prijavo je 30. 4. 2018 do 16.00.

 

Razpis, vse informacije kakor tudi elektronske prijave potekajo preko spletne strani Programme Terms and Conditions for foreign applicants (incoming)

 

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Slovaške.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis, navedejo inštitucijo, na katero želijo oditi, priložijo predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 30. 4. 2018.

 


 

RAZPIS ZA MOBILNOST OSEBJA NA UNIVERZI KNU V JUŽNI KOREJI

Objavljeno: FEBRUAR 2018

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2016 - 2018 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost osebja z namenom poučevanja (STA) ali usposabljanja (STT) na Kyungpook National University, College of IT Engineering, Južna Koreja. Trajanje mobilnosti je en teden, mobilnost pa mora biti zaključena najkasneje do 31. julija 2018. Na voljo sta dve mesti.

 

V okviru mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti najmanj 8 pedagoških ur. Mobilnost z namenom usposabljanja (STT) je namenjena predvsem zaposlenim, ki se ne morejo prijaviti na mobilnost STA (niso učitelji).

Izbranim kandidatom se iz programa Erasmus+ sofinancira dejanske stroške mobilnosti, a le do višine 1.100 € za stroške poti ter do 160 € za stroške bivanja na dan. Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti. Trajanje mobilnosti je skupaj 7 dni (5 dni na gostujoči instituciji in dodatna 2 dneva za pot).

 

V prijavi na ta razpis mora zaposleni predložiti naslednje:

 • izpolnjeno prijavnico,
 • motivacijsko pismo, v katerem obrazloži tudi trajnost njegovega sodelovanja z gostujočo institucijo,
 • predviden program poučevanja oziroma usposabljanja.

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo imeli termin in program obiska potrjen s strani gostujoče institucije (lahko potrditev po e-pošti).

 

Prijave sprejemamo v Mednarodni pisarni (mag. Ksenija Rozman) ali po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Rok za prijave je do vključno petka, 9. 3. 2018.

 

Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidate za mobilnost ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 23. 3. 2018. Merila za izbor kandidatov so dosedanji akademski dosežki kandidata (pri prijavi na STA) oz. uspešnost pri delu (pri prijavi na STT), predviden program poučevanja oz. usposabljanja, trajnost sodelovanja ter motivacijsko pismo.

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na Mednarodno pisarno.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ LIKARJEVEGA SKLADA ZA LETO 2018/2019

Objavljeno: JANUAR 2018

 

Likarjev sklad je objavil razpis za pridobitev štipendije za študij na Tehniški univerzi München (TUM) v študijskem letu 2018/2019.

 

Razpis ponuja štipendije za študente na 2. in 3. stopnji za študij inženirskih znanosti na TUM s pričetkom v zimskem semestru 2018/2019 za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem študijskem letu.

 

Več informacij o samem razpisu in pogojih se nahaja v priponki. Prijave na razpis sprejema Fakulteta za strojništvo UL, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, do vključno 9. 3. 2018.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Fakulteto za strojništvo UL v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 9. 3. 2018.

 


 

Naknadni razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2017/2018

Objavljeno: FEBRUAR 2018

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2017/2018. Pogoj za prijavo na naknadni razpis je, da ima študent že izbranega delodajalca in potrjen Študijski sporazum za praktično usposabljanje.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 7. 3. 2018.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami) ter izpolnjen in potrjen Študijski sporazum za praktično usposabljanje.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ MADŽARSKE VLADE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Objavljeno: JANUAR 2018

 

Na osnovi bilateralnega programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in madžarsko vlado razpisuje madžarska vlada štipendije za študijsko leto 2018/2019 za:

 • delni/semestrski študij (rok prijave: 28. 2. 2018 do 11. ure),
 • celoten redni študij (rok prijave: 30. 1. 2018 do 11. ure),
 • raziskovalni obiski (rok prijave: 30. 1. 2018 do 11. ure),
 • poletne šole (rok prijave: 6. 3. 2018 do 11. ure).

 

Razpis, vse informacije kakor tudi elektronske prijave potekajo preko spletne strani Tempus Public Foundation

 

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Madžarske.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za delni/semestrski študij, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis, navedejo inštitucijo, na katero želijo oditi, priložijo predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 28. 2. 2018.

 


 

RAZPIS ŠTUDIJSKIH IZMENJAV NA UNIVERZI HKBU V HONG KONGU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Objavljeno: JANUAR 2018

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja razpis za študijske izmenjave na Hong Kong Baptist University, Department of Computer Science (Hong Kong) za obdobje enega ali dveh semestrov. Na voljo sta dve mesti za izmenjavo v vsakem semestru, eno na dodiplomskem študiju in eno na podiplomskem študiju.

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI,
 • na trenutno vpisani stopnji študija ima skupaj opravljenih manj kot 40 ECTS obveznosti iz predhodnih mednarodnih študijskih izmenjav,
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,50,
 • študent mora pred izmenjavo uspešno zaključiti najmanj dve leti študija na UL FRI (opraviti 120 ECTS obveznosti).

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti, zdravstvenega zavarovanja ter drugi osebni stroški, so obveznost izbranih študentov.

 

V prijavi na ta razpis mora študent navesti oz. priložiti naslednje:

 • okvirno obdobje izmenjave (zimski semester je od 28. avgusta do sredine decembra, poletni semester pa od 8. januarja do srede maja, možna je tudi celoletna izmenjava),
 • predlog predmetov, ki jih študent namerava opraviti na gostujoči instituciji (seznam predmetov za letošnje leto je na voljo na spletni strani),
 • ime mentorja za izmenjavo, ki bo študentu svetoval pri izboru predmetov (katerikoli učitelj na UL FRI),
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh).

Prijave sprejemamo preko informacijskega sistema Studis (Prošnja za študijsko izmenjavo v tujini). Rok za prijave je do vključno petka, 23. 2. 2018.

 

Na podlagi prejetih prijav bo Komisija za študijske zadeve UL FRI izbrala kandidate za izmenjavo ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 2. 3. 2018. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh in motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika). Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Izbrani študenti lahko zaprosijo za štipendijo za izmenjavo tudi na razpisih, ki jih objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 


 

RAZPIS ŠTUDIJSKIH IZMENJAV NA UNIVERZI KNU V JUŽNI KOREJI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Objavljeno: JANUAR 2018

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja razpis za študijske izmenjave na Kyungpook National University, College of IT Engineering (Južna Koreja) za obdobje enega semestra. Na voljo so štiri mesta za izmenjavo na vseh treh stopnjah študija.

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI,
 • na trenutno vpisani stopnji študija ima skupaj opravljenih manj kot 40 ECTS obveznosti iz predhodnih mednarodnih študijskih izmenjav,
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00,
 • študent mora pred izmenjavo uspešno zaključiti najmanj eno leto študija na UL FRI (opraviti 60 ECTS obveznosti).

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti, zdravstvenega zavarovanja ter drugi osebni stroški, so obveznost izbranih študentov.

 

V prijavi na ta razpis mora študent navesti oz. priložiti naslednje:

 • okvirno obdobje izmenjave (zimski semester je od 29. avgusta do srede decembra, poletni semester pa od 2. marca do srede junija, možna je tudi celoletna izmenjava),
 • predlog predmetov, ki jih študent namerava opraviti na gostujoči instituciji (seznam predmetov za letošnje leto je na voljo na spletni strani),
 • ime mentorja za izmenjavo, ki bo študentu svetoval pri izboru predmetov (katerikoli učitelj na UL FRI),
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh).

Prijave sprejemamo preko informacijskega sistema Studis (Prošnja za študijsko izmenjavo v tujini). Rok za prijave je do vključno petka, 23. 2. 2018.

 

Na podlagi prejetih prijav bo Komisija za študijske zadeve UL FRI izbrala kandidate za izmenjavo ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 2. 3. 2018. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh in motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika). Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Izbrani študenti lahko zaprosijo za štipendijo za izmenjavo tudi na razpisih, ki jih objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 


 

RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJEM UNIVERZ AEN, AVSTRALIJA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Objavljeno: JANUAR 2018

 

Univerza v Ljubljani (UL) kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na institucijah združenja AEN (6 partnerskih univerz v Avstraliji) za obdobje enega do dveh semestrov. UL ima na voljo skupaj 2 semestra. Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

 

Razpis in prijavna dokumentacija:

 

Prijave na razpis sprejema Služba za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 6. 2. 2018.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 6. 2. 2018.

 


 

RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJEM UNIVERZ MAUI, ZDA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Objavljeno: JANUAR 2018

 

Univerza v Ljubljani (UL) kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na institucijah združenja MAUI (14 partnerskih univerz v ZDA) za obdobje enega do dveh semestrov. UL ima na voljo skupaj 2 semestra. Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

 

Razpis in prijavna dokumentacija:

 

Prijave na razpis sprejema Služba za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 6. 2. 2018.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 6. 2. 2018.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ UTRECHTSKE MREŽE ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE

Objavljeno: JANUAR 2018

 

Utrechtska mreža objavlja razpis za podelitev 10 štipendij v višini 1000 € za študente ali mlade raziskovalce za čas od 1 do 6 mesecev na eni od univerz Utrechtske mreže. Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela na 2. ali 3. stopnji študija. Prijavijo se lahko magistrski ali doktorski študenti, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+, npr. zaradi krajšega obdobja mobilnosti). Mobilnost si študenti organizirajo sami na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Mobilnost mora biti izvedena v obdobju med 1. 4. 2018 in 31. 3. 2019.

 

Prijavno dokumentacijo, ki vsebuje:

 • prijavni obrazec (Application Form),
 • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
 • priporočilno pismo v angleškem jeziku,
 • potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (izda ga profesor ali gostujoča univerza),

morajo študenti oziroma mladi raziskovalci posredovati Službi za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 9. 2. 2018. Univerza v Ljubljani bo za štipendije nominirala do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

 

Več informacij na http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 9. 2. 2018.

 


 

Razpis za študijske izmenjave in praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019

Objavljeno: NOVEMBER 2017

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, saj se v okviru tega programa izvajajo Erasmus študijske izmenjave in praktično usposabljanje. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave in praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 22. 12. 2017. V primeru oddaje prijavnega obrazca iz priloge tega razpisa je rok za oddajo 22. 12. 2017 do 12. ure po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata UL FRI.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

V primeru, ko informacijski sistem Studis študentu ne omogoča oddaje prošnje za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje, lahko kandidat izjemoma izpolni prijavni obrazec iz priloge tega razpisa. Prijavnemu obrazcu mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

Naknadni razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja v okviru programa Erasmus+ za 2016/2017

Objavljeno: OKTOBER 2017

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2016/2017, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti podaljšan do 31. 5. 2018. Mobilnost učnega osebja (Staff Mobility for Teaching Assigments - STA) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na eni izmed partnerskih institucij UL FRI v tujini.

 

Na naknadni razpis se lahko prijavijo zaposleni, ki še niso prejeli dotacije za mobilnost osebja za namen poučevanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2016/2017 in bodo svojo mobilnost izvedli najkasneje do 31. 5. 2018

 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja (do 2 dni), zaposleni pa mora opraviti vsaj 8 ur poučevanja na teden. Finančna pomoč za mobilnost učiteljev se določi glede na število dni in državo mobilnosti (podrobnosti so v razpisu), a je omejena na največ 6 dni. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom poučevanja dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do torka, 14. 11. 2017.

 

Razpisna dokumentacija:

 


 

NAKNADNI Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za 2016/2017

Objavljeno: OKTOBER 2017

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2016/2017, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti podaljšan do 31. 5. 2018. Mobilnost osebja za namen usposabljanja (Staff Mobility for Training - STT) se nanaša na mobilnost osebja visokošolskih institucij z namenom lastnega usposabljanja (usposabljanje v tujini, izobraževalni obiski na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov in podobno).

 

Na naknadni razpis se lahko prijavijo zaposleni, ki še niso prejeli dotacije za mobilnost osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2016/2017 in bodo svojo mobilnost izvedli najkasneje do 31. 5. 2018

 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja (do 2 dni). Finančna pomoč za mobilnost osebja se določi glede na število dni in državo mobilnosti (podrobnosti so v razpisu), a je omejena na največ 6 dni. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom usposabljanja dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do torka, 14. 11. 2017.

 

Razpisna dokumentacija:

 


 

RAZPIS ZA IZMENJAVE DOKTORSKIH ŠTUDENTOV V OKVIRU PROGRAMA CEEPUS V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

Objavljeno: SEPTEMBER 2017

 

UL FRI je vključena v program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev), in sicer v mrežo »CIII-HU-0019-13-1718 - International Cooperation in Computer Science«, kjer sodelujejo visokošolske institucije iz Avstrije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

 

Za študijsko leto 2017/2018 so bile v programu naši fakulteti odobrene enomesečne izmenjave za 4 doktorske študente (po en doktorski študent na enomesečni izmenjavi na posamezni tuji instituciji).

 

Za doktorske študente UL FRI je izmenjava možna na naslednjih visokošolskih institucijah:

 

Seznam vseh institucij, ki sodelujejo v mreži, dobite na spletni strani CEEPUS, če izberete študijsko leto 2017/2018, državo SI, Univerzo v Ljubljani ter nato v seznamu mrežo CIII-HU-0019-13-1718 (International Cooperation in Computer Science).

 

Pogoji posameznih držav glede štipendij, nastanitev in zdravstvenega varstva so dostopni na uradni strani programa CEEPUS (s klikom na zastavo izbrane države).

 

Prijave za štipendije za izmenjave znotraj mreže potekajo v celoti preko uradne strani programa CEEPUS. Navodila za prijavo so dostopna na strani programa CEEPUS.

 

Rok za oddajo prijav za štipendije za izmenjave za poletni semester študijskega leta 2017/2018 je 15. 10. 2017.

 

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži prijavo za izmenjavo, predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 10. 2017.

 


 

Naknadni razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za poletni semester študijskega leta 2017/2018

Objavljeno: SEPTEMBER 2017

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2017/2018. Naknadno prijavo na razpis lahko oddajo študenti, ki bi želeli opravljati študijsko izmenjavo v poletnem semestru študijskega leta 2017/2018 in se na prvotni razpis niso prijavili. Študenti UL FRI lahko del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2017/2018.

Prijave v skladu z razpisom mora študent oddati po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata UL FRI.

 

Rok za prijavo na razpis je 8. 10. 2017.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Prijava za študente UL FRI poteka v dveh korakih: izpolnjevanje spletne prijavnice in oddaja vloge po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata UL FRI. V prvem koraku izpolnite spletno prijavo, ob zaključku katere boste po elektronski pošti prejeli izpolnjeno prijavnico v obliki dokumenta pdf. Dokument (prijavnico) natisnete, podpišete ter pripravite motivacijsko pismo z morebitnimi prilogami. V drugem koraku vso pripravljeno dokumentacijo oddate po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata do zgoraj predpisanega roka.

 


 

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja v okviru programa Erasmus+ za 2017/2018

Objavljeno: JUNIJ 2017

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2017/2018. Mobilnost učnega osebja (Staff Mobility for Teaching Assigments - STA) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na eni izmed partnerskih institucij UL FRI v tujini.

 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, zaposleni pa mora opraviti vsaj 8 ur poučevanja na teden. Finančna pomoč za mobilnost učiteljev se določi glede na število dni in državo mobilnosti (podrobnosti so v razpisu), a je omejena na največ 6 dni. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom poučevanja dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do srede, 5. julija 2017.

 

Razpis in prijavna dokumentacija:

 


Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za 2017/2018

Objavljeno: JUNIJ 2017

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2017/2018. Mobilnost osebja za namen usposabljanja (Staff Mobility for Training - STT) se nanaša na mobilnost osebja visokošolskih institucij z namenom lastnega usposabljanja (usposabljanje v tujini, izobraževalni obiski na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov in podobno).

 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja (do 2 dni). Finančna pomoč za mobilnost osebja se določi glede na število dni in državo mobilnosti (podrobnosti so v razpisu), a je omejena na največ 6 dni. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom usposabljanja dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do srede, 5. julija 2017.

 

Razpis in prijavna dokumentacija:

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ IZ SKLADA KRALJICE JADWIGE NA JAGELONSKI UNIVERZI V KRAKOVU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Objavljeno: MAJ 2017

 

Jagelonska Univerza v Krakovu razpisuje štipendije iz sklada kraljice Jadwige, ki so namenjene štipendiranju doktorskih študentov in raziskovalcev. Štipendijo lahko prejme raziskovalec ali doktorski študent za bivanje v Krakovu in izvedbo raziskav na Jagelonski univerzi.

Štipendija je namenjena za mesečno bivanje in raziskovanje v Krakovu v obdobju med oktobrom 2017 in junijem 2018 (v utemeljenih primerih se lahko bivanje podaljša).

 

Rok za prijavo je 15. 06. 2017.

 

Več informacij na http://www.dn.uj.edu.pl/fundusze/jadwiga.

Kontaktna oseba na tuji instituciji: ga. Magdalena Kędziora 

 

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 06. 2017.

Raziskovalci, ki se bodo prijavili na razpis, naj o svoji prijavi obvestijo mag. Ksenijo Rozman.

 


 

RAZPIS ZA IZMENJAVE DOKTORSKIH ŠTUDENTOV IN UČITELJEV V OKVIRU PROGRAMA CEEPUS V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

Objavljeno: MAJ 2017

 

UL FRI je vključena v program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev), in sicer v mrežo »CIII-HU-0019-13-1718 - International Cooperation in Computer Science«, kjer sodelujejo visokošolske institucije iz Avstrije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

 

Za študijsko leto 2017/2018 je bilo v programu naši fakulteti odobreno:

 • enomesečne izmenjave za 4 doktorske študente (po en doktorski študent na enomesečni izmenjavi na posamezni tuji instituciji) in
 • enomesečna izmenjava za učitelje.

 

Za doktorske študente UL FRI je izmenjava možna na naslednjih visokošolskih institucijah:

 

Učiteljske izmenjave so možne na naslednji visokošolski instituciji:

 

Seznam vseh institucij, ki sodelujejo v mreži, dobite na spletni strani CEEPUS, če izberete študijsko leto 2017/2018, državo SI, Univerzo v Ljubljani ter nato v seznamu mrežo CIII-HU-0019-13-1718 (International Cooperation in Computer Science).

 

Pogoji posameznih držav glede štipendij, nastanitev in zdravstvenega varstva so dostopni na uradni strani programa CEEPUS (s klikom na zastavo izbrane države).

 

Prijave za štipendije za izmenjave znotraj mreže potekajo v celoti preko uradne strani programa CEEPUS. Navodila za prijavo so dostopna na strani programa CEEPUS.

 

Rok za oddajo prijav za štipendije za izmenjave za zimski semester študijskega leta 2017/2018 je 15. 06. 2017.

 

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži prijavo za izmenjavo, predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 06. 2017.

 


 

javni razpis »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017 – 2018«

Objavljeno: MAJ 2017

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za visoko šolstvo je 28. 04. 2017 objavilo javni razpis »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017 – 2018«.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: učiteljev) z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah (na akreditiranih tujih univerzah in visokošolskih zavodih, ki izvajajo akreditirane študijske programe prve, druge in tretje stopnje) v letih 2017 in 2018.

 

Za javni razpis bo skupno vlogo pripravila UL na osnovi zbranih predlogov s strani članic UL.

 

Upravičeno obdobje mobilnosti in s tem povezanih upravičenih stroškov je od 01. 04. 2017 do 30. 06. 2018.

 

Javni razpis omogoča mobilnost učiteljev, ki traja najmanj 3 mesece in največ 6 mesecev (na isti instituciji).

 

Pri tem veljajo obvezni dodatni pogoji, da mora v času mobilnosti slovenski visokošolski učitelj na tuji visokošolski instituciji samostojno ali v sodelovanju s tujimi visokošolskimi učitelji sodelovati v organiziranem študijskem procesu (predavanja, laboratorijske vaje, seminarji, terensko delo, neposredno delo s študenti ipd.) skupno najmanj:

 

 1. 3 mesečna mobilnost: 36 ur v organiziranem študijskem procesu,
 2. 4 mesečna mobilnost: 48 ur v organiziranem študijskem procesu,
 3. 5 mesečna mobilnost: 60 ur v organiziranem študijskem procesu,
 4. 6 mesečna mobilnost: 72 ur v organiziranem študijskem procesu.

 

Preostali čas slovenski visokošolski učitelj nameni:

 • posrednemu pedagoškemu delu (npr. pripravi na pedagoški proces, pripravi študijskih gradiv, sodelovanju s tujimi visokošolskimi učitelji, pripravi skupnih študijskih programov ipd.),
 • raziskovalnemu delu (npr. izvajanje skupnih projektov, priprave novih raziskovalnih projektov ipd.),
 • drugemu strokovnemu delu in drugim oblikam sodelovanja (npr. študijskemu izpopolnjevanju, aktivnemu sodelovanju na strokovnih in znanstvenih srečanjih ipd.).

 

Pogoji za slovenskega visokošolskega učitelja, ki jih mora izpolnjevati na dan objave JR (28. 04. 2017):

 • ima državljanstvo Republike Slovenije,
 • stalno ali začasno biva v Republiki Sloveniji,
 • je pri prijavitelju v delovnem razmerju za polni delovni čas oziroma za najmanj polovični delovni čas,  in sicer v nazivu docent, izredni profesor ali redni profesor ter lektor,
 • ne sme nastopiti v vlogi drugega prijavitelja za isto mobilnost (v kolikor je zaposlen tudi pri drugem delodajalcu),
 • ne more sodelovati na aktivnosti javnega razpisa, če je država njegovega stalnega ali začasnega prebivališča enaka državi, kjer bo izvedena mobilnost.

 

Pogoj za izvedbo mobilnosti je sklenjen dogovor pred začetkom izvajanja mobilnosti visokošolskega učitelja, ki ga podpišejo odgovorna oseba članice, visokošolski učitelj in odgovorna oseba tuje visokošolske institucije.

 

V skladu z javnim razpisom bodo udeležencem mobilnosti povrnjeni sledeči stroški:

 

Pri zbiranju prijav učiteljev bodo imeli prednost učitelji, ki bodo svojo mobilnost realizirali:

 1. do vključno 31. 12. 2017,
 2. na visokošolski instituciji v eni izmed visoko industrializiranih držav (Južna Koreja, Japonska in ZDA),
 3. na eni izmed visokošolskih institucij, ki je razvrščena do vključno 200. mesta po Academic Ranking of World Universities 2016.

 

Razpis in prijavna dokumentacija:

 

Prosimo, da predloge za svojo mobilnost posredujete v izpolnjeni:

 • excel datoteki Predlogi članic (Priloga 1) in
 • obrazcu Opis drugih aktivnosti učitelja na gostovanju v tujini (Priloga 2)

 

 mag. Kseniji Rozman po elektronski pošti na naslov ksenija.rozman@fri.uni-lj.si najkasneje do srede, 24. 05. 2017, do 12. ure.

 

Z namenom, da bi vlogo čim boljše pripravili, naprošamo vse zainteresirane učitelje, ki se bodo prijavili na ta javni razpis, da nas obvestijo po elektronski pošti na naslov ksenija.rozman@fri.uni-lj.si.

 


 

RAZPIS ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ FRANCOSKE VLADE (BGF) 2017

Objavljeno: APRIL 2017

 

Francoska vlada razpisuje štipendije za študijsko leto 2017/2018 za:

- študij na 2. stopnji v obdobju 9 mesecev in

- kratka raziskovalna bivanja za doktorske študente v obdobju od 1 do 3 mesecev.

 

Več informacij se nahaja v dokumentaciji:

in na spletni strani http://www.institutfrance.si/aktualno/stipendije-francoske-vlade.html.

 

Študenti morajo celotno vlogo poslati po elektronski pošti na naslov pierre.barthelemy@institutfrance.si ali po navadni pošti na Francoski inštitut v Sloveniji, Attaché de coopération scientifique et universitaire (Ataše za znanost in za visoko šolstvo/Francosko Veleposlaništvo), Breg 12, 1000 Ljubljana, do 28. 04. 2017.

 

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek prijave, razdelek Drugi Programi) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 28. 04. 2017.

 


 

štipendije za gostovanja mlajših raziskovalcev v tujini

Objavljeno: APRIL 2017

 

UL FRI je vključena v projekt H2020 MSCA-RISE 2016 (program Marie-Curie Research and Innovation Staff Exchange) z naslovom GETM3 (Global Entrepreneurial Talent Management 3), ki med drugim omogoča tudi izmenjavo osebja med partnerskimi institucijami. Koordinator projekta je univerza Northumbria University iz Velike Britanije, poleg UL pa sodelujejo tudi visokošolske institucije z Irske, Poljske in iz Južne Koreje.

 

V letih 2017 in 2018 lahko v okviru tega programa ponudimo štipendije za gostovanja mlajših raziskovalcev v tujini, in sicer na naslednjih institucijah:

 

 

Štipendija znaša 2.000 € na mesec in tako pokrije vse stroške gostovanja (teh ni potrebno dokazovati). Najkrajši čas gostovanja je 1 mesec.

 

Prijave za štipendije za gostovanja sprejema Tomaž Hovelja, ki je koordinator projekta na UL FRI. V prijavi navedite institucijo, na kateri bi želeli gostovati (vključno s kontaktno osebo, pri kateri bi gostovali), trajanje gostovanja ter predviden program dela. Rok za oddajo prijav za štipendije je do vključno nedelje,  7. maja 2017. Prijave pošljite po elektronski pošti na naslov: tomaz.hovelja@fri.uni-lj.si

 

Prednost pri štipendiranju imajo raziskovalci, ki bodo gostovanje izvedli v letu 2017 in bodo prijavo oddali najkasneje do srede, 26. aprila 2017.

 


 

RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV NA UNIVERZI KNU V JUŽNI KOREJI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Objavljeno: APRIL 2017

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja razpis za študijske izmenjave na Kyungpook National University, College of IT Engineering (Južna Koreja) za obdobje enega semestra. Na voljo so štiri mesta za izmenjavo na vseh treh stopnjah študija.

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI;
 • na trenutno vpisani stopnji študija ima skupaj opravljenih manj kot 40 ECTS obveznosti iz predhodnih mednarodnih študijskih izmenjav;
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00;
 • študent mora pred izmenjavo uspešno zaključiti najmanj eno leto študija na UL FRI (opraviti 60 ECTS obveznosti).

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti, zdravstvenega zavarovanja ter drugi osebni stroški, so obveznost izbranih študentov.

V prijavi na ta razpis mora študent navesti oz. priložiti naslednje:

 • semester, za katerega se prijavlja na izmenjavo (zimski semester je od 29. avgusta do srede decembra, poletni semester pa od 2. marca do srede junija);
 • predlog predmetov, ki jih študent namerava opraviti na gostujoči instituciji (seznam predmetov za letošnje leto je na voljo na spletni strani);
 • ime mentorja za izmenjavo, ki bo študentu svetoval pri izboru predmetov (katerikoli učitelj na UL FRI);
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh).

Prijave sprejemamo na recepciji dekanata UL FRI (v kuverti s pripisom »Prijava na KNU«) ali po elektronski pošti na naslov: izmenjave@fri.uni-lj.si (zadeva: Prijava na KNU). Rok za prijave je do vključno petka, 19. 05. 2017.

Na podlagi prejetih prijav bo Komisija za študijske zadeve UL FRI izbrala kandidate za izmenjavo ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 09. 06. 2017. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh in motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika). Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

Izbrani študenti lahko zaprosijo za štipendijo za izmenjavo tudi na razpisih, ki jih objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Objavljeno: JANUAR 2017

 

Beijing Institute of Technology (BIT), ki je eden od strateških partnerjev UL v okviru mednarodnega sodelovanja z Azijo, razpisuje štipendije za študij in mednarodno izmenjavo na Kitajskem. BIT razpisuje 3 štipendije za študij na 2. ali 3. stopnji študija in 5 štipendij za mednarodno izmenjavo za obdobje enega ali dveh semestrov v študijskem letu 2017/2018. 

 

Več informacij se nahaja v dokumentaciji:

in na spletni strani http://isc.bit.edu.cn/.

 

Prijave na razpis sprejema Služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani do 10. 3. 2017. Študentje naj Službi za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani posredujejo motivacijsko pismo in izpis opravljenih izpitov na trenutni stopnji študija (oz. potrdilo o povprečni oceni).

 

Študenti FRI, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in praktičnem usposabljanju (razdelek Izmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti vlogo za odobritev študija ali mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis in priložijo predviden študijski program. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge je do vključno 10. 03. 2017.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ LIKARJEVEGA SKLADA ZA LETO 2017/2018

Objavljeno: JANUAR 2017

 

Likarjev sklad je objavil razpis za pridobitev štipendije za študij na Tehniški univerzi München (TUM) v študijskem letu 2017/2018.

 

Razpis ponuja štipendije za študente na 2. in 3. stopnji za študij inženirskih znanosti na TUM s pričetkom v zimskem semestru 2017/2018 za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem študijskem letu. Več informacij o samem razpisu in pogojih se nahaja v priponki. Razpis je odprt do vključno 10. 03. 2017.

 

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (razdelek Izmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) v recepcijo dekanata vložiti vlogo za odobritev študija v tujini. V vlogi morajo navesti inštitucijo, na katero želijo oditi, predviden študijski program ter motivacijsko pismo.

 

Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 24. 02. 2017.

 


 

RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJEM UNIVERZ AEN, AVSTRALIJA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Objavljeno: JANUAR 2017

 

Univerza v Ljubljani (UL) kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na institucijah združenja AEN (6 partnerskih univerz v Avstraliji) za obdobje enega do dveh semestrov. Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

 

Razpis je objavljen na spletnih straneh UL. Prijave na razpis sprejema Služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani do 06. 02. 2017.

 

Študenti FRI, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in praktičnem usposabljanju (razdelek Izmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge je do vključno 06. 02. 2017.

 


 

RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJEM UNIVERZ MAUI, ZDA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Objavljeno: JANUAR 2017

 

Univerza v Ljubljani (UL) kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na institucijah združenja MAUI (14 partnerskih univerz v ZDA) za obdobje enega do dveh semestrov. Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

 

Razpis je objavljen na spletnih straneh UL. Prijave na razpis sprejema Služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani do 06. 02. 2017.

 

Študenti UL FRI, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in praktičnem usposabljanju (razdelek Izmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge je do vključno 06. 02. 2017.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ MADŽARSKE VLADE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Objavljeno: DECEMBER 2016

 

Na osnovi bilateralnega programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in madžarsko vlado razpisuje madžarska vlada štipendije za študijsko leto 2017/2018 za:

 • delni/semestrski študij,
 • celoten redni študij,
 • raziskovalno delo.

Vse informacije in prijavni obrazci so dostopni na spletni strani http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants.

Rok za elektronsko prijavo je do 30. 01. 2017 do 11. ure.

 

Kopijo elektronske vloge morajo študenti posredovati tudi na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na elektronski naslov gp.mizs@gov.si (s pripisom Zadeva: Štipendije madžarske vlade 2017/2018).

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Madžarske.

 

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (razdelek Izmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) v recepcijo dekanata vložiti vlogo za odobritev študija v tujini. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis, navedejo inštitucijo, na katero želijo oditi, priložijo predviden študijski program ter motivacijsko pismo.

 

Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 30. 01. 2017.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ UTRECHTSKE MREŽE ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE

Objavljeno: DECEMBER 2016

 

Utrechtska mreža objavlja razpis za štipendije v višini 1000 € za študente in mlade raziskovalce za čas od 1 do 6 mesecev na eni od univerz Utrechtske mreže. Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela na 2. ali 3. stopnji študija. Prijavijo se lahko magistrski ali doktorski študenti, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+, npr. zaradi krajšega obdobja mobilnosti). Mobilnost si študenti organizirajo sami na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Mobilnost mora biti izvedena v obdobju med 01. 04. 2017 in 31. 08. 2018.

 

Prijavno dokumentacijo, ki vsebuje:

 • prijavni obrazec (Application Form),
 • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
 • priporočilno pismo v angleškem jeziku,
 • potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (izda ga profesor ali gostujoča univerza),

morajo študenti oziroma mladi raziskovalci posredovati Službi za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 10. 02. 2017. Univerza v Ljubljani bo za štipendije nominirala do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

 

Več informacij na http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/.

 

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (razdelek Izmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 10. 02. 2017.